Tư vấn thủ tục bổ sung ngày tháng vào giấy khai sinh

Việc trong giấy khai sinh chỉ ghi năm sinh đã khiến cho rất nhiều người dân gặp khó khăn trong khi thực hiện các thủ tục hành chính. Thế nhưng, trên thực tế, các trường hợp không có ngày tháng sinh trên giấy khai sinh lại không hề hiếm. Vậy, người dân phải bổ sung ngày tháng vào giấy khai sinh như thế nào?

Quảng cáo

Thủ tục, hồ sơ bổ sung ngày tháng vào giấy khai sinh khi bị thiếu

Khoản 13 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 đã quy định rõ bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện cập nhật các thông tin về hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký.

Tại Điều 18 Thông tư 04/2020/TT-BTP đã hướng dẫn trường hợp cá nhân đã được đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 nhưng Sổ đăng ký khai sinh, giấy khai sinh không ghi ngày, tháng sinh thì được bổ sung ngày, tháng sinh theo văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra hoặc theo Giấy chứng sinh.

Trường hợp cá nhân không có văn bản xác nhận của cơ sở y tế, không có Giấy chứng sinh thì ngày, tháng sinh sẽ được xác định như sau:

 • Nếu bạn có giấy tờ, hồ sơ cá nhân ghi thống nhất về ngày, tháng sinh, thì xác định ngày tháng sinh theo ngày, tháng sinh đó.

Trường hợp ngày, tháng sinh trong giấy tờ, hồ sơ cá nhân không thống nhất thì sẽ xác định ngày, tháng sinh theo ngày, tháng sinh trong giấy tờ, hồ sơ xác nhận hợp lệ đầu tiên hoặc giấy tờ, hồ sơ được cấp.

 • Nếu bạn không có giấy tờ, hồ sơ cá nhân hoặc  giấy tờ, hồ sơ cá nhân không có ngày, tháng sinh thì bạn được cam đoan về ngày, tháng sinh.
 • Nếu không xác định được ngày, tháng sinh theo các hướng dẫn ở trên thì ngày, tháng sinh được ghi trong giấy khai sinh là ngày 01 tháng 01 của năm sinh. Trường hợp xác định được tháng sinh nhưng không thể xác định được ngày sinh thì ngày sinh được ghi trong giấy khai sinh là ngày 01 của tháng sinh.

Về nơi bổ sung ngày tháng sinh vào giấy khai sinh trong trường hợp bị thiếu thì Điều 27 của Luật Cư trú 2014 quy định nơi có thẩm quyền giải quyết việc bổ sung hộ tịch này cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước gồm:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi công dân đã đăng ký hộ tịch trước đây;
 • Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân cư trú.

Thông tư 04/2020/TT-BTP cũng quy định, trường hợp công dân thực hiện bổ sung ngày tháng và giấy khai sinh tại cơ quan không phải cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây, thì sau khi giải quyết xong việc bổ sung hộ tịch, cơ quan này phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch gửi đến cơ quan đăng ký hộ tịch trước đây để họ ghi vào Sổ hộ tịch.

thủ tục bổ sung ngày tháng năm sinh vào giấy khai sinh

Có được thay đổi ngày tháng năm sinh khi bị khai sai?

Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP đã quy định việc thay đổi, cải chính hộ tịch như sau: “Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa đổi thông tin cá nhân trong bản chính giấy tờ hộ tịch hoặc trong Sổ hộ tịch. Việc cải chính chỉ được thực hiện khi có đủ các căn cứ để xác định nếu có sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc của công chức làm công tác hộ tịch.”

Như vậy, có thể thay đổi ngày tháng năm sinh khi khai sai nếu thuộc 02 trường hợp được liệt kê sau:

 • Có sai sót liên quan đến ngày tháng năm sinh do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch;
 • Có sai sót liên quan đến ngày tháng năm sinh do lỗi của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Làm lại giấy khai sinh như thế nào?

Trường hợp nào được làm lại giấy khai sinh?

Điều 24 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chỉ được đăng ký lại khai sinh khi:

 • Đã đăng ký khai sinh trước ngày 01/01/2016 tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam;
 • Bản chính giấy khai sinh và sổ hộ tịch đều bị mất hoặc nếu còn lưu thì  dân có thể xin cấp trích lục khai sinh;
 • Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ người yêu cầu đăng ký khai sinh phải còn sống;
 • Người yêu cầu phải nộp đầy đủ bản sao của các tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc đăng ký khai sinh.

Cơ quan có thẩm quyền làm lại giấy khai sinh

Cơ quan có thẩm quyền làm lại giấy khai sinh được quy định tại Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây;
 • UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú.

Thủ tục làm lại giấy khai sinh

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, người tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ hồ sơ, đối chiếu với các thông tin có trong Tờ khai và kiểm tra sơ bộ tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình.

Nếu hồ sơ đăng ký lại giấy khai sinh đầy đủ và hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận. Trong giấy đó phải ghi rõ ngày giờ trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa  đầy đủ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định. Trường hợp không thể hoàn thiện,  bổ sung hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản để hướng dẫn, trong văn bản này phải nêu rõ loại nội dung, giấy tờ cần hoàn thiện,  bổ sung, ký và ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp – hộ tịch xác minh, kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp – hộ tịch phải thực hiện báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi đăng ký khai sinh trước đây xác minh, kiểm tra về việc lưu giữ sổ hộ tịch.

Sau khi nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây sẽ phải tiến hành xác minh, kiểm tra và trả lời bằng văn bản về việc UBND xã còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có các thông tin chứng minh quan hệ mẹ, con, cha thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải có văn bản đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh. Nếu cơ quan công an trả lời không có thông tin gì thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải cho người yêu cầu đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của mẹ, cha được cung cấp là chính xác và xác định nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan.

Sau khi nhận được kết quả xác minh của UBND nơi đăng ký khai sinh trước đây về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch hoặc sau 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, nếu thấy việc đăng ký lại khai sinh đúng quy định pháp luật và chính xác, công chức tư pháp – hộ tịch phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý giải quyết thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ đăng ký khai sinh, hướng dẫn người yêu cầu đăng ký lại khai sinh kiểm tra nội dung của Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh, cùng người đi đăng ký lại khai sinh ký vào Sổ. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp Giấy khai sinh cho người có yêu cầu.

Mẫu đơn xin bổ sung ngày tháng vào giấy khai sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng cáo

—————–

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH, BỔ SUNG NGÀY THÁNG VÀO GIẤY KHAI SINH

Kính gửi: ………………………………………………………………………..       

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  …………………………………………..           

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………….

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, bổ sung ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………        

Đề nghị cơ quan đăng ký hộ tịch việc bổ sung ngày tháng vào giấy khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………….       Giới tính:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………………..Quốc tịch:………………

CMND/CCCD số:…………………………….. ngày cấp …………..………… Nơi cấp: ……………………………………………..         

Nơi cư trú:  ……………………………………………………………………….

Đã đăng ký hộ tịch  ……………… ngày……… tháng ……… năm ……. tại số: …. Quyển số:…………. của ………………….

Nội dung:    

……………………………………………………………………………………………… 

Lý do: ………………………………… ………………………………… ………………    

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

 Làm tại ……………, ngày …… tháng ……năm …… 

                     Người yêu cầu

Trên đây là nội dung giải đáp của Luật Hùng Sơn về vấn đề bổ sung ngày tháng vào giấy khai sinh. Trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ này của chúng tôi, vui lòng để lại thông tin dưới bài viết hoặc liên hệ tới hotline 1900.6518 để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn