Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất hiện nay

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 22-07-2022 |
  • Giấy phép , |
  • 480 Lượt xem

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1? Nhu cầu xin mẫu phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp hay Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đã trở nên quá quen thuộc. Có thể dùng mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 phục vụ cho nhu cầu xin việc, kết hôn, đi nước ngoài… Ngoài việc cung cấp cho bạn một số thông tin xoay quanh mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 cũng như trình tự, thủ tục thực hiện, Luật Hùng Sơn sẽ cập nhật một số mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất. Bên cạnh đó, sẽ có hướng dẫn cụ thể để bạn không gặp rắc rối khi thực hiện kê khai tại cơ quan có thẩm quyền.

Quảng cáo

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1, theo quy định mới nhất là Mẫu số 06/2013/TT-LLTP, được thể hiện như sau:

Mẫu số 06/2013/TT-LLTP

…..…………….

……………………………..

Số: ……./……. …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm………

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN

1. Họ và tên (2):……………………………………………………………………… 2.Giới tính………..

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/…../…… 4. Nơi sinh(3):…………………………………………

5. Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………..

6. Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………..

7. Nơi tạm trú (5):………………………………………………………………………………………………

8. Giấy CMND/Hộ chiếu:………………………………….(6)Số:……………………………………….

Cấp ngày………..tháng……….năm…………..Tại: …………………………………………………….

9. Tình trạng án tích:……………………………………………………………………………………..

STT SỐ BẢN ÁN; NGÀY THÁNG NĂM ; TÒA ÁN ĐÃ TUYÊN TỘI DANH HÌNH PHẠT CHÍNH HÌNH PHẠT BỔ SUNG
 

 

 

 

Trang……

(Phiếu này gồm có……trang)

10. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã7:…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

SỐ QUYẾT ĐỊNH, NGÀY THÁNG NĂM,

TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH

 

 

CHỨC VỤ BỊ CẤM ĐẢM NHIỆM  

 

THỜI HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………….8

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2, theo quy định mới nhất là Mẫu số 07/2013/TT-LLTP, được thể hiện như sau:

Mẫu số 07/2013/ TT- LLTP

……………………………………

……………………….(1)

Số: …………./………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày……. tháng …… năm…

PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp,

XÁC NHẬN

1. Họ và tên(2)……………………………………………………………………….2. Giới tính:………

3. Ngày, tháng, năm sinh:…../…../……..4. Nơi sinh(3):…………………………………………….

5. Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

6. Nơi thường trú (4):…………………………………………………………………………………………

7. Nơi tạm trú(5):……………………………………………………………………………………………..

8. Giấy CMND/Hộ chiếu (6): ……….…………… Số:…………………………………………

Cấp ngày……..tháng …….năm……………Tại:………………………………………………………..

9. Họ và tên cha:…………………………………………………………………………………………….

10. Họ và tên mẹ:……………………………………………………………………………………………

11. Họ và tên vợ/chồng:………………………………………………………………………………….

12. Tình trạng án tích7: ……………………………………………………………………………………………………. …………….

Bản án số ……………./ ………………….ngày …………. tháng …………….. năm …………….

của Tòa án nhân dân ……………………………………………………………………………. ……..

Tội danh – Điều khoản của Bộ luật hình sự được áp dụng: ………………………………. ………………………………………………………………………………………

Hình phạt chính: ………………………………………………………………………………………….

Hình phạt bổ sung: ………………………………………………………………………………………

Nghĩa vụ dân sự, án phí: ………………………………………………………………………………

Tình trạng thi hành án: …………………………………………………………………………………

Xóa án tích8: ……………………………………………………………………………………………….
Ghi chú: ……………………………………………………………………………

Trang…….

(Phiếu này gồm có……trang)

13. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã:

……………………………………………………………………………………………

Số quyết định, ngày tháng năm ra quyết định, Tòa án ra quyết định.
Chức vụ bị cấm đảm nhiệm
Thời hạn không được thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã

 

NGƯỜI LẬP PHIẾU

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

………………………….9

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu )

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp ủy quyền làm lý lịch tư pháp

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)

Kính gửi: ……………………………….…………………

1. Tên tôi là[1]:…………………………………………………………………………………………

2. Tên gọi khác (nếu có)………………………………………………………..3. Giới tính:…………………..

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./…..5.Nơi sinh(2):………………………………………. ………………

5. Địa chỉ(3): ………………………………………………………………………………………. ………………………

………………………………………………………………………….Số điện thoại :………………………………..

7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………(4)Số:……………………………………………….

Cấp ngày………tháng………..năm………….Tại:…………………………………………………………………

8. Được sự ủy quyền :……………………………………………………………………………………………….

8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền(5):……………………………………………………………………….

8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày (6)…………….. tháng ………. năm ………………………………..

Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây:

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

1. Họ và tên(7):…………………………………………………………………………………………….. ….

2. Tên gọi khác (nếu có):…………………………………………………. 3. Giới tính………..

4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ….5.Nơi sinh2 :…………………………………………………….

5. Quốc tịch :…………………………………………7.Dân tộc: …………………………………………….

8. Nơi thường trú8: ……………………………………………………………………………. ……………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Nơi tạm trú(9):……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Giấy CMND/Hộ chiếu :……………………………………(10)Số:………………………………………

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:………………………………………………………………

11. Số điện thoại/e-mail:………………………………………………………………………………………

PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

CHA MẸ VỢ/ CHỒNG
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN(11)

Quảng cáo
Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc12

Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):………………………………………………… ………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có            Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp: ………………………………….

………………………………………………………………………………………

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm …….

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp bằng tiếng anh

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 tiếng anh

PEOPLE’S COMMITTEE OF …

JUSTICE DEPARTMENT

No. … /STP-LLTP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

… , …, …

CRIMINAL RECORD CERTIFICATE NO.1

Based on Criminal Record Law on 17th June, 2009;

Based on Decree No. 111/2010/ND-CP on 23rd November, 2010 of government detailing and guiding implementation some articles of Criminal Record Law;

Based on the Circular No.13/2011/TT-BTP on 27th June, 2011 of Minister of Justice regarding to issuing and guiding how to use forms of Criminal Record;

Based on the Circular No. 16/2013/TT-BTP on 11th November, 2013 of Minister of Justice amending, supplementing some articles of Circular No.13/2011/TT/BTP on 27th June, 2011 of Minister of Justice regarding to issuing and guiding how to use forms of Criminal Record;

HEREBY CERTIFIES:

Fullname: ……………………………..               Gender: …………..

Date of birth: … ………, …………………………………………………………….

Place of birth: …………………………………………………………………………

Nationality: Vietnam

Permanent address: ……………………………………………………………………

Temporary address: //

ID Card/ Passport:                      ID Card                                   No.: ………….

Issued on …………………………          At: ……………………………….

Status of conviction: No criminal conviction.

PREPARED BY

(Signed)

 

ON BEHALF OF DIRECTOR OF JUSTICE DEPARTMENT OF …………………….

DEPUTY DIRECTOR

(Signed and seal)

Mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 2 tiếng anh

PEOPLE’S COMMITTEE OF …

JUSTICE DEPARTMENT

No.: …../ STP-LLTP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

……………, …………….

JUSTICE RECORD CHECK NO. 2

Based on Criminal Record Law on 17th June, 2009;

Based on Decree No. 111/2010/ND-CP on 23rd November, 2010 of government detailing and guiding implementation some articles of Criminal Record Law;

Based on the Circular No.13/2011/TT-BTP on 27th June, 2011 of Minister of Justice regarding to issuing and guiding how to use forms of Criminal Record;

Based on the Circular No. 16/2013/TT-BTP on 11th November, 2013 of Minister of Justice amending, supplementing some articles of Circular No.13/2011/TT/BTP on 27th June, 2011 of Minister of Justice regarding to issuing and guiding how to use forms of Criminal Record;

CERTIFIES

1. Full name:                                 ………………………

2. Sex:                                          ……………..

3. Date of birth:                             ………………………

4. Place of birth:                            …………………….

5. Nationality:                               Vietnamese

6. Permanent residence:                  …………………………………

7. Temporary residence:                  ……………………………….

8. ID. Card no:                              ………………….

Date of issue:                 ………………. Place of issue: …………… province Public Security

9. Full name of Father:                   ……………………

10. Full name of Mother:                  …………………..

11. Full name of Spouse:                  ………………………….

Police Record Status: There hasn’t been any Police Record

Information on prohibiting from undertaking position, establishing, managing company, co-operative:

Prepared by

(Signed)

………………………

PP.DIRECTOR

(Signed)

VICE DIRECTOR

(Signed & sealed)

Hướng dẫn cách ghi tờ khai mẫu phiếu lý lịch tư pháp cụ thể

Mẫu tờ khai xin mẫu phiếu lý lịch tư pháp

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

(Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)

Kính gửi: ………………………………………………………….

1. Tên tôi là[3]: ……………………………………………………………………………………….

2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………3. Giới tính: ….

4. Ngày, tháng, năm sinh: …………/ ………/ ………………………………………………..

5. Nơi sinh[4]:………………………………………………………………………………………….

6. Quốc tịch:………………………………………………7. Dân tộc:…………………………….

8. Nơi thường trú 3: …………………………………………………………………………………..

9. Nơi tạm trú4: ………………………………………………………………………………………..

10. Giấy CMND/Hộ chiếu : ………………………………… 5Số:……………………………..

Cấp ngày…….tháng………năm…………..Tại:……………………………………………….. .

11. Họ tên cha:………………………………Ngày/tháng/năm sinh………………

12. Họ tên mẹ:……………………………….Ngày/tháng/năm sinh……………..

13.Họ tên vợ/chồng…………………….. …..Ngày/tháng/năm sinh ……………

Số điện thoại/e-mail:…………………………………………………………………………

QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN

(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Nơi thường trú/ Tạm trú Nghề nghiệp, nơi làm việc6

Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:  Số 1                     Số 2

Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1): Có                  Không

Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:…………………………

………………………………………………………………………..

Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.

……….., ngày ……… tháng …… năm ………

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn cách ghi cụ thể:

Trên đây sẽ là mẫu tờ khai xin phiếu lý lịch tư pháp cá nhân dành cho cá nhân mà có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Cách ghi phiếu lý lịch tư pháp cụ thể như sau:

  • Ở mục “Kính gửi” bạn phải điền vào là Sở tư pháp tỉnh, thành phố (Ví dụ: Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh) hoặc là Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.
  • Ở mục “Họ và tên” bạn phải điền họ và tên của mình và tất cả phải được viết bằng chữ in hoa (Ví dụ: NGUYỄN VĂN B).
  • Ở mục “Nơi sinh”, “Nơi thường trú”, “Nơi tạm trú” bạn phải điền rõ xã hoặc phường, huyện hoặc quận, tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Và nếu như bạn có ở hai nơi nơi thường trú và nơi tạm trú thì phải ghi đầy đủ cả 2 nơi tương tự như nơi sinh.
  • Ở mục “Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu” thì phải điền rõ là chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân như hiện nay) hay là hộ chiếu. Và ghi cụ thể số của CMND (hoặc thẻ CCCD), hoặc hộ chiếu bên cạnh và điền chính xác ngày tháng năm mà được cấp và nơi cấp.
  • Ở mục “QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN” phải điền cụ thể từ khoảng thời gian cụ thể, nơi mà ở tạm trú hoặc thường trú trong thời gian đó và cả công việc cụ thể, đều tính từ năm 14 tuổi trở đi. Và nếu như người điền mẫu tờ khai đã từng là quân nhân tại ngũ, hoặc là công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị hay là dân quân tự vệ thì phải điền rõ chức vụ mà từng thực hiện trong thời gian phục vụ ở tại quân ngũ.
  • Ở mục phiếu lý lịch tư pháp số 1 hay số 2 thì phải đánh dấu vào ô tương ứng với phiếu lý lịch tư pháp cần được cấp. Phải lưu ý sự khác nhau giữa phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2 như Công ty Luật Hùng Sơn đã tư vấn cụ thể ở bài tư vấn trước đó là mẫu phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật hiện hành để có thể điền đúng.

Trên đây là các mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1 mới nhất cùng với hướng dẫn điền tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp chi tiết. Nếu như bạn đọc có còn thắc mắc gì về vấn đề trên hoặc còn vướng mắc về vấn đề pháp lý nào khác, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn