Công ty cổ phần là gì, thành lập công ty cổ phần như nào?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 20-09-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 363 Lượt xem

Công ty cổ phần là gì, thành lập công ty cổ phần như nào? Đây là thắc mắc thường gặp của nhiều doanh nhân khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Hãy cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu câu trả lời nhé!

Quảng cáo

Công ty cổ phần là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp có:

 • Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần;
 • Cổ đông công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu cần có là 03 và không bị hạn chế số lượng tối đa;
 • Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp theo phạm vi số vốn đã được góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần do mình sở hữu cho người khác, trừ các trường hợp theo Khoản 3 Điều 120, Khoản 1 Điều 127 của Luật này.
 • Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân tính kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Công ty được quyền phát hành cổ phần các loại để thực hiện huy động vốn.

công ty cổ phần là gì

Đặc điểm của công ty cổ phần

Cổ đông là những người được sở hữu ít nhất một cổ phần trong công ty. Số lượng cổ đông công ty cổ phần tối thiểu là 03 và không có giới hạn số lượng tối đa. Với đặc điểm này công ty cổ phần có thể mở rộng số lượng thành viên để huy động vốn.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị của mệnh giá cổ phần các loại mà công ty đã được đăng ký mua và thể hiện trong Điều lệ công ty. Vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ được chia thành các phần bằng nhau gọi chung là cổ phiếu. Cá nhân hoặc tổ chức có thể tham gia vào công ty bằng cách mua một hoặc nhiều cổ phiếu.

Công ty cổ phần có đầy đủ tư cách pháp nhân. Công ty sẽ chịu trách nhiệm về những khoản nợ của công ty và có thể thành nguyên đơn hay bị đơn dân sự trong các vụ tranh chấp dân sự, thương mại phát sinh trong quá trình hoạt động (nếu có). Công ty được quyền sở hữu tài sản riêng. Cổ đông trong công ty chỉ được sở hữu cổ phần của công ty chứ không phải là sở hữu tài sản của công ty.

chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn:

 • Công ty chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản công ty.
 • Cổ đông phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ tương ứng số vốn góp vào công ty.

Khả năng huy động vốn rất linh hoạt. Công ty cổ phần có thể huy động vốn từ những khoản vay của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra công ty cổ phần cũng có thể huy động vốn bằng cách như phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả những cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty.

Đại hội đồng cổ đông có những quyền và nghĩa vụ như sau:

 • Thông qua các định hướng phát triển của công ty;
 • Quyết định những loại cổ phần và tổng số của cổ phần đối với từng loại được quyền chào bán; quyết định về mức cổ tức hằng năm đối với từng loại cổ phần;
 • Bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên;
 • Quyết định việc đầu tư hoặc là bán số tài sản có giá trị bằng hoặc nhiều hơn 35% tổng giá trị tài sản được thể hiện trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu như Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ khác;
 • Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần;
 • Thông qua các báo cáo tài chính hằng năm;
 • Quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán đối với mỗi loại;
 • Xem xét và thực hiện xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát nếu gây thiệt hại cho công ty cũng như các cổ đông công ty;
 • Quyết định việc tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
 • Quyền và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ.

Hội đồng quản trị là một cơ quan quản lý công ty, được toàn quyền nhân danh công ty để đưa ra quyết định, thực hiện những quyền và nghĩa vụ của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định bằng việc biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hay hình thức khác mà Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết.

Hội đồng quản trị sẽ có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty có quy định cụ thể về số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Các thành viên hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra.

Hội đồng quản trị thực hiện bầu một thành viên trong hội đồng quản trị giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị

Ưu và nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm

 • Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn do đó mức độ rủi ro không cao. Tức là rủi ro chỉ chịu trách nhiệm dựa trên số vốn điều lệ mà công ty đã đăng ký còn ngoài ra không phải chịu trách nhiệm vô hạn khi phát sinh các nghĩa vụ vượt trên số vốn điều lệ đăng ký.
 • Công ty cổ phần có quy mô hoạt động khá lớn và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa đã tạo lên sự thuận lợi khi mở rộng hoạt động kinh doanh. Đây là điểm khác biệt so với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (số lượng thành viên chỉ được tối đa là 50)
 • Cơ cấu góp vốn, khả năng huy động vốn cao bởi được huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Đây được xem là ưu điểm nổi bật của loại hình doanh nghiệp này. Mang tính ưu việt nhất so với các loại hình công ty khác.
 • Công ty có khả năng độc lập cao giữa việc quản lý và sở hữu nên việc quản lý sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần có phần khoa học và chặt chẽ hơn so với các loại hình công ty khác.

Nhược điểm

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật trên, công ty cổ phần cũng không tránh được một số nhược điểm như sau:

 • Số lượng cổ đông của công ty có thể rất lớn dẫn đến việc quản lý và điều hành công ty khá phức tạp, trong một số trường hợp nếu xuất hiện các nhóm cổ đông đối lập nhau về mặt lợi ích.
 • Về khả năng bảo mật kinh doanh, về tài chính sẽ bị hạn chế do công ty phải thực hiện chế độ công khai và báo cáo với các cổ đông.

Các bước thành lập công ty cổ phần như thế nào?

Để thành lập công ty cổ phần, bạn có thể thực hiện các bước như sau:

– Bước 1: Chuẩn bị các thông tin và giấy tờ thành lập công ty cổ phần, cụ thể:

 • Chuẩn bị thông tin về: Tên công ty, Địa chỉ trụ sở chính, Ngành nghề dự kiến kinh doanh, Vốn đầu tư, tỷ lệ góp vốn giữa các cổ đông và lựa chọn Người đại diện theo pháp luật.
 • Chuẩn bị CMND/CCCD/Hộ chiếu bản sao công chứng của các cổ đông sáng lập (đối với cá nhân), Người đại diện theo pháp luật. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác(đối với cổ đông sáng lập là tổ chức)

– Bước 2: Tiến hành soạn thảo và hoàn thiện bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ gồm có như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký (soạn theo mẫu);
 •  Bản dự thảo điều lệ do các cổ đông sáng lập ký;
 •  Danh sách cổ đông sáng lập có chữ ký của các cổ đông và người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện nộp hồ sơ.

– Bước 3: Nộp 01 bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh (Trường hợp nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ được trả thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ).

Quảng cáo

Bước 5: Tiến hành thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp.

– Bước 6: Thực hiện mở tài khoản ngân hàng (Lưu ý: Từ ngày 1/5/2021, bãi bỏ thủ tục thông báo số tài khoản công ty đến Cơ quan đăng ký kinh doanh).

Bước 7: Thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế quản lý sau đó ngân hàng xác nhận việc đăng ký liên kết nộp thuế điện tử.

– Bước 8: Nộp tờ khai lệ phí môn bài bằng cách sử dụng Chữ ký số điện tử của doanh nghiệp (Bạn bắt buộc phải có thiết bị chữ ký số để thực hiện thủ tục này. Lưu ý: từ 25/2/2020, doanh nghiệp được miễn tiền lệ phí môn bài năm đầu tiên thành lập).

– Bước 9: Đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử để sử dụng.

– Bước 10: Thực hiện việc kê khai thuế hàng quý và làm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính năm khi đến hạn.

Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Về cơ bản, cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần bao gồm:

 • Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát và Giám đốc hay Tổng Giám đốc. Trong trường hợp công ty cổ phần mà có dưới 11 cổ đông và có các cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần dưới 50% tổng số cổ phần trong công ty thì Ban kiểm soát không bắt buộc phải có.
 • Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hay Giám đốc. Đối với trường hợp này ít nhất là 20% số thành viên trong Hội đồng quản trị phải là những thành viên độc lập và công ty có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty. Những thành viên hội đồng quản trị độc lập hoặc thành viên độc lập HĐQT sẽ thực hiện các chức năng giám sát cũng như tổ chức thực hiện việc kiểm soát việc quản lý điều hành của công ty.

Các loại cổ phần trong công ty

Trong Công ty cổ phần sẽ có các loại cổ phần, bao gồm:

Cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông.

Bên cạnh đó, công ty cổ phần còn có thể có cổ phần ưu đãi. Những người sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ gọi là cổ đông ưu đãi. Các loại cổ phần ưu đãi gồm có:

Một là, Cổ phần ưu đãi cổ tức;

Hai là, Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

Ba là, Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

Bốn là, Cổ phần ưu đãi khác được quy định tại Điều lệ công ty và tại pháp luật về chứng khoán.

Xem thêm: https://luathungson.vn/co-phan-la-gi.html

Cách thức chi trả lợi nhuận trong công ty

Theo quy định tại khoản 3 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ tức sẽ được chi trả qua tiền mặt hoặc cổ phần của công ty hay tài sản khác mà Điều lệ công ty quy định.

Trường hợp chi trả bằng tiền mặt thì phải là bằng Đồng Việt Nam và những phương thức thanh toán khác mà pháp luật quy định.

Do đó, chi trả lợi nhuận (cổ tức) có thể sẽ được chi trả bằng tiền mặt, các tài sản khác hoặc là cổ phiếu (cổ phiếu là loại chứng chỉ được công ty phát hành thể hiện việc xác nhận quyền sở hữu cổ phần).

Trên đây là nội dung chia sẻ của Luật Hùng Sơn để giải đáp cho câu hỏi Công ty cổ phần là gì, thành lập công ty cổ phần như nào? Hi vọng bạn đã tìm được thông tin hữu ích để thành lập công ty. Nếu còn vướng mắc hoặc cần yêu cầu dịch vụ thành lập công ty cổ phần, hãy liên hệ với chúng tôi ngay qua hotline 096 450 95 55.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn