logo

Trong công ty cổ phần có bao nhiêu loại cổ phần?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 17-07-2019 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 3095 Lượt xem

Bạn đang muốn biết những thông tin chi tiết liên quan về cổ phần và các loại cổ phần của công ty cổ phần. Hãy cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Quảng cáo

Cổ phần là phần vốn góp nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn góp của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người sở hữu các cổ phần được gọi là cổ đông. Các cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức.

Căn cứ khoản 2 điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các loại cổ phần:

“ 2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

 1. a) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 2. b) Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 3. c) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 4. d) Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

….”

Trong công ty cổ phần có bao nhiêu loại cổ phần

lightbulb Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có trong các công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông là các cổ đông phổ thông.

Quảng cáo

Quyền của cổ đông phổ thông

 • Tham gia và nêu ý kiến trong các đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết hoặc thực hiện thông qua nugời đại diện theo ủy quyền hoặc theo các hình thức khác. Mỗi Một cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định trong điều lệ hoặc của Đại hội đồng cổ đông;
 • Ưu tiên mua cổ phần vừa mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
 • Tự do chuyển nhượng các cổ phần của mình cho người khác, trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
 •  Xem xét và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi, bổ sung các thông tin không chính xác;
 •  Xem xét, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được cổ đông nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

lightbulb Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Cổ phần ưu đã biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với các cổ phần phổ thông. Chỉ các tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữa cổ phần này.

Cổ phần này chỉ có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Tính từ ngày công ty thành lập, sau thời gian 03 năm cổ phần này sẽ trở thành cổ phần phổ thông.

Quyền của cổ đông ưu đã biểu quyết

 • Được quyền biểu quyết về vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết đã được Điều lệ công ty quy định;
 • Đồng thời được hưởng toàn bộ các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết đó cho người khác.

lightbulb Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

Cổ phần ưu đã cổ tức là cổ phần được trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông.

Cổ đông được nhận cổ tức theo quy định; nhận lại phần tài sản còn lại tương ứng với tỉ lệ sở hữu cổ phần tại công ty khi công ty phá sản.

Quyền của Cổ đông ưu đãi cổ tức

 • Nhận cổ tức theo quy định.
 • Nhận các phần tài sản tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty, ngay sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể/phá sản;
 • Các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

lightbulb Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần trong đó được công ty hoàn lại phần vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện ghi trên cổ phần. ). Cũng giống như chủ sở hữu của cổ phần ưu đãi cổ tức, chủ sở hữu loại cổ phần ưu dãi hoàn lại này không đươc dự biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông.

Quyền của cổ đông ưu đãi hoàn lại

 • Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ các quyền quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Trên đây là tư vấn của Luật Hùng Sơn về Trong công ty cổ phần có bao nhiêu loại cổ phần?. Mọi thông tin thắc mắc liên hệ ngay đến hotline 1900 6518 để được tư vấn miễn phí.

4.7/5 - (3 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn