Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại TPHCM

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 06-04-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 387 Lượt xem

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản ghi nhận các thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Trên giấy chứng nhận đầu tư sẽ có các thông tin về Tên dự án đầu tư, nhà đầu tư, mã số dự án đầu tư, địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích sử dụng dự án đầu tư, mục đích, quy mô dự án, vốn đầu tư, thời hạn hoạt động, tiến độ thực hiện, hình thức ưu đãi, hỗ trợ (nếu có), căn cứ và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có). Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là thủ tục bắt buộc phải thực hiện khi có thay đổi về các nội dung trên. Dưới đây là bài viết về Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại TPHCM để cho bạn đọc theo dõi.

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý về chuyển nhượng dự án đầu tư

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư

Nội dung điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại TPHCM là gì?

Các nội dung điều chỉnh thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư là các nội dung muốn thay đổi trên giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể các nội dung:

 • Tên dự án đầu tư;
 • Thông tin của nhà đầu tư;
 • Mã số dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 • Mục tiêu và quy mô của dự án đầu tư;
 • Vốn đầu tư: bao gồm phần vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động;
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư bao gồm tiến độ góp, huy động vốn và tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư.
 • Hình thức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư và các điều kiện, căn cứ áp dụng nếu có;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án nếu có.

Hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại TPHCM gồm những gì?

Tùy vào từng nội dung thay đổi trên Giấy chứng nhận đầu tư mà hồ sơ thay đổi cũng khác nhau.

– Đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư  hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án hoặc tên, địa chỉ của nhà đầu tư: Đăng ký kinh doanh, Căn cước công dân, thông báo thay đổi,….

– Đối với trường hợp điều chỉnh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư; quy mô, mục tiêu của dự án đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ huy động vốn và góp vốn; tiến độ thực hiện  của dự án; thời hạn hoạt động của dự án; các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện đối với nhà đầu tư nếu có thì hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo về tình hình triển khai dự án đầu tư cho đến thời điểm điều chỉnh;
 • Bản giải trình/ các giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

– Đối với trường hợp thay đổi nhà đầu tư trong dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tài chính thực hiện dự án đầu tư tính đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
 • Hợp động chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc bản sao căn cước công dân/hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư nếu có;
 • Hợp đồng BCC đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (bản sao);
 • Bản sao báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ/tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực của nhà đầu tư.

– Đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với các dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ thì thành phần hồ sơ giống với trường hợp thay đổi nhà đầu tư trong dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại TPHCM như thế nào?

Tùy vào từng nội dung thay đổi mà thủ tục sẽ khác nhau.

– Đối với trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư  hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư:

Sau khi nộp bộ hồ sơ đầy đủ đến cơ quan đăng ký điều chỉnh thì cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

– Đối với trường hợp điều chỉnh về địa điểm thực hiện dự án đầu tư; quy mô, mục tiêu của dự án đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ huy động vốn và góp vốn; tiến độ thực hiện  của dự án; thời hạn hoạt động của dự án; các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện đối với nhà đầu tư nếu có thì hồ sơ gồm:

Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Đối với trường hợp thay đổi nhà đầu tư trong dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư nhận 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư, trong thời hạn 10 ngày cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định. Thời gian tính từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với các dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ theo quy định đến cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được xin ý kiến trả lời ý kiến của mình về điều kiện chuyển nhượng.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng và trình lên UBND cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của cơ quan đăng ký đầu tư, UBND cấp tỉnh xem xét và ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sau hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định của UBND cấp tỉnh, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

– Đối với thủ tục thay đổi nhà đầu tư đối với các dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thì

Nhà đầu tư nộp 08 bộ hồ sơ hợp lệ đến cơ quan đăng ký đầu tư. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến về các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan được hỏi ý kiến trả lời về điều kiện chuyển nhượng.

Quảng cáo

Trong thời gian 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi UBND cấp tỉnh xem xét, ý kiến gửi lên Bộ kế hoạch và đầu tư.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của UBND cấp tỉnh, Bộ kế hoạch và đầu tư lập báo cáo thẩm định về các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định. Trong thời gian 07 ngày, Thủ tướng Chính phủ xem xét và ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp tỉnh và Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận quyết định, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh và gửi trả Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án.

* Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư thực hiện tại Sở kế hoạch và đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khi kinh tế. Nếu dự án đầu tư trong các khu đó thì thực hiện điều chỉnh tại Ban quản lý khu công nghiệp khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Dịch vụ thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của Luật Hùng Sơn

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của Luật Hùng Sơn thì

5.1 Bạn sẽ nhận dịch vụ thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư gồm những gì?

Khi sử dụng dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Hùng Sơn, khách hàng sẽ nhận được các dịch vụ từ đội ngũ tư vấn tận tâm:

 • Tư vấn cho khách hàng các tài liệu, giấy tờ cần chuẩn bị; nhận hồ sơ từ khách hàng để tiến hành dịch vụ;
 • Tư vấn các thủ tục liên quan đến thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh cho khách hàng để tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư;
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan nhà nước, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nhận kết quả sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, phát sinh sau khi thực hiện xong thủ tục.

5.2 Thời gian thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu?

Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2020 thì thời gian thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư trong vòng từ 10 đến 25 ngày trong trường hợp hồ sơ nộp là hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, không cần phải sửa đổi.

Thực tế, thời gian thực hiện thủ tục thay đổi có thể lâu hơn.

5.3 Chi phí thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư hết bao nhiêu?

Tùy vào từng nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận đầu tư mà phí và lệ phí sẽ có sự khác nhau. Vì vậy phí dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hồ Chí Minh của Luật Hùng Sơn cũng sẽ cân đối cho phù hợp với các thủ tục khác nhau.

Để biết thêm thông tin về phí dịch vụ tại Luật Hùng Sơn, vui lòng liên hệ hoặc để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ tu vấn và báo giá chi tiết.

5.4 Kết quả mà bạn nhận được là gì?

Sau khi hoàn thành các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, khách hàng sẽ nhận lại được:

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã điều chỉnh thay đổi;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp cần phải thay đổi.

5.5 Lý do bạn nên chọn dịch vụ của Luật Hùng Sơn?

Luật Hùng Sơn tự hào là công ty Luật chuyên cung cấp các dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Luật Hùng Sơn cam kết thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư một cách nhanh chóng, đạt được kết quả tốt nhất, đảm bảo sự hài lòng cho khách hàng.

Luật Hùng Sơn sẽ tiến hành thu nhập thông tin và tài liệu của khách hàng cụ thể và chi tiết để đảm bảo quy trình tư vấn cụ thể nhất. Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu, giấy tờ một cách tỉ mỉ và chi tiết.

Tiến hành thủ tục ngay sau khi tiếp nhận đủ thông tin và hồ sơ đầy đủ từ khách hàng. Đảm báo kết quả khách hàng nhận lại được là tốt nhất.

Tư vấn cho khách hàng các vấn đề cần lưu ý trong khi thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Kể cả sau khi hoàn thành dịch vụ, Luật Hùng Sơn vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận, tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại TPHCM

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Hồ Chí Minh như sau:

 • Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh các nội dung ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định về chủ trương đều tư thì cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước, sau đó mới thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới sau khi điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải đảm bảo các điều kiện trong quá trình thực hiện hoạt động ngành nghề đó.
 • Đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì sẽ phải thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp lại con dấu mới.

Trên đây là một số lưu ý khi thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hồ Chí Minh.

Bài viết về Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại TPHCM trên đây hy vọng mang lại cho bạn đọc các thông tin hữu ích. Cần tư vấn về các thủ tục về thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư tại Hồ Chí Minh cũng như các vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng để lại thông tin số điện thoại hoặc liên hệ đến hotline 096 450 95 55, Luật Hùng Sơn luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn