Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 11-03-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 542 Lượt xem

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần hiện nay như thế nào? Có thể nói rằng việc Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực đã quy định rõ vốn điều lệ là vốn thực góp đã tháo gỡ được những vướng mắc cho doanh nghiệp có nhu cầu giảm vốn điều lệ. Tuy nhiên, việc giảm vốn điều lệ công ty cổ phần chỉ được thực hiện trong một số trường hợp. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần.

Quảng cáo

Khi nào thì làm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

Cổ đông không góp đủ vốn điều lệ

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? Công ty cổ phần phải đăng ký điều chỉnh giảm vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và thay đổi cổ đông sáng lập công ty trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải thực hiện việc thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua (tức là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Như vậy, chậm nhất là trước 120 ngày và sau thời gian 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty sẽ phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được các cổ đông thanh toán đầy đủ và thay đổi cổ đông sáng lập đối với những trường hợp không góp đủ theo như cam kết hoặc không góp.

Công ty mua lại cổ phần đã phát hành

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông công ty

 • Cổ đông công ty biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền và nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của cổ đông đó. Yêu cầu mua lại cổ phần phải thực hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ họ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần của từng loại, giá dự định bán từng loại, lý do yêu cầu công ty mua lại số lượng đó. Yêu cầu của cổ đông phải được gửi đến công ty trong thời hạn là 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.
 • Công ty sẽ phải mua lại số cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc với giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ của công ty trong thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của cổ đông. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để định giá. Công ty sẽ giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cho cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng để thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông quyết định giảm vốn

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? Đại hội đồng cổ đông quyết định mức giảm vốn và thực hiện việc mua lại cổ phần:

 • Công ty có quyền mua lại cổ phần những không được quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã thực hiện bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định;
 • Hội đồng quản trị công ty sẽ có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong thời gian 12 tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại số cổ phần do Đại hội đồng cổ đông công ty quyết định;
 • Hội đồng quản trị  công ty có quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại cổ phần không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp công ty có thể mua lại số cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần của họ trong công ty quy định tại mục dưới. Đối với các cổ phần loại khác, nếu trong Điều lệ của công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có sự thỏa thuận khác thì giá mua lại sẽ không được thấp hơn giá thị trường;
 • Công ty có thể thực hiện việc mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại số cổ phần của công ty sẽ phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông công ty trong thời hạn là 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo bắt buộc phải có họ tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và từng loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc xác định nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thực hiện việc thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông công ty chào bán cổ phần của họ cho công ty.
 • Cổ đông đồng ý bán lại số cổ phần phải gửi chào bán số cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn là 30 ngày, kể từ  ngày cổ đông thông báo. Việc thực hiện chào bán sẽ phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số giấy tờ chứng thực cá nhân của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông đối với tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thực hiện việc thanh toán; chữ ký của cổ đông công ty hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty sẽ chỉ thực hiện mua lại số cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

Công ty hoàn trả vốn góp cho cổ đông

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? Công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông công ty theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ với điều kiện:

 • Công ty đã thực hiện hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm kể từ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Công ty phải đảm bảo sau khi thực hiện xong thủ tục giảm vốn (hoàn trả vốn góp cho cổ đông) vẫn thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác;

thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Điều kiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Doanh nghiệp không được thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc của Cơ quan công an.

Hồ sơ thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Căn cứ theo Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020 thì hồ sơ giảm vốn công ty cổ phần bao gồm:

Quảng cáo
 • Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh về việc giảm vốn;
 • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ công ty;
 • Cam kết thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài sản khác sau khi thực hiện giảm vốn;
 • Giấy ủy quyền cho người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ;

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như trên và thực hiện nộp hồ sơ Đăng ký thay đổi qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo hình thức bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (áp dụng thực hiện ở tất cả các tỉnh thành).

Bước 2: Nộp lệ phí

Khi thực hiện nộp hồ sơ đăng ký thay đổi qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán trực tuyến. Sử dụng thẻ ngân hàng thanh toán nội địa đã kích hoạt tính năng internet banking (NAPAS) hoặc thẻ ngân hàng thanh toán quốc tế (KeyPay). Cụ thể, có thể sử dụng tất cả các loại thẻ quốc tế được phát hành tại Việt Nam bao gồm thẻ Visa, MasterCard, American Express, JCB và thẻ ATM của 26 ngân hàng trong nước để tiếp cận các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng thông tin như mua các sản phẩm dịch vụ thông tin hoặc đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi..

Bước 4: Nhận kết quả

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi doanh nghiệp thì sẽ phải thông báo bằng văn bản qua email cho người nộp hồ sơ biết. Thông báo sẽ phải nêu rõ lý do và các yêu cầu cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi doanh nghiệp trong thời hạn là 03 ngày làm việc

Bước 4: Công bố thông tin giảm vốn điều lệ

Doanh nghiệp sẽ được công bố thông tin về mức vốn đã được giảm sau khi được chấp thuận từ Phòng Đăng ký kinh doanh.

Dịch vụ thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Luật Hùng Sơn

Dịch vụ tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần của Luật Hùng Sơn khách hàng sẽ được nhận:

 • Tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục giấy tờ ban đầu để thay đổi vốn điều lệ công ty.
 • Tư vấn về các trường hợp được thực hiện giảm vốn cho từng loại hình công ty và toàn bộ các vấn đề liên quan khác để thực hiện thủ tục giảm công ty.
 • Thực hiện toàn bộ việc hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả mà không cần các bạn đi lại tốn kém thời gian và tiết kiệm chi phí nhất.
 • Công bố thông tin thay đổi giảm vốn điều lệ công ty trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện tương tư như các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Hy vọng bài viết trên sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích giúp cho bạn đọc và nếu gặp bất cứ khó khăn nào trong về các vấn đề pháp lý liên quan đến Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần mới nhất. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào cần giải đáp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để được hỗ trợ theo số tổng đài: 0964 509 555

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn