logo

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 15-03-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 520 Lượt xem

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật. Và công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng không phải ngoại lệ. Vậy thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH hai thành viên được thực hiện như thế nào? Khi công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, vậy thủ tục thay đổi được tiến hành như thế nào?

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Thông tư số 176/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính 23/10/2012 về mức thu phí và lệ phí Đăng ký Kinh doanh.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH hai thành viên là gì?

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, điều lệ công ty quy định cụ thể chức danh, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty có thể là thành viên của công ty hoặc là cá nhân không phải là thành viên của công ty. Trong quá trình hoạt động sẽ có nhiều nguyên nhân dẫn đến thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH hai thành viên, khi thực hiện thay đổi này công ty phải thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên là việc thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều kiện thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên

Doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên khi có đủ các điều kiện sau:

 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Có đầy đủ thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia
 • Doanh nghiệp đã đăng ký thông tin số điện thoại liên lạc

Người đại diện theo pháp luật cho công ty TNHH hai thành viên

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên có trách nhiệm sau:

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 • Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp

Hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì khi công ty TNHH có thay đổi người đại diện pháp luật thì cần chuẩn bị các thủ tục sau đây:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Quyết định bằng văn bản kèm với bản sao biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi người đại diện công ty.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người thay thế làm đại diện công ty TNHH 2 thành viên theo pháp luật:
 1.  Với các cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Thẻ căn cước công dân/ CMND hoặc Hộ chiếu.
 2.  Với các cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Tờ khai thông tin của người nộp hồ sơ.
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trước khi nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ các thành phần hồ sơ sau:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH Hai thành viên.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác
 • Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ( Nếu người đại diện pháp luật không trực tiếp đi nộp)

Lưu ý:

 • Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng thành viên. Trong trường hợp Chủ tịch hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở nên tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
 • Doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy phép kinh doanh mới công nhận người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp trong vòng 3 ngày làm việc kể từ nộp hồ sơ hợp lệ.
 • Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi theo các bước sau: 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Bước 2: Gửi thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp; thông tin của người đại diện theo pháp luật mới.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả

Chi phí của Luật Hùng Sơn

Đến với công ty Luật Hùng sơn chúng tôi với trên 12 năm kinh nghiệm và đã hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thay đổi. Các bạn sẽ được trải nghiệm những tiện ích, với các ưu điểm sau:

Quảng cáo
 • Thời gian nhanh nhất;
 • Nếu Khách hàng không sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ tư vấn MIỄN PHÍ các vấn đề vướng mắc để Khách hàng có thể tự triển khai;
 • Soạn thảo và chuẩn bị trọn bộ hồ sơ thay đổi (Khách hàng chỉ cần ký và đóng dấu);
 • Mức phí dịch vụ RẺ NHẤT và hoàn toàn công khai;
 • Không phát sinh thêm chi phí theo Hợp đồng đã thỏa thuận;

*Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên (Phí dịch vụ đã bao gồm phí nhà nước là 1.500.000đ)

Ngoài ra Quý Khách có thể tham khảo đường Link dưới đây là bảng phí cho một số nội dung nổi bật thường được các Công ty thay đổi

https://luathungson.vn/dich-vu-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh.html

Hoặc vui lòng liên hệ Hotline 0964 509 555 để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Dịch vụ của Luật Hùng Sơn

Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH hai thành viên trở lên của Luật Hùng Sơn bao gồm các nội dung sau:

 • Tư vấn cho quý khách hàng về điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của công ty, tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty phù hợp với nhu cầu của Công ty
 • Soạn thảo các giấy tờ, chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty;
 • Chúng tôi sẽ đại diện quý khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho quý khách hàng;
 • Luật Hùng Sơn sẽ đại diện quý khách hàng thực hiện các thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn cho khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, thông báo với khách hàng và thay đổi các giấy phép có thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về  “Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH hai thành viên trở lên” . Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn