logo

Quy định về tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 20-05-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 744 Lượt xem

Để thành lập doanh nghiệp hiện nay nhà đầu tư cần có tài sản góp vốn để tạo ra số vốn điều lệ hoạt động của doanh nghiệp. Tài sản để thực hiện góp vốn chỉ khi nó đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của pháp luật. Vậy quy định về tài sản góp vốn trong công ty TNHH như nào? Luật Hùng Sơn xin giới thiệu ở bài viết dưới đây:

Quảng cáo

1. Tài sản góp vốn là gì?

Góp vốn là hình thức góp tài sản để tạo thành số vốn điều lệ trong công ty. Việc thực hiện góp vốn sẽ bao gồm: góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

Căn cứ theo Điều 34 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về tài sản góp vốn sẽ bao gồm như sau:

 • Tài sản thực hiện góp vốn có thể là Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác mà có thể thực hiện định giá được bằng Đồng Việt Nam.
 • Chỉ có cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp đối với những tài sản quy định trên mới có quyền sử dụng tài sản đó để thực hiện việc góp vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những loại tài sản tiền, vàng hay ngoại tệ thì có thể dễ dàng biết được giá trị thị trường của chúng. Tuy nhiên, đối với một số loại tài sản liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, hay bất động sản với kỹ năng thông thường thì chúng ta rất khó để xác định và biết được giá trị thị trường của chúng, bên cạnh đó không ít nhà đầu tư sẽ có kỹ năng đánh giá tương đối gần với giá trị thị trường của tài sản góp vốn bằng những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn thực tế. Vì vậy, đối với việc định giá tài sản để góp vốn vào doanh nghiệp, pháp luật Việt Nam đều cho phép các nhà đầu tư họ có thể tự định giá trên nguyên tắc đồng thuận hoặc có thể thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá thực hiện.

Hiện nay, pháp luật doanh nghiệp không có quy định về số vốn tối thiểu phải góp vào công ty là bao nhiêu mà sẽ tuỳ thuộc vào nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi công ty.

tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn

2. Quy định về tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn?

2.1. Định giá tài sản góp vốn

Trường hợp đối với tài sản góp vốn khi thực hiện thành lập doanh nghiệp

– Tài sản thực hiện góp vốn khi thành lập doanh nghiệp sẽ phải được các thành viên công ty được định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc sẽ do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá về tài sản đó. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản thực hiện góp vốn sẽ phải được đa số các thành viên trong công ty chấp thuận.

– Tài sản góp vốn được định giá ở mức cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên trong công ty sẽ cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị đã được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời các thành viên trong công ty cũng liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý thực hiện việc định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Trường hợp đối với tài sản thực hiện góp vốn trong quá trình hoạt động

– Tài sản thực hiện góp vốn trong quá trình hoạt động sẽ do chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thỏa thuận định giá hoặc sẽ do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá tài sản đó. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn sẽ phải được các thành viên góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

– Nếu tài sản thực hiện góp vốn được định giá ở mức cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ cùng liên đới góp thêm bằng với số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm khi kết thúc định giá; đồng thời, những thành viên góp vốn sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản họ góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

2.2. Thời hạn góp vốn

Đối với công ty TNHH 1 Thành viên: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật doanh nghiệp 2020 quy định thì chủ sở hữu công ty sẽ phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết thực hiện khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không kể thời gian vận chuyển hay nhập khẩu tài sản góp vốn hay thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn nêu trên, chủ sở hữu công ty sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng đối với phần vốn góp đã cam kết góp.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên: căn cứ theo khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 quy định thì thành viên sẽ phải góp vốn cho công ty đầy đủ và đúng loại tài sản đã cam kết thực hiện khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không kể thời gian vận chuyển hay nhập khẩu tài sản góp vốn hay thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn nêu trên, thành viên sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng đúng với tỷ lệ phần vốn góp họ đã cam kết. Thành viên công ty sẽ chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết thực hiện nếu họ được sự tán thành của trên 50% tổng số các thành viên còn lại trong công ty. 

Quảng cáo

– Xác định vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ công ty sẽ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết thực hiện góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

3. Thủ tục góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn?

Thủ tục góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Khi công ty TNHH hai thành viên trở lên có thông báo về việc tiếp nhận thêm thành viên góp vốn thì tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng đủ điều kiện trên có nhu cầu muốn trở thành thành viên công ty sẽ phải làm hồ sơ đăng ký góp vốn với công ty. Khi thực hiện việc đăng ký người góp vốn sẽ phải cam kết số vốn dự định góp vào công ty và góp bằng loại tài sản nào.

Bước 2: Nếu công ty chấp nhận về việc đăng ký góp vốn thì tổ chức hoặc cá nhân thực hiện việc đăng ký góp vốn sẽ phải góp đầy đủ phần vốn đã cam kết khi đăng ký vào công ty.

Thành viên công ty sẽ phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đầy đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết thực hiện khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn là 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty sẽ chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các loại tài sản khác với loại tài sản mà họ đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số các thành viên còn lại công ty. Trong thời hạn này, thành viên sẽ có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Bước 3: Sau khi thành viên góp vốn vào công ty theo đúng quy định trên thì công ty sẽ cấp cho người góp vốn Giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với phần vốn đã góp đúng quy định. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải có các nội dung quy định tại Điều 48 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

Sổ đăng ký thành viên công ty sẽ phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên và mã số doanh nghiệp,  địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Họ và tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ chứng thực của cá nhân đối thành viên góp vốn là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên góp vốn là tổ chức;
 • Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã thực hiện góp, thời điểm thực hiện góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên trong công ty;
 • Chữ ký của thành viên là cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;
 • Số giấy chứng nhận và ngày được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên trong công ty.

Bước 4: Công ty sẽ cập nhật các thông tin và ghi tên thành viên góp vốn mới vào sổ thành viên công ty.

Thành viên góp vốn sẽ có tư cách thành viên kể từ thời điểm họ được ghi tên vào sổ đăng ký thành viên công ty.

Các bạn không có nhiều thời gian và chưa nắm bắt rõ quy định về tài sản góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn để  thực hiện, hãy lựa chọn đến Luật Hùng Sơn. Chúng tôi sẽ cung cấp để phục vụ, hỗ trợ tư vấn Khách hàng thủ tục góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn một cách thuận tiện, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Đến với Luật Hùng Sơn, các bạn sẽ nhận được:

 • Tư vấn đầy đủ, chi tiết các quy định của pháp luật có liên quan đến Thủ tục góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Soạn thảo hồ sơ và hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ để thực hiện Thủ tục góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Đảm bảo giao cho khách hàng kết quả đã nhận được từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đúng với cam kết trong hợp đồng.

Nếu các bạn còn gặp bất cứ khó khăn nào trong quá trình thực hiện hãy liên hệ với Luật Hùng Sơn qua tổng đài 19006518 để được hỗ trợ tốt nhất.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn