Quyền phủ quyết là gì, quyền phủ quyết của cổ đông

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 16-08-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1389 Lượt xem

Quyền phủ quyết của cổ đông, quyền phủ quyết là gì, quyền phủ quyết, quyền phủ quyết trong công ty cổ phần, tỷ lệ phủ quyết trong công ty cổ phần, bao nhiêu phần trăm cổ phần thì có quyền phủ quyết, phủ quyết là gì, cổ đông có quyền biểu quyết.

Quảng cáo

Trong công ty cổ phần, cổ đông chính là những người chiếm giữ tỷ lệ cổ phần trong công ty. Vì để bảo vệ quyền lợi của những cổ đông nên pháp luật đã quy định quyền phủ quyết của cổ đông trong Luật Doanh nghiệp. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu quyền phủ quyết của cổ đông ở bài viết dưới đây:

Quyền phủ quyết là gì?

Quyền phủ quyết là quyền bác bỏ một nghị quyết của đa số được quy định ở một số nước hoặc tổ chức quốc tế.

Trong công ty cổ phần, quyền phủ quyết của cổ đông ở đây được hiểu là quyền mà các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu một tỉ lệ cổ phần trong công ty bác bỏ một nghị quyết của công ty khi nghị quyết đó đã được đa số các cổ đông chấp thuận.

Quy định về quyền phủ quyết của cổ đông

Căn cứ theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của đại hội đồng cổ đông như sau:

Trong thời hạn là 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty hoặc biên bản về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông công ty. 

Quảng cáo

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông trong công ty có sở hữu từ mức 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc là một tỷ lệ khác nhỏ hơn mức trên theo quy định tại Điều lệ công ty sẽ có quyền yêu cầu Tòa án hoặc yêu cầu Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần của nội dung trong nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty trong các trường hợp sau đây:

 • Trình tự hoặc thủ tục triệu tập cuộc họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ những trường Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự hoặc thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
 • Nội dung trong nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ của công ty quy định.

quyền phủ quyết của cổ đông

Một số quyền đặc biệt khác

Cổ đông công ty chính là những người nắm giữ cổ phần trong công ty cổ phần, số lượng cổ phần họ nắm giữ sẽ tùy thuộc vào mức vốn mà các cổ đông bỏ ra. Trong công ty cổ phần bao gồm hai loại cổ phần chính đó là cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

Căn cứ theo Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định quyền cổ đông phổ thông bao gồm:

 • Được tham dự và phát biểu ý kiến trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thực hiện thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật hay Điều lệ của công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết;
 • Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty;
 • Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông họ nắm giữ trong công ty;
 • Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp hạn chế đối với cổ đông sáng lập theo khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác trong danh sách;
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp nội dung trong Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty;
 • Khi công ty thực hiện giải thể hoặc phá sản, sẽ được nhận một phần tài sản của họ còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có sở hữu tỉ lệ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ sở hữu khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của công ty có các quyền sau đây:

 • Đề cử người tham gia vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty;
 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
 • Yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty;
 • Yêu cầu Ban kiểm soát công ty thực hiện kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành các hoạt động của công ty khi xét thấy sự cần thiết;
 • Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn Quy định về quyền phủ quyết của cổ đông? Luật Hùng Sơn với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, kế toán sẽ giúp giải đáp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, các bạn khi gặp những khó khăn vướng mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ sớm nhất theo số tổng đài: 1900 6518.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn