Tìm hiểu quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 11-08-2021 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 938 Lượt xem

Hiện nay, việc mua sắm công và đấu thầu hàng hoá, dịch vụ có sử dụng nguồn ngân sách nhà nước sẽ được áp dụng theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Theo đó, khi lựa chọn nhà thầu hay nhà đầu tư có rất nhiều phương thức đấu thầu như: một giai đoạn một túi hồ sơ, một giai đoạn hai túi hồ sơ, hai giai đoạn một túi hồ sơ,… Vậy trong các trường hợp như nào thì được áp dụng phương thức nào và quy trình áp dụng phương thức đó ra sao? Trong bài viết dưới đây của công ty Luật Hùng Sơn, chúng tôi sẽ lựa chọn phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ để phân tích cụ thể về khái niệm, các trường hợp áp dụng và quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Quảng cáo

1. Đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ là gì?

Phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ là một phương thức đấu thầu được sử dụng nhằm lựa chọn ra nhà thầu hoặc lựa chọn ra các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu. Khi sử dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ, trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu sẽ đưa ra những yêu cầu của mình. Các nhà đầu tư khi muốn tham gia dự thầu sẽ tiến hành nộp hai bộ hồ sơ cùng một lúc trong một giai đoạn từ lúc đóng thầu đến khi mở hồ sơ dự thầu. Hai bộ hồ sơ gồm một bộ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và một bộ hồ sơ đề xuất về tài chính. Hai bộ hồ sơ này được lập riêng biệt với nhau.

Việc mở thầu diễn ra thành hai đợt. Ngay sau khi đóng thầu, đợt mở thầu đầu tiên sẽ được diễn ra. Khi đó, bộ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở và nhà mời thầu sẽ lựa chọn ra những nhà thầu hoặc nhà đầu tư đạt yêu cầu về kỹ thuật. Còn lại những nhà thầu không đạt yêu cầu về kỹ thuật sẽ bị loại luôn. Tiếp theo, ở đợt mở thầu thứ hai, những nhà thầu đã đáp ứng được yêu cầu ở đợt 1 sẽ được mở tiếp bộ hồ sơ về tài chính để có thể đánh giá. Từ đó, để đưa ra lựa chọn cuối cùng.

quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

2. Trường hợp nào áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã có những quy định về các trường hợp được áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Cụ thể như sau:

– Đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế đối với các gói thầu với mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, cung cấp dịch vụ mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc hỗn hợp;

– Đấu thầu rộng rãi đối với việc lựa chọn các nhà đầu tư.

Trong đó, đấu thầu rộng rãi là hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đó không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham dự. Còn đấu thầu hạn chế thường được áp dụng trong các trường hợp gói thầu có những yêu cầu cao về mặt kỹ thuật hoặc mặt kỹ thuật của gói thầu có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu có thể đáp ứng được yêu cầu của gói thầu đó.

3. Quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Bước 1: Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

Đầu tiên, tùy thuộc vào quy mô, tính chất của gói thầu, nếu xét thấy cần thiết thì bên mời thầu có thể sử dụng đến thủ tục lựa chọn danh sách ngắn. Thông qua thủ tục này, bên mời thầu có thể lựa chọn ra các nhà thầu có đầy đủ năng lực và khả năng đáp ứng được yêu cầu của gói thầu để tiến hành mời tham gia đấu thầu. Khi lập danh sách mời thầu, người có thẩm quyền sẽ phải đưa quyết định này vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc áp dụng thủ tục này là không bắt buộc trong quy trình. 

Tiếp theo, bên mời thầu sẽ lập hồ sơ mời thầu. Bên mời thầu sẽ lập hồ sơ mời thầu dựa trên những căn cứ được quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Các căn cứ có thể kể đến như: kế hoạch lựa chọn nhà thầu; các chính sách của Nhà nước về thuế, phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt,…

Cuối cùng, sau khi lập xong hồ sơ mời thầu với nội dung và hình thức đáp ứng được những yêu cầu của pháp luật thì hồ sơ mời thầu này sẽ được thông qua. Dựa vào báo cáo thẩm định kèm theo tờ trình phê duyệt người có thẩm quyền sẽ tiến hành phê duyệt hồ sơ mời thầu và trả lời việc chấp thuận hay không chấp thuận hồ sơ mời thầu bằng văn bản.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu

Giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu được tiến hành như sau:

  • Mời thầu:

Có hai cách để mời thầu là:

+, Gửi thư mời thầu (trong trường hợp có danh sách ngắn thì bên mời thầu mời những nhà thầu có tên trong danh sách) 

+, Thông báo mời thầu (nếu không tiến hành thủ tục lựa chọn danh sách ngắn tại bước 1).

  •  Phát hành hồ sơ dự thầu, sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu: 

Hồ sơ mời thầu sẽ được gửi đến những nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi hoặc hồ sơ mời thầu sẽ được gửi đến những nhà thầu đã được bên mời thầu lựa chọn có tên tại danh sách ngắn.

Trong trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời thầu thì việc sửa đổi phải được bên mời thầu lập thành văn bản  gửi đến những nhà thầu đã mua hoặc đã nhận hồ sơ mời thầu. Trong văn bản này phải ghi cụ thể những nội dung sửa đổi và quyết định sửa đổi.

Quảng cáo

Trường hợp cần làm rõ hơn về nội dung gói thầu thì nhà thầu gửi văn bản đề nghị trong thời gian luật định trước thời điểm đóng thầu để bên mời thầu xem xét, giải quyết. Sau khi nhận được văn bản đề nghị, bên mời thầu sẽ xử lý yêu cầu làm rõ bằng cách gửi văn bản để trả lời hoặc mở hội nghị để trả lời. Nội dung làm rõ không được trái với nội dung mời thầu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu trong quá trình làm rõ, bên mời thầu và các nhà thầu có những trao đổi về nội dung làm thay đổi nội dung mời thầu thì cần làm thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu với cơ quan có thẩm quyền.

  • Chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nộp hồ sơ dự thầu, tiếp nhận, quản lý hồ sơ dự thầu, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu:

Bên dự thầu sẽ chuẩn bị hồ sơ dự thầu theo được những yêu cầu được đặt ra hồ sơ mời thầu đưa ra để tham gia vào quá trình đấu thầu. Bộ hồ sơ dự thầu được nộp cho bên mời thầu trước khi thời điểm đóng thầu để quản lý theo chế độ bảo mật luật định. Tất cả các thông tin liên quan đến hồ sơ dự thầu đều được giữ bí mật đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, trừ các thông tin được cho phép công khai khi mở thầu. Mọi hồ sơ dự thầu hay tài liệu nhằm chỉnh sửa hồ sơ dự thầu đã nộp trước đó được các nhà thầu nộp sau thời điểm đóng thầu đều không được chấp nhận. 

Nếu các nhà thầu muốn sửa đổi hồ sơ dự thầu, rút hồ sơ dự thầu thì phải có đề nghị bằng văn bản với bên mời thầu và phải được diễn ra trước thời điểm đóng thầu. 

Chỉ cần hồ sơ được nộp trước thời điểm đóng thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm phải nhận tất cả hồ sơ dự thầu, kể cả những hồ sơ của các nhà thầu chưa mua hoặc các nhà thầu chưa nhận hồ sơ mời thầu trực tiếp từ bên mời thầu. Trong trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu mà các nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu thì để hồ sơ dự thầu được tiếp nhận, các nhà thầu sẽ phải trả thêm tiền bằng tiền mua hồ sơ mời thầu. 

  •  Mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: 

Ngay một giờ sau thời điểm đóng thầu, bên mời thầu sẽ tiến hành mở công khai bộ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật. Trường hợp ngoại lệ bộ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được mở trước thời điểm đóng thầu nếu hồ sơ mời thầu có yêu cầu. Tuy nhiên việc mở hồ sơ trước thời điểm đóng thầu vẫn phải mở công khai trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. 

Bước 3: Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật

Bên mời thầu sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của đề xuất về kỹ thuật. Sau khi đánh giá sơ bộ bên mời thầu sẽ tiến hành đánh giá chi tiết và lựa chọn ra những nhà thầu đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật so với hồ sơ mời thầu đã đưa ra. Những nhà thầu được chọn sẽ lập thành một danh sách. Danh sách này phải gửi đến tất cả nhà thầu tham dự thầu. Những nhà thầu đáp ứng được về kỹ thuật sẽ được mời đến để mở hồ sơ đề xuất về tài chính. 

Bước 4: Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính

Quy trình mở hồ sơ đề xuất về tài chính cũng được thực hiện theo trình tự luật định: kiểm tra niêm phong, mở hồ sơ, đọc thông tin của hồ sơ, lập biên bản và cho các bên ký xác nhận. Tiếp theo đó, bên mời thầu sẽ cử tổ chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất tài chính về cả hình thức và nội dung. Sau khi xem xét những nhà thầu nào có hồ sơ đề xuất về tài chính hợp lệ thì sẽ tiến hành đánh giá chi tiết. Việc đánh giá chi tiết và xếp hạng nhà thầu phải được dựa trên tiêu chí trong hồ sơ mời thầu. Sau khi lập danh sách xếp hạng nhà thầu, tổ chuyên gia sẽ gửi báo cáo cho bên mời thầu để bên mời thầu tiến đến quá trình thương thảo hợp đồng cụ thể với nhà thầu trúng thầu. 

Bước 5: Thương thảo hợp đồng

Những nhà thầu vượt qua được vòng xét duyệt hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đứng đầu trong danh sách xếp hạng đề xuất về tài chính sẽ trúng thầu. Nhà thầu này sẽ tiến hành thương thảo hợp đồng dựa trên nội dung của hồ sơ dự thầu.

Nếu nhà thầu đứng đầu danh sách đã xếp hạng mà không đến hoặc từ chối đến thương thảo hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì không được nhận lại bảo đảm dự thầu. Nếu quá trình thương thảo hợp đồng không đi đến kết quả thì bên mời thầu có thể lựa chọn những nhà thầu xếp hạng tiếp theo trong danh sách đã được duyệt để thương thảo hợp đồng. 

Bước 6: Trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Việc phê duyệt này phải lập thành thành văn bản và công bố công khai. 

Bước 7: Hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Nếu quá trình đấu thầu theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình nêu trên và nội dung thương thảo hợp đồng không còn bất kỳ vướng mắc gì thì bên mời thầu và nhà thầu được chọn sẽ tiến hành hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng. 

4. Phân biệt đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ và đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ

Đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ Đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ
Khái niệm Là hình thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính trong cùng một túi hồ sơ. Là hình thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính trong hai túi hồ sơ riêng biệt.
Số túi hồ sơ Một túi Hai túi
Đối tượng áp dụng Phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Đấu thầu như đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ; chỉ định thầu,… Phương thức đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Đấu thầu như đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, cung cấp dịch vụ mua sắm hàng hóa, xây lắp hoặc hỗn hợp.
Việc mở thầu Việc mở thầu được tiến hành một lần, xem xét cùng một lúc cả đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính để lựa chọn ra nhà thầu phù hợp nhất. Việc mở thầu được tiến hành hai lần. Trong đó, các đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá. Sau đó, các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu sẽ được mở đề xuất về tài chính sau để đánh giá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được mở để xem xét, thương thảo.

 

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề quy trình đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào cần được tư vấn, Quý độc giả vui lòng liên hệ đến hotline 1900.6518 để được các chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ giải đáp một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn