Quy định mới về cấp đổi sổ đỏ từ 30/8/2021 bạn cần biết

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất còn hay được gọi cách khác là sổ đỏ đã được xem là một chứng thư pháp lý để cho Nhà nước thực hiện việc xác nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các loại tài sản khác gắn liền với đất một cách hợp pháp của chính người có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với thửa đất. Mới đây đã có thêm một văn bản quan trọng là QĐ 1686/QĐ-BTNMT và Thông tư TT 09/2021/TT-BTNMT có hiệu lực từ 01/9/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm bổ sung, sửa đổi một số điều luật của các Thông tư trước đó của Luật đất đai, trong đó có các quy định mới về cấp sổ đỏ từ ngày 30/8/2021. Cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn để tìm hiểu về các quy định mới này.

Quảng cáo

Cấp đổi sổ đỏ là gì?                                      

Về các trường hợp áp dụng:

Việc thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở hay giấy chứng nhận quyền sở hữu những công trình xây dựng mà đã được cấp sẽ được thực hiện trong những trường hợp như sau:

 • Thứ nhất, người sử dụng đất mà có nhu cầu để đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu về nhà ở hoặc Giấy chứng nhận về quyền sở hữu các công trình xây dựng hoặc là các loại giấy chứng nhận mà đã được cấp trước ngày 10 của tháng 12 năm 2009 sang những loại Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu về nhà ở và các loại tài sản khác mà gắn liền với đất;
 • Thứ hai, các loại giấy chứng nhận hoặc Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở hay là giấy chứng nhận về quyền sở hữu các công trình xây dựng đã được cấp nhưng lại bị nhòe,ố, bị rách hoặc đã hư hỏng;
 • Thứ ba, do thực hiện các hoạt động như đổi thửa đất, dồn điền hay đo đạc đất để xác định lại phần kích thước và diện tích chính xác của thửa đất;
 • Thứ tư, trong trường hợp mà những quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu các tài sản mà gắn liền với đất được xem là những tài sản chung của chồng và vợ nhưng mà trên Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó thì chỉ ghi họ và tên của mỗi vợ hoặc của mỗi chồng mà nay có nhu cầu yêu cầu thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận để có thể ghi đầy đủ cả họ và tên của vợ và họ và tên của chồng.

Về hồ sơ chuẩn bị cấp đổi sổ đỏ

Người sử dụng đất có nhu cầu cấp đổi sổ đỏ sẽ nộp 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ theo yêu cầu để đề nghị với cơ quan nhà nước cấp đổi lại Giấy chứng nhận.

quy định mới về cấp đổi sổ đỏ từ 30/8/2021

Các trách nhiệm phải thực hiện các công việc của Văn phòng đăng ký đất đai

 • Phải kiểm tra đầy đủ nội dung và hình thức hồ sơ, sau đó tiến hành xác nhận vào đơn đề nghị của người sử dụng đất về lý do mà thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận;
 • Tiến hành lập hồ sơ để trình lên các cơ quan có thẩm quyền về cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu liên quan đến nhà ở và các tài sản khác mà gắn liền với đất;
 • Thực hiện cập nhật và chỉnh lý, chỉnh sửa trên hồ sơ địa chính và trên cơ sở dữ liệu về đất đai cùng với việc trao cho người được cấp sổ đỏ  Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất hoặc sẽ gửi tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để trao lại đối với những trường hợp mà người sử dụng đất nộp hồ sơ cấp đổi tại cấp xã.
 • Trong trường hợp mà việc cấp đổi các Giấy chứng nhận được thực hiện sau khi đã đổi thừa, dồn điền hoặc đo đạc và lập trên bản đồ địa chính mà lúc này, Giấy chứng nhận đã được cấp lại đang được thế chấp tại các tổ chức tín dụng làm tài sản bảo đảm thì người sử dụng đất lúc này phải nộp bản sao của hợp đồng về thế chấp các quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất này thay cho việc nộp Giấy chứng nhận đã được cấp để thực hiện các thủ tục về việc cấp đổi sổ đỏ mới.

Theo đó, văn phòng đăng ký đất đai nhận hồ sơ phải có trách nhiệm thông báo đầy đủ danh sách của các trường hợp được làm các thủ tục về cấp đổi Giấy chứng nhận và gửi tới cho các tổ chức tín dụng, nơi mà nhận thế chấp với người sử dụng đất về quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất và tiến hành xác nhận việc đăng ký thế chấp giấy chứng nhận vào chính Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu của nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất sau khi mà đã được các cơ quan có thẩm quyền thực hiện ký cấp đổi sổ đỏ.

Việc tiến hành để trao Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu về nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất mới được cấp đổi được quy định để được thực hiện đồng thời giữa ba bên bao gồm người sử dụng đất , văn phòng đăng ký đất đai và tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp dựa theo những quy định như sau:

 • Người sử dụng đất sẽ ký và nhận Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu về nhà ở và những tài sản khác gắn liền với đất mới được cấp đổi từ Văn phòng đăng ký đất đai cấp để tiến hành trao lại cho chính tổ chức tín dụng nơi mà đang nhận thế chấp trước đó
 • Bên cạnh đó, tổ chức tín dụng cũng có trách nhiệm phải trao lại Giấy chứng nhận cũ trước khi cấp mới mà đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng cho Văn phòng đăng ký đất đai nhằm mục đích quản lý.

Về thời gian thực hiện cấp đổi sổ đỏ

 • Không được quá 07 ngày làm việc được tính kể từ ngày mà văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ cấp đổi được coi là hợp lệ; và không được quá 17 ngày trong trường hợp là các xã thuộc hải đảo, vùng sâu, miền núi hay vùng xa hoặc tại vùng mà có những điều kiện kinh tế và xã hội khó khăn hoặc tại vùng mà có điều kiện kinh tế  và xã hội là vùng đặc biệt khó khăn.
 • Bên cạnh đó, không được quá thời hạn là 50 ngày đối với trường hợp mà thực hiện cấp đổi cho nhiều người sử dụng đất đồng loạt thực hiện đo và vẽ lại bản đồ đất.

Quy định mới về cấp đổi sổ đỏ từ 30/8/2021

Quy định rõ hơn về nơi để nộp hồ sơ thực hiện việc cấp đổi Sổ đỏ

Mặc dù đã quy định từ ngày 08/02/2021 về việc quy định Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sẽ được trực tiếp tiếp nhận hồ sơ cấp hoặc cấp lại hay cấp đổi lại Giấy chứng nhận và thực hiện nộp hồ sơ tùy thuộc theo nhu cầu nhưng các thủ tục hành chính liên quan lại vẫn được thực hiện theo các quy định cũ. Chính vì vậy mà tại Quyết định QĐ 1686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quy định lại rõ về điều chỉnh nội dung này. Theo đó mà đối với địa phương mà đã thành lập được Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai thì khi thực hiện cấp hoặc thực hiện cấp đổi lại Giấy chứng nhận hoặc là liên quan đến các thủ tục hành chính khác thì người sử dụng đất sẽ tiến hành nộp hồ sơ xin cấp đổi theo những quy định như sau:

 • Người sử dụng đất sẽ nộp hồ sơ cấp đổi tại chính Văn phòng đăng ký đất đai hoặc tại Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai hoặc là tại các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ về đất đai theo những quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ở tại những địa điểm mà dựa theo nhu cầu tùy thuộc đối với những địa phương riêng mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiến hành ban hành những quy chế về việc tiếp nhận hay luân chuyển những hồ sơ hoặc tiến hành giải quyết cùng với việc trả kết quả của việc giải quyết những thủ tục tùy theo những nhu cầu riêng về địa điểm.
 • Các cá nhân, hộ gia đình hay cộng đồng dân cư sẽ tiến hành nộp hồ sơ cấp đổi sổ đỏ tại cơ quan của Ủy ban nhân dân cấp xã nếu như có nhu cầu

Qua các quy định trên thì ngoài việc quy định giống như trước đây là sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại chính Văn phòng đăng ký đất đai của cấp tỉnh (tỉnh hoặc các thành phố trực thuộc trung ương) hoặc là tại chính bộ phận một cửa do ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định hoặc tại ủy ban nhân dân xã,phường hay thị trấn mà tại nơi có thửa đất nếu như các cá nhân, hay hộ gia đình mà có nhu cầu thì theo các quy định mới như hiện nay thì sẽ được nộp hồ sơ cấp đổi tại các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai của cấp huyện, cấp quận hay tại các thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc các thành phố trực thuộc trung ương . Trên thực tế thì ở tại nhiều địa phương đã tiến hành thực hiện dựa theo những quy định này nhưng hiện nay, các quy định này mới được quy định rõ ở trong thủ tục hành chính liên quan.

Bên cạnh đó, đối với những địa phương mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã có ban hành những quy chế để tiếp nhận, luân chuyển các hồ sơ, tiến hành giải quyết và thực hiện trả kết quả liên quan đến việc giải quyết các thủ tục dựa theo những nhu cầu về địa điểm thì sẽ thực hiện nộp theo tại địa điểm mà dựa theo những nhu cầu đó. Đây chính là một trong những nội dung đã được nêu cụ thể tại NĐ 148/2020/NĐ-CP nhưng dựa theo những quy định liên quan về địa điểm để nộp hồ sơ và trả kết quả của hồ sơ tại Quyết định 1686/QĐ-BTNMT thì mới được thể hiện một cách rõ ràng, cụ thể và dễ thực hiện trên thực tế hơn.

Quảng cáo

Quy định rõ hơn về những trường hợp được tiến hành thỏa thuận về thời gian cấp Sổ đỏ

Vấn đề này đã được quy định rõ tại Khoản 19 Điều 1 NĐ 148/2020/NĐ-CP. Theo đó, đối với trường hợp mà tại Văn phòng đăng ký đất đai hay tại các Chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai mà thực hiện việc tiếp nhận những hồ sơ và thực hiện trả kết quả cho việc giải quyết những thủ tục về đăng ký đất đai hay các tài sản khác gắn liền với đất; về việc cấp hoặc cấp đổi lại Giấy chứng nhận dựa theo những nhu cầu của người sử dụng đất hay nhu cầu của các chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì địa điểm, thời gian để tiến hành tiếp nhận hồ sơ và thực hiện trả kết quả của việc giải quyết thủ tục sẽ được thực hiện dựa theo những thỏa thuận riêng giữa Văn phòng đăng ký đất đai hoặc giữa các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai với những người có nhu cầu nhưng sẽ không được quá thời gian để thực hiện những thủ tục mà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định.

Do đó, với việc đưa ra quy định này thì người sử dụng đất có thể tiến hành thỏa thuận với chính Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thỏa thuận với các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai liên quan đến các nội dung về thời gian hay địa điểm để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ liên quan cho hoạt động cấp sổ đỏ lần đầu, cấp lại hay cấp đổi lại Giấy chứng nhận. Đây được xem là những quy định rất tiến bộ và hợp lý , tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các hoạt động trên thực tế, đồng thời, có thể rút ngắn được thời gian để thực hiện nhưng những quy định này sẽ không được áp dụng với tất cả các địa phương trên cả nước.

Quy định về thủ tục cấp đổi sổ đỏ

Đối chiếu theo quy định tại QĐ 1686/QĐ-BTNMT thì thủ tục cấp sổ đỏ mới sẽ được thực hiện như sau: Đối với những địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ban hành những quy chế về tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và thực hiện giải quyết và trả kết quả của việc giải quyết thủ tục theo nhu cầu về thời gian thì thời gian phải tiến hành giải quyết các thủ tục sẽ được thực hiện dựa theo những thỏa thuận giữa những người có nhu cầu cấp đổi và Văn phòng đăng ký đất đai hay với các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai nhưng mà sẽ không được quá thời gian thực hiện các thủ tục liên quan mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định.

Như vậy, quy định về thời gian để thực hiện các thủ tục cấp hay cấp đổi Giấy chứng nhận dựa theo những thỏa thuận (hoàn toàn có thể được rút ngắn đi) thì chỉ được áp dụng đối với những địa phương mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố đó đã tiến hành ban hành những quy chế về việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ tiến hành giải quyết và tiến hành trả kết quả giải quyết liên quan đến thủ tục theo những nhu cầu về thời gian và ở các địa phương đó đã thành lập được Văn phòng đăng ký đất đai.

Với các địa phương mà chưa thành lập được Văn phòng đăng ký đất đai và chưa ban hành được những quy chế cho việc giải quyết những hồ sơ và thực hiện trả kết quả cấp đổi sổ đỏ dựa theo nhu cầu về thời gian thì lúc này,thời gian giải quyết hồ sơ cấp đổi sổ đỏ vẫn được thực hiện dựa theo quy định tại khoản 40 Điều 2 NĐ 01/2017/NĐ-CP là sẽ không được quá 30 ngày làm việc được tính kể từ ngày đã nhận được đủ hồ sơ được coi là hợp lệ; đối với những xã là vùng sâu hay vùng xa, khu vực là hải đảo, biên giới hay những vùng kinh tế và xã hội khó khăn hoặc vùng được xem là đặc biệt khó khăn thì không được quá thời gian là 40 ngày làm việc; thời gian này sẽ không tính cả thời gian mà người sử dụng đất phải thực hiện các  nghĩa vụ tài chính liên quan.

Quy định về việc dồn điền hay đổi thửa sẽ không còn được tiến hành cấp đổi sổ đỏ mới

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 1 NĐ 148/2020/NĐ-CP quy định một trong những trường hợp được cấp đổi sổ đỏ cũng như cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng đã cấp là “do đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất”.

Lưu ý: Mặc dù thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai sửa đổi, bổ sung được công bố và có hiệu lực từ ngày 30/8/2021 theo Quyết định QĐ 1686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng trên thực tế một số địa phương đã thực hiện theo quy định này từ trước ngày 30/8/2021 như nơi nộp hồ sơ và trả kết quả đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng).

Trên đây là toàn bộ những quy định mới về cấp đổi Sổ đỏ từ ngày 30/8/2021. Chúng ta có thể thấy rõ rằng trước đây những quy định này đã được đề cập tại NĐ 148/2020/NĐ-CP nhưng mà chỉ đến khi các thủ tục trong lĩnh vực hành chính liên quan đến đất đai được sửa đổi và bổ sung được công bố thì các quy định này mới được thể hiện một cách chi tiết, cụ thể và rõ ràng hơn. Nếu như bạn còn có những thắc mắc về các vấn đề liên quan đến việc cấp đổi sổ đỏ hay các vấn đề pháp lý khác, hãy liên hệ trực tiếp với Luật Hùng Sơn chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn