logo

Tìm hiểu về phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ?

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 21-07-2021 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 1829 Lượt xem

Phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ có thể mang lại một số thuận lợi cũng như một số bất lợi cho các bên tham gia. Với bên mời thầu, ưu điểm lớn nhất là được công khai giá dự thầu ngay tại buổi mở thầu, từ đó dễ dàng đánh giá được mức độ cạnh tranh của các nhà thầu. Vậy khái niệm phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ được hiểu như thế nào? Pháp luật đã quy định như thế nào về phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ? Hãy cùng công ty Luật Hùng Sơn tìm hiểu về phương thức đấu thầu này thông qua bài viết dưới đây.

Quảng cáo

1. Định nghĩa phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ là gì?

Hồ sơ đấu thầu của mỗi nhà thầu thường bao gồm hai phần nội dung là: nội dung về kỹ thuật và nội dung về tài chính. Nội dung kỹ thuật là bản mô tả phương pháp thực hiện gói thầu của nhà thầu, chẳng hạn như: công nghệ được áp dụng, phương án bố trí nhân sự, tiến độ, phương án vận chuyển, phương án bảo hành bảo dưỡng, đào tạo để chuyển giao công nghệ, phương án về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phương án đảm bảo vệ sinh môi trường… Còn nội dung tài chính bao gồm những thông tin về đồng tiền thanh toán, phương thức thanh toán, tiến độ thanh toán và giá cả cụ thể.

Trong đấu thầu, túi hồ sơ được hiểu là túi để chứa đựng các phần tài liệu của hồ sơ tham gia đấu thầu. Phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ là phương thức đấu thầu trong đó các nhà thầu chuẩn bị các đề xuất một lần duy nhất và nộp cùng một thời điểm trong cùng một túi hồ sơ dự thầu.

Tại thời điểm mở thầu, bên mời thầu mở túi hồ sơ và thông báo công khai những thông tin quan trọng trong cả đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính của từng hồ sơ dự thầu như: giá dự thầu, thời gian thực hiện gói thầu,…

phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ

2. Khi nào áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ?

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thường được áp dụng ở những gói thầu đơn giản về mặt kỹ thuật và không có nhiều phương án kỹ thuật để thực hiện. Cụ thể, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp được liệt kê sau đây:

a) Đấu thầu diễn ra rộng rãi, hạn chế đối với những gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn; gói thầu liên quan đến việc mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp với quy mô nhỏ;

b) Chào hàng có mức độ cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa hoặc xây lắp;

c) Chỉ định thầu đối với các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với các gói thầu liên quan đến việc mua sắm hàng hóa;

đ) Trường hợp chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

3. Quy trình thực hiện đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ như thế nào?

Căn cứ vào Điều 11 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, thì quy trình thực hiện chi tiết phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và lựa chọn nhà thầu, bao gồm các giai đoạn:

– Lập hồ sơ mời tham gia dự thầu;

– Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu tham gia dự thầu.

Bước 2: Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án, bao gồm các giai đoạn:

– Mời thầu;

– Phát hành, sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu;

– Chuẩn bị hồ sơ, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi hoặc rút hồ sơ tham gia dự thầu;

– Mở thầu: Việc được thầu chủ thầu tiến hành mở toàn bộ hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 01 lần.

Bước 3: Đánh giá hồ sơ dự thầu, bao gồm các giai đoạn:

– Kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu;

– Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu;

– Xếp hạng nhà thầu.

Bước 4: Thương thảo hợp đồng thực hiện dự án.

Bước 5: Trình, thẩm định hồ sơ dự thầu, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 6. Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

4. Mẫu hồ sơ mời thầu (1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)

Mẫu hồ sơ mời thầu được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. Hồ sơ mời thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ gồm các nội dung như:

1. Phần Mô tả

2. Từ ngữ viết tắt trong hồ sơ dự thầu

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn của nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Quảng cáo

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tham gia dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. Phạm vi cung cấp

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU CỦA HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Phần 4. PHỤ LỤC

Mô tả tóm tắt hồ sơ mời thầu như sau:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn của nhà thầu

Chương này cung cấp các thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị hồ sơ tham gia dự thầu. Thông tin bao gồm các quy định liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng. Các nhà thầu chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương này quy định cụ thể các nội dung ở Chương I khi áp dụng đối với từng gói thầu khác nhau.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ tham gia dự thầu

Chương này bao gồm các tiêu chí để chủ thầu đánh giá hồ sơ dự thầu và đánh giá về năng lực, về kinh nghiệm của nhà thầu để thực hiện các gói thầu.

Chương IV. Biểu mẫu tham gia dự thầu

Chương này gồm các biểu mẫu mà nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để biểu mẫu trở thành một phần nội dung của hồ sơ tham gia dự thầu.

Phần 2. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CUNG CẤP

Chương V. Phạm vi cung cấp

Chương này bao gồm phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan mà nhà thầu phải thực hiện khi tham gia dự thầu; yêu cầu về mặt kỹ thuật và bản vẽ để mô tả các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ có liên quan. Ngoài ra, còn có các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa (nếu có).

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương này gồm các điều khoản chung được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác nhau. Nhà thầu chỉ được sử dụng quy định mà không được sửa đổi các quy định đó tại Chương này.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương này gồm dữ liệu hợp đồng và các điều kiện cụ thể, trong đó có điều khoản cụ thể cho mỗi hợp đồng. Điều kiện cụ thể của hợp đồng với mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung nhưng không được thay thế các điều kiện chung của Hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

Chương này gồm các biểu mẫu mà sau khi được hoàn chỉnh sẽ trở thành một bộ phận cấu thành của hợp đồng. Các mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Bảo lãnh tiền tạm ứng do nhà thầu trúng thầu hoàn chỉnh trước khi hợp đồng chính thức có hiệu lực.

Phần 4. PHỤ LỤC

Phụ lục có thể bao gồm các ví dụ về bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật,….

Hy vọng với những chia sẻ ở trên của công ty Luật Hùng Sơn, Quý độc giả đã có thêm thông tin về phương thức đấu thầu 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Nếu Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn 19006518 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn