logo

Mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất

Bạn là người đang muốn đăng ký sáng chế tuy nhiên bạn không biết mẫu đơn đăng ký là gì? Luật Hùng Sơn cung cấp đến bạn mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất hiện nay, giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho việc đăng ký sáng chế.

Quảng cáo

Mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất hiện nay

Hiện nay tại mẫu đơn đăng ký sáng chế được được pháp luật quy định cụ thể tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Sau đây Luật Hùng Sơn sẽ cung cấp cho Quý khách Mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất hiện nay:

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ

Kính gửi: Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp:              —  Bằng độc quyền sáng chế

—  Bằng độc quyền giải pháp hữu ích

 DẤU NHẬN ĐƠN

(Dành cho cán bộ nhận đơn)

— Đơn này được nộp trên cơ sở đơn PCT số:                                    Ngày nộp đơn quốc tế:

Công bố quốc tế số:                            ngày:                                       Ngày chọn Việt Nam (nếu có):

                             TÊN SÁNG CHẾ PHÂN LOẠI SÁNG CHẾ QUỐC TẾ

(chi tiết đến chỉ số hạng thứ ba)

                                 CHỦ ĐƠN

(Tổ chức, cá nhân yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                        Fax:                                     Email:

— Chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế

— Ngoài chủ đơn khai tại mục này còn có những chủ đơn khác khai tại trang bổ sung

                               ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN

— là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn

— là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được uỷ quyền của chủ đơn

— là người khác được uỷ quyền của chủ đơn

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                        Fax:                                     E-mail:

                                                     TÁC GIẢ

Tên đầy đủ:                                                                                  Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                        Fax:                                     Email:

— Ngoài tác giả khai tại mục này còn có những tác giả khác khai tại trang bổ sung

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN
YÊU CẦU HƯỞNG QUYỀN ƯU TIÊN CHỈ DẪN VỀ ĐƠN (CÁC ĐƠN)

LÀ CĂN CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH NGÀY ƯU TIÊN

— Theo đơn (các đơn) đầu tiên nộp tại Việt Nam

— Theo đơn (các đơn) nộp theo Công ước Paris

— Theo thoả thuận khác:

Số đơn Ngày nộp đơn Nước nộp đơn
o YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

— Yêu cầu thẩm định với thời hạn bình thường

— Yêu cầu thẩm định nhanh, cụ thể là…….tháng

p                                 CHUYỂN ĐỔI ĐƠN

— Đề nghị chuyển thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu giải pháp không đáp ứng điều kiện về trình độ sáng tạo

                                                                      PHÍ, LỆ PHÍ
Loại  phí, lệ phí Số đối tượng tính phí Số tiền
—  Lệ phí nộp đơn ….. điểm   YCBH độc lập
—  Lệ phí nộp đơn cho bản mô tả từ trang thứ  6 trở đi ….. trang
—  Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên
—  Lệ phí công bố đơn
— Lệ phí công bố bổ sung từ hình thứ 2 trở đi ….. hình
— Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung ….. điểm   YCBH độc lập
— Phí thẩm định nội dung ….. điểm   YCBH độc lập
— Lệ phí chuyển đổi đơn
Tổng số phí, lệ phí nộp theo đơn là:

Số chứng từ (trường hợp nộp qua bưu điện hoặc chuyển khoản):

                              CÁC TÀI LIỆU CÓ TRONG ĐƠN

Tài liệu tối thiểu:

— Tờ khai, gồm ……. trang   x … bản

— Bản mô tả, bằng tiếng ……., gồm ….. trang

— Chứng từ phí, lệ phí

Tài liệu khác:

— Bản tóm tắt, bằng tiếng ………….., gồm ….. trang

— Bản dịch tiếng Việt, gồm ……….. trang

— Giấy uỷ quyền bằng tiếng ………, gồm …..

— bản dịch tiếng Việt, gồm …….. trang

— bản gốc

— bản sao (  — bản gốc sẽ nộp sau

— bản gốc đã nộp theo đơn số:……………………….)

— Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên

— Bản sao đơn đầu tiên, gồm ….. bản

— Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác)

— Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung

KIỂM TRA DANH MỤC TÀI LIỆU (Dành cho cán bộ nhận đơn)

—

—

—

—

—

Cán bộ nhận đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

——

—

—

—

—

                                              CAM KẾT CỦA CHỦ ĐƠN

Tôi cam đoan mọi thông tin trong tờ khai trên đây là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                      Khai tại: …… ngày …  tháng … năm…

Chữ ký, họ tên chủ đơn/đại diện của chủ đơn

                                             (ghi rõ chức vụ và đóng dấu, nếu có)

                                                           CHỦ ĐƠN KHÁC

(Ngoài chủ đơn thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

Tên đầy đủ:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Fax:                                                     Email:

— Chủ đơn này đồng thời là tác giả sáng chế/giải pháp hữu ích

— Có yêu cầu cấp Phó bản bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích

                                                      TÁC GIẢ KHÁC

(Ngoài tác giả thứ nhất đã khai tại trang đầu tiên)

Tên đầy đủ:

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                  Fax:                                                    Email:

Tên đầy đủ:                                                                  Quốctịch:

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                   Fax:                                                    Email:

                                                              CÁC TÀI LIỆU KHÁC

(Khai chi tiết từng loại tài liệu: tên, số trang…)

CHỦ ĐƠN/ĐẠI DIỆN CỦA CHỦ ĐƠN KÝ TÊN

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký sáng chế

Khi Quý khách tiến hành điền tờ đơn đăng ký sáng chế thì lưu ý phải điền đầy đủ thông tin theo các mục trong tờ đơn, cụ thể:

Mục tên sáng chế:

Ở phần này Quý khách sẽ ghi tên của đối tượng đăng ký sáng chế mà chủ sở hữu đặt, phải đảm bảo tên được ghi trong mục này trùng khớp với tên gọi được ghi nhận trong các giấy tờ khác của đơn đăng ký.

Nói một cách đơn giản thì Quý khách phải tự lựa chọn tên gọi cho đối tượng sáng chế và phải đảm bảo tên gọi được thống nhất trong tất cả các loại giấy tờ liên quan đến đơn đăng ký.

Mục chủ đơn:

Tại đây Quý khách chỉ cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân liên quan đến chủ sở hữu của sáng chế, bao gồm các nội dung chủ yếu như: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số điện thoại, email liên hệ…

Trong trường hợp chủ đơn lại chính là tác giả thì lưu ý đánh dấu x vào ô có nội dung này.

Nếu chủ đơn gồm nhiều chủ thể khác nhau thì nội dung này sẽ ghi thông tin của chủ thể đầu tiên.

Mục đại diện của chủ đơn:

Ở phần này Quý khách chỉ điền thông tin khi đơn đăng ký sáng chế được thực hiện bởi người đại diện

Khi đó tiếp tục điền đầy đủ các thông tin cá nhân liên quan đến người đại diện

Mục tác giả:

Điền đầy đủ các thông tin liên quan đến tác giả của sáng chế

Nếu sáng chế có từ 2 tác giả trở lên thì mục này sẽ ghi tên và thông tin của tác giả đầu tiên trong danh sách, những tác giả còn lại sẽ được liệt kê trang bổ sung

Mục yêu cầu hưởng quyền ưu tiên:

Nếu có yêu cầu thì Quý khách tích dấu x vào ô có nội dung đồng ý

Trong trường hợp không cần thì sẽ không điền phần này.

Mục yêu cầu thẩm định nội dung: Nếu Quý khách có yêu cầu thì đánh dấu x vào ô đồng ý tương ứng

Mục chuyển đổi đơn: 

Quảng cáo

Tương tự nếu có nhu cầu thì đánh dấu x vào ô vuông có nội dung tương ứng

Mục phí và lệ phí: 

Đánh dấu x vào nội dung những khoản phí và lệ phí đã nộp theo quy định

Cam kết của chủ đơn: Tại đây chủ đơn hoặc người đại diện làm đơn theo ủy quyền của tác giả sẽ trực tiếp ký tên, nếu là pháp nhân thì đóng dấu công ty.

Phần trang bổ sung: Đây sẽ là trang mà chủ đơn liệt kê thông tin của các tác giả còn lại trong trường hợp tác giả là nhiều cá nhân hoặc là pháp nhân.

Nộp đơn đăng ký sáng chế ở đâu?

Theo quy định trên nơi nộp đơn đăng ký sáng chế đó chính là Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam .

Địa chỉ cụ thể của Cục sở hữu trí tuệ tại Hà Nội:

Trụ sở chính của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam là đặt tại địa chỉ số 386, đường Nguyễn Trãi – quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội .

Số điện thoại liên hệ là 024 3858 3069 hoặc 024 3858 5157

Địa chỉ hòm thư điện tử : cucshtt@noip.gov.vn – Website : http://www.noip.gov.vn

Địa chỉ cụ thể của Cục sở hữu trí tuệ tại TPHCM:

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh có địa chỉ là: Tầng 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh .

Địa chỉ cụ thể của Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng:

Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng có địa chỉ là: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng .

Dịch vụ đăng ký bản quyền sáng chế của Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn với đội ngũ Luật sư nhiều năm kinh nghiệm trong việc đăng ký bản quyền sáng chế là đơn vị được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân lựa chọn khi có nhu cầu. 

Cam kết dịch vụ:

  • Hỗ trợ tư vấn cho Khách hàng về thủ tục đăng ký sáng chế;
  • Soạn thảo hồ sơ, thủ tục cho khách hàng;
  • Quản lý thông tin về sáng chế của Khách hàng bằng công nghệ nhằm đảm bảo tính chính xác cũng như bảo mật thông tin sáng chế.
  • Chi phí cạnh tranh, không phát sinh;
  • Thời gian nhanh chóng;
  • Thủ tục đơn giản;
  • Luật sư nhiệt tình, chuyên nghiệp;
  • Được tư vấn mọi thắc mắc liên quan đến sáng chế và các vấn đề về luật Sở hữu trí tuệ;

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

>> Có thể bạn quan tâm:

Thủ tục đăng ký Nhãn hiệu, Đăng ký Thương hiệu, logo mới nhất

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả mới nhất

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn