Hướng dẫn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 10-06-2023 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1932 Lượt xem

Lấy ý kiến? Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần có thể thông qua bằng hình thức biểu quyết trong cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Vậy thủ tục để lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản trong được quy định cụ thể như thế nào? Luật Hùng Sơn xin hướng dẫn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Quảng cáo

Khi nào phải lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị công ty có quyền lấy ý kiến của các cổ đông trong công ty bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty bất cứ lúc nào nếu xét thấy sự cần thiết và vì lợi ích của công ty trừ những trường hợp dưới đây:

 •  Sửa đổi hoặc bổ sung một số nội dung trong Điều lệ của công ty;
 •  Định hướng sự phát triển kinh doanh của công ty;
 •  Các loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại trong công ty;
 • Bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty;
 • Quyết định đầu tư dự án hoặc bán số tài sản có giá trị từ mức 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp trong Điều lệ của công ty quy định về một tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 • Thông qua các nội dung trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty;
 • Tổ chức lại hoặc thực hiện thủ tục giải thể công ty.

lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thủ tục sẽ được thực hiện như sau:

Bước 1:  Hội đồng quản trị công trị thống nhất và ra quyết định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Bước 2: Chuẩn bị các phiếu để lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong công ty, các tài liệu để giải trình dự thảo nghị quyết và sẽ gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất trong thời gian 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ của công ty không có quy định khác.

Bước 3: Phiếu lấy ý kiến của các cổ đông phải gửi về công ty trước thời hạn xác định và phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện về hình thức theo quy định.

Trường hợp, các phiếu lấy ý kiến các cổ đông được gửi về công ty sau thời hạn đã xác định trong nội dung của phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở ra trong trường hợp gửi thư hoặc đã bị tiết lộ trong trường hợp gửi qua fax, hòm thư điện tử là không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến của cổ đông không được gửi về công ty sẽ được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

Các cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo hình thức sau đây:

Quảng cáo
 • Gửi thư.
 • Gửi fax hoặc bằng thư điện tử.

Bước 4:  Hội đồng quản trị công ty tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu phải dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát công ty hoặc của các cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong công ty.

Các thành viên trong Hội đồng quản trị của công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới với nhau chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; đồng thời phải liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định đã được thông qua đo kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Bước 5: Gửi Biên bản kiểm phiếu đến các cổ đông trong công ty

Gửi Biên bản kiểm phiếu đến tất cả các cổ đông của công ty trong thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc việc kiểm phiếu. Nếu công ty có trang thông tin điện tử chung, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thực hiện thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản các cổ đông thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất là 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ của công ty quy định.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị tương đương như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Những lưu ý

Khi thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cần lưu ý như sau:

 • Phiếu lấy ý kiến cổ đông và các tài liệu liên quan kèm theo được gửi đến các cổ đông bằng hình thức gửi bảo đảm.
 • Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
 • Phiếu trả lời ý kiến cổ đông phải được bảo mật tuyệt đối trước khi thực hiện việc kiểm phiếu.

Luật Hùng Sơn hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho các bạn có cách hiểu đúng nhất về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nếu còn bất cứ vấn đề nào chưa được làm rõ, các bạn xin vui lòng liên hệ đến số Tổng đài: 1900 6518 chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn