logo

Giám đốc cho công ty vay tiền với tư cách cá nhân?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 19-05-2023 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 4835 Lượt xem

Có phải họp đại hội đồng cổ đông hay không khi giám đốc cho công ty vay tiền với tư cách cá nhân?

Quảng cáo

Tôi là cổ đông của công ty cổ phần sở hữu 35% vốn điều lệ và là giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Hiện tại Công ty đang khó khăn và cần tiền để giải quyết việc kinh doanh trong khi tôi đang có một khoản tiền lớn chưa cần sử dụng và có thể cho vay. Tôi có thể cho công ty vay với tư cách cá nhân không và có cần thông qua các cổ đông khác không? Tôi là bên cho vay thì bên vay cũng là tôi ký hay ai ký? Cảm ơn Luật sư.

lightbulb Tư vấn của Luật Hùng Sơn 

Thứ nhất, bạn có thể cho công ty vay tiền không và thủ tục phê duyệt nội bộ như thế nào?

Bạn hoàn toàn có quyền cho công ty vay tiền, Hai bên thực hiện hợp đồng vay theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Lãi suất do hai bên thỏa thuận nhưng không được quá 20%/năm.

Căn cứ Khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

Quảng cáo

“1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;

c) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này.”

Phải có ý kiến của đại hội đồng cổ đông

Bạn là cổ đông của công ty chiếm 35% cổ phần và là giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tuy nhiên, bạn không thể tự quyết định hợp đồng vay của bạn và Công ty mà phải thông qua sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

Sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Đối với trường hợp phê duyệt hợp đồng vay giữa công ty và giám đốc thì nghị quyết sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

 

Mời họp đại hội đồng cổ đông

 • Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.
 • Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.
 • Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:
  • Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
  • Phiếu biểu quyết;
  • Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.
 • Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

Điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông

 • Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
 • Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
 • Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Thứ hai, ai sẽ là người đại diện công ty ký kết hợp đồng vay tiền?

Bạn không thể đồng thời là người ký cả bên cho vay và bên vay vì như vậy chỉ có 1 chủ thể tham gia giao dịch, giao dịch không thể thực hiện. Trong trường hợp này có 02 cách giải quyết như sau:

 • Nếu công ty bạn có người đại diện khác thì người đó có thể ký với tư cách là bên vay; hoặc
 • Bạn ủy quyền cho người khác ký bên cho vay.
5/5 - (5 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn