logo

Đơn vị sự nghiệp có thu là gì? Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu?

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-08-2023 |
  • Doanh nghiệp , |
  • 2218 Lượt xem

Đơn vị sự nghiệp có thu là gì? Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu? Những đơn vị sự nghiệp có thu có hoạt động khác với các loại hình xã hội thông thường, những đơn vị này sẽ có nguồn thu sự nghiệp, mang tính xã hội và có những đặc điểm khác biệt với những đơn vị sự nghiệp thực hiện việc quản lý về hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập khác. Cụ thể ra sao, hãy cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu nhé!

Quảng cáo

Đơn vị sự nghiệp có thu là gì?

Đơn vị sự nghiệp có thu được định nghĩa là một loại đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, được thành lập bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và là một đơn vị dự toán độc lập, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng, có tổ chức của bộ máy kế toán thực hiện theo quy định của Luật kế toán.

Đơn vị sự nghiệp có thu không thuộc trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Đơn vị sự nghiệp có thu trong Tiếng Anh là gì?

Đơn vị sự nghiệp có thu trong tiếng Anh được đọc là: “Revenue generating public service delivery units”.

đơn vị sự nghiệp có thu là gì

Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp có thu?

Đơn vị sự nghiệp có thu có một số đặc điểm như sau:

  • Thứ nhất, đơn vị sự nghiệp có thu là tổ chức được hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội và không thành lập bởi mục đích kiếm lời như những doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh khác.

Đơn vị sự nghiệp có thu sẽ thực hiện vai trò của Nhà nước, được Nhà nước tổ chức cũng như tài trợ cho những hoạt động sự nghiệp nhằm cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho xã hội công cộng, hỗ trợ cho ngành và các lĩnh vực kinh tế được hoạt động bình thường, thúc đẩy sự phát triển con người và phát triển kinh tế.

  • Thứ hai, hoạt động sự nghiệp trong những đơn vị sự nghiệp có thu luôn gắn liền và bị tác động bởi bởi các chương trình về phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước.
  • Thứ ba, sản phẩm của những đơn vị sự nghiệp có thu là những sản phẩm mang lại lợi ích chung có tính chất bền vững và gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra các vật chất và giá trị tinh thần.

Sản phẩm hoặc dịch vụ của đơn vị sự nghiệp có thu chủ yếu là những giá trị về tri thức, văn hóa, phát minh khoa học, đạo đức, sức khỏe, …, có tính phục vụ không chỉ một ngành hay một lĩnh vực nhất định mà những sản phẩm, dịch vụ này thông thường có tác động đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

  • Thứ tư, hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu không có tính quyền lực pháp lí, không trực tiếp phục vụ cho việc quản lí hành chính nhà nước.
  • Thứ năm, đơn vị sự nghiệp có thu có nguồn thu thường xuyên từ những hoạt động sự nghiệp, đem lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước và sẽ được tự chủ về mặt tài chính.

Phân loại đơn vị sự nghiệp có thu

Đơn vị sự nghiệp có thu rất đa dạng và phong phú, có thể được phân chia được, ta cần dựa theo các tiêu thức sau:

Dựa vào sự phân cấp quản lý

Theo việc phân cấp quản lý ngành dọc, từ trung ương tới địa phương thì:

Các đơn vị sự nghiệp cấp 1 có thu thuộc những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc của Chính phủ, cơ quan trực thuộc của UBND tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương, những cơ quan đoàn thể và các tổ chức xã hội do Trung ương, địa phương có quyền quản lý.

Những đơn vị sự nghiệp cấp 2, trực thuộc đơn vị sự nghiệp cấp 1 trên đây.

Những đơn vị sự nghiệp cấp 3 trực thuộc của đơn vị sự nghiệp cấp 2.

Dựa theo tính chất hoạt động

Dựa vào tính chất hoạt động các đơn vị sự nghiệp có thu được phân chia thành:

Các đơn vị sự nghiệp về văn hóa, thể thao;

Các đơn vị sự nghiệp về kinh tế;

Các đơn vị sự nghiệp về giáo dục, khoa học;

Các đơn vị sự nghiệp về y tế học xuất nhập khẩu online;

Các tổ chức về đoàn thể, nghề nghiệp, xã hội.

Dựa theo nguồn thu

Căn cứ vào nguồn thu của đơn vị sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp được phân loại để thực hiện các quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính như:

Đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp có thu được tự chủ về hoạt động tài chính)

Đơn vị có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí của hoạt động thường xuyên, số còn lại được ngân sách nhà nước hỗ trợ (gọi tắt là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động)

Bên cạnh đó, còn có đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp, các đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu, kinh phí của việc hoạt động thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ do nhân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động (được gọi tắt là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước cung cấp toàn bộ kinh phí hoạt động)

Những đơn vị sự nghiệp có thu hiện này được hoạt động theo nguyên tắc tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động, việc sắp xếp bộ máy, việc sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Do vậy, các đơn vị đều phải phát huy mọi khả năng của mình để có thể cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội, làm tăng nguồn thu để từng bước cải thiện đời sống cho các cán bộ, công nhân viên.

Quy định về đơn vị sự nghiệp có thu trong luật như nào?

Về vấn đề tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu được quy định chi tiết tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP. Tùy thuộc vào từng loại đơn vị sự nghiệp công lập có thu như đã phân loại trên đây, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp có thu này cũng có các quy định khác nhau. Cụ thể như sau:

Quảng cáo

Tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thì tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (do giá, phí dịch vụ của sự nghiệp công chưa kết cấu đủ về chi phí, được Nhà nước đặt hàng, cũng như giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công dựa theo giá, phí chưa tính đủ chi phí) được quy định tại Mục 2 Nghị định 60/2021/NĐ-CP, trong đó:

+ Điều 19 quy định về nguồn thu tài chính của đơn vị, gồm có:

Thứ nhất, Nguồn ngân sách nhà nước, gồm:

a) Kinh phí cấp để chi thường xuyên dựa trên cơ sở nhiệm vụ được Nhà nước giao, số lượng những người làm việc và được định mức phân bổ dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Kinh phí chi thường xuyên cho thực hiện những nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyển chọn hay là giao trực tiếp theo quy định pháp luật về khoa học và công nghệ;

c) Kinh phí để chi thường xuyên thực hiện những nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định này (nếu có);

d) Vốn đầu tư để phát triển của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo những quy định của pháp luật đầu tư công.

Thứ hai, Nguồn thu hoạt động sự nghiệp phù hợp với những chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công (nếu có).

Thứ ba, các nguồn viện trợ, tài trợ theo các quy định của pháp luật.

Thứ tư, nguồn thu khác được pháp luật quy định (nếu có).

+ Điều 20 của Nghị định trên quy định về vấn đề Chi thường xuyên giao tự chủ

+ Điều 21 của Nghị định quy định về Chi thường xuyên không giao tự chủ cũng như chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

+ Điều 22 quy định về vấn đề phân phối kết quả tài chính trong năm.

Khi kết thúc năm tài chính, sau khi đã hạch toán đầy đủ những khoản thu, các chi phí thường xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định và trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 20 Nghị định trên, nộp thuế và những khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định thì phần chênh lệch thu lớn hơn việc chi hoạt động thường xuyên giao tự chủ (nếu có) được xác định chính là kinh phí chi thường xuyên mà đơn vị sự nghiệp tiết kiệm được quy định tại Khoản 1 Điều này.

Việc sử dụng số kinh phí chi thường xuyên tiết kiệm cụ thể theo quy định tại Điểm b khoản này.

Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) được quy định tại Mục 3 Nghị định trên, trong đó:

+ Điều 19 quy định về nguồn tài chính của đơn vị, gồm có:

Thứ nhất, Nguồn của ngân sách nhà nước

Thứ hai, Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công (nếu có).

Thứ ba, Nguồn từ viện trợ, tài trợ theo pháp luật quy định.

Thứ tư, các nguồn thu khác theo quy định pháp luật hiện hành (nếu có).

+ Điều 20 quy định về những khoản Chi thường xuyên giao tự chủ.

+ Điều 21 quy định về Chi thường xuyên mà không giao tự chủ cũng như chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Việc sử dụng các quỹ và mức trích cụ thể của các quỹ được quy định tại Điểm b khoản này.

Trên đây là tư vấn của Luật Hùng Sơn để giải đáp cho câu hỏi Đơn vị sự nghiệp có thu là gì, phân loại đơn vị sự nghiệp có thu? Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn. Trong trường hợp còn vướng mắc hoặc cần tư vấn những vấn đề pháp lý khác, bạn vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài pháp luật 19006518 để được hỗ trợ nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn