logo

Tìm hiểu doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì, quy định như nào?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 20-11-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 1538 Lượt xem

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì, hiện nay có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế mỗi nước, đặc biệt là ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần. Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì, quy định doanh nghiệp vừa và nhỏ. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu ở bài viết dưới đây:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Tư vấn thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về nguồn vốn đầu tư, số lượng lao động hay doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia thành ba loại dựa vào quy mô

 • Doanh nghiệp siêu nhỏ;
 • Doanh nghiệp nhỏ;
 • Doanh nghiệp vừa.

Trên thế giới, loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với việc điều hòa và phát triển nền kinh tế của mỗi quốc gia.

Mặt khác việc lượng hóa các tiêu chuẩn để phân loại quy mô doanh nghiệp còn tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế – xã hội của mỗi nước khác nhau; các quy định cụ thể phù hợp với trình độ phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn; trong ngành nghề khác nhau thì chỉ tiêu độ lớn của các tiêu thức cũng khác nhau.

Theo cách phân loại trên ở Việt Nam chiếm khoảng trên 93% trong tổng số doanh nghiệp hiện có là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụ thể là khoảng 80% các doanh nghiệp nhà nước thuộc về nhóm các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong nền khu vực kinh tế tư nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng là 97% xét về vốn và 99% xét về số lượng lao động so với tổng số doanh nghiệp trong cả nước.

doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa theo các tiêu chi cụ thể sau đây:

Lĩnh vực Tiêu chí Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa
Nông, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng Số lượng người lao động tham gia BHXH bình quân Không quá 10 người lao động Không quá 100 người lao động Không quá 200 người lao động
Tổng doanh thu của năm

Hoặc

Tổng nguồn vốn đầu tư

Không quá mức 03 tỷ đồng

 

Không quá mức 03 tỷ đồng

Không quá mức 50 tỷ đồng

 Không quá mức 20 tỷ đồng

Không quá mức 200 tỷ đồng

Không quá mức 100 tỷ đồng

Thương mại, dịch vụ Số lao động tham gia BHXH bình quân Không quá 10 người lao động Không quá 50 người lao động Không quá 100 người lao động
Tổng doanh thu của năm

Hoặc

Tổng nguồn vốn đầu tư

Không quá 20 tỷ đồng

Không quá mức 03 tỷ đồng

Không quá 100 tỷ đồng

Không quá mức 50 tỷ đồng

Không quá 300 tỷ đồng

Không quá mức 100 tỷ đồng

Cách xác định lĩnh vực hoạt động

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được xác định căn cứ vào lĩnh vực có tổng doanh thu cao nhất. Trường hợp không được xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất thì doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được xác định căn cứ vào lĩnh vực được sử dụng nhiều số lượng lao động nhất.

Cách xác định số lao động tham gia BHXH

Số lượng người lao động tham gia BHXH bình quân năm = Tổng số người lao động tham gia BHXH của năm : Số tháng trong một năm

Và sẽ được xác định trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội doanh nghiệp của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý.

Trong đó:

Tổng số người lao động tham gia BHXH là tổng toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý hoặc sử dụng và trả lương, trả công tham gia vào BHXH trong năm. 

Số tháng trong một năm là 12 tháng, đối với doanh nghiệp đã hoạt động trọn năm. 

Trong trường hợp, doanh nghiệp hoạt động trong thời gian dưới 01 năm, số lượng người lao động tham gia BHXH bình quân sẽ được tính bằng tổng số người lao động tham gia BHXH của các tháng hoạt động chia cho số tháng doanh nghiệp hoạt động.

Tổng nguồn vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Tổng số vốn sẽ được xác định trong bảng cân đối kế toán và được thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp phải thực hiện nộp cho cơ quan thuế quản lý.

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới thời gian là 01 năm thì tổng nguồn vốn sẽ được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm mà doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Tổng doanh thu của doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và được xác định tại Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan thuế quản lý.

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới thời gian là 01 năm hoặc trên thời gian 01 năm nhưng chưa phát sinh doanh thu thì lúc này doanh nghiệp sẽ căn cứ vào tiêu chí tổng nguồn vốn để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xác định kê khai quy mô doanh nghiệp

Doanh nghiệp tự xác định và kê khai về quy mô doanh nghiệp của mình là doanh nghiệp siêu nhỏ hay doanh nghiệp nhỏ hay doanh nghiệp vừa để được hưởng những ưu đãi và những hỗ trợ mà pháp luật dành cho các loại hình doanh nghiệp này.

Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với nền kinh tế

Doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế mỗi nước, kể cả các nước có trình độ phát triển cao. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa như hiện nay thì việc các nước đều chú ý đến hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm huy động đến mức tối đa các nguồn lực và hỗ trợ cho Doanh nghiệp lớn, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm.

Đối với Việt Nam thì vị trí doanh nghiệp vừa và nhỏ lại ngày càng quan trọng cụ thể như sau:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các doanh nghiệp hiện nay

Trong các loại hình sản xuất kinh doanh ở Việt Nam hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ có sức lan tỏa trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội chính trị.

Theo tiêu chí mới thì doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỉ lệ trên 93% tổng số các doanh nghiệp thuộc các hình thức sau đây: doanh nghiệp vốn Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Có thể nhận định rằng hầu hết các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam đều là những doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nơi tạo ra việc làm chủ yếu ở Việt Nam

Thực tế trong những gần đây, đã cho thấy toàn bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là phần lớn các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh là nguồn chủ yếu tạo ra các công ăn việc làm cho người lao động ở tất cả các lĩnh vực.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng gần 1 triệu số lượng lao động chiếm đến 49% lực lượng lao động trên phạm vi của cả nước.

Ở các tỉnh duyên hải miền Trung số lượng người lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ so với số người lao động trong tất cả các lĩnh vực chiếm cao nhất trong cả nước (mức 67%); ở Đông Nam Bộ có tỷ lệ thấp nhất (mức 44%) so với mức trung bình của cả nước.

Qua đó cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ có vị trí vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra phần lớn các công việc ở Việt Nam, đáp ứng nhu cầu việc làm cho người dân, góp phần tạo ra thu nhập và nâng cao đời sống vật chất cải thiện cuộc sống cho người dân.

Hình thành và phát triển đội ngũ các nhà kinh doanh năng động

Sự xuất hiện và khả năng phát triển của mỗi doanh nghiệp sẽ phụ thuộc rất nhiều vào những nhà sáng lập ra chúng.

Do đặc thù với số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất lớn và thường xuyên phải thực hiện thay đổi hoạt động kinh doanh để thích nghi với môi trường xung quanh, phản ứng với những tác động bất lợi gây ra do sự phát triển, xu hướng tích tụ và tập trung hóa sản xuất.

Sự sáp nhập hay giải thể và xuất hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường xuyên diễn ra trong mọi giai đoạn nhất định.

Đó cũng là một sức ép lớn buộc những người quản lý và người sáng lập ra chúng phải có tính linh hoạt cao trong việc thực hiện quản lý và điều hành, dám nghĩ, dám làm và dám chấp nhận sự rủi ro mạo hiểm.

Chính sự có mặt của đội ngũ những người quản lý này cùng với khả năng, trình độ, và nhận thức của họ về tình hình trên thị trường và khả năng nắm bắt cơ hội kinh doanh sẽ có tác động lớn đến hoạt động của từng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Họ luôn là những người đi đầu trong việc đổi mới, cải cách tìm kiếm phương thức mới, đặt ra nhiệm vụ chuyển đổi sao cho phù hợp với môi trường kinh doanh.

Đối với một quốc gia thì sự phát triển của nền kinh tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự có mặt của đội ngũ này và chính họ sẽ tạo ra một cơ cấu kinh tế năng động, linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Khai thác và phát huy tốt các nguồn lực tại chỗ

Từ các đặc trưng của hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tạo ra cho doanh nghiệp những lợi thế về địa điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực tế đã cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã có mặt ở hầu hết các vùng và địa phương. Chính điều này đã giúp cho các doanh nghiệp tận dụng cũng như khai thác tốt các nguồn lực tại chỗ.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đã sử dụng tới 1/2 lực lượng sản xuất lao động phi nông nghiệp ( chiếm 49%) trong cả nước và tại một số vùng nó đã sử dụng đến tuyệt đại đa số lực lượng sản xuất lao động phi nông nghiệp.

Ngoài nguồn lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ còn sử dụng về nguồn tài chính của dân cư trong vùng và nguồn nguyên liệu trong vùng để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hồ sơ thủ tục thành lập

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chuẩn bị như sau:

 • Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký công ty, quyết định thành lập hoặc các tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân tương đương của chủ hoặc của người đại diện doanh nghiệp;
 • Danh sách các cổ đông sáng lập hay các thành viên góp vốn của công ty;
 • Điều lệ của công ty.

Thủ tục

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên thì doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký kinh doanh và xin giấy phép kinh doanh theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ và xin giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở công ty. Sau thời hạn 03 ngày làm việc theo quy định, hồ sơ hợp lệ sẽ được phê duyệt và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp phải bổ sung hồ sơ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản đến người nộp hồ chủ doanh nghiệp sẽ sửa đổi theo hướng dẫn và nộp lại.

Bước 2: Khắc con dấu cho công ty

Công ty cần có con dấu riêng, số lượng và hình thức con dấu sẽ do doanh nghiệp tự quyết định.

Bước 3: Đăng ký tài khoản ngân hàng

Công ty cần tiến hành đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty để có thể thực hiện các hoạt động giao dịch liên quan đến tiền. Chủ doanh nghiệp sẽ ra ngân hàng và mang theo con dấu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như Giấy ờ chứng thực cá nhân của người đại diện để đăng ký mở tài khoản. Sau đó, sẽ làm thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở Kế hoạch và đầu tư.

Bước 4: Mua chữ ký số để đóng thuế trực tuyến

Công ty sẽ thực hiện thiết bị mua chữ ký số theo đúng quy định để có thể đóng thuế online. Sau đó, kế toán doanh nghiệp sử dụng thiết bị chữ ký số này để đóng thuế trực tuyến cho doanh nghiệp theo định kỳ.

Bước 5: Treo bảng hiệu công ty

Doanh nghiệp cần phải đặt làm bảng hiệu công ty, bảng hiệu  công ty có thể thiết kế tùy theo ý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo có tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại … đầy đủ. Sau đó, doanh nghiệp treo bảng hiệu công ty nơi đặt trụ sở công ty.

Bước 6: Phát hành hóa đơn GTGT

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần tiến hành phát hành thông báo hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Bước 7: Góp vốn vào công ty đúng thời hạn

Công ty có thể tiến hành góp vốn bằng tải sản và bằng tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ hay bằng các loại tài sản sở hữu trí tuệ, bí quyết kinh doanh… sẽ được định giá phù hợp. Thời hạn để thực hiện việc góp vốn tối đa trong công ty là 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các thành viên và các cổ đông sẽ phải góp đầy đủ số vốn như đã cam kết. Trường hợp các thành viên và cổ đông không thực hiện việc góp đủ vốn, doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ để tránh bị xử phạt hành chính.

Bước 8: Thực hiện kê khai và đóng thuế đầy đủ

Sau 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập, doanh nghiệp phải tiến hành kê khai và nộp tờ kê khai lệ phí môn bài theo đúng quy định.  

Doanh nghiệp sẽ cần đóng một số loại thuế cơ bản như lệ phí môn bài (tùy theo mức vốn điều lệ mà doanh nghiệp kê khai, nếu trên 10 tỷ đồng thì sẽ đóng 3.000.000 VNĐ/ năm, nếu dưới mức 10 tỷ thì đóng 2.000.000 VNĐ/ năm), thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.

Bước 9: Thuê kế toán viên hoặc sử dụng dịch vụ kế toán thuế

Công ty nếu chưa thuê được kế toán thuế để tiến hành kê khai và các loại tờ khai thuế ban đầu cho doanh nghiệp thì có thể sử dụng dịch vụ kế toán của Luật Hùng Sơn để đảm bảo việc kê khai thuế ban đầu theo đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Luật Hùng Sơn

Luật Hùng Sơn luôn mong muốn được cung cấp một dịch vụ thành lập công ty trọn gói và ưu việt nhất đến với tất cả quý khách hàng. 

Để thuận tiện nhất đối với khách hàng, trong quá trình hợp tác giữa hai bên, chúng tôi sẽ cử nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng về việc giao nhận các loại tài liệu giấy tờ liên quan, sửa hồ sơ hay phải trả kết quả đăng ký.

Ngoài ra, Luật Hùng Sơn còn có những ưu điểm nổi bật khác như:

– Đội ngũ Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn giỏi;

– Chi phí cho dịch vụ thành lập doanh nghiệp hợp lý;

– Chúng tôi luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và tận tâm với khách hàng;

– Các gói dịch vụ đa dạng cho khách hàng có thể lựa chọn;

– Hỗ trợ cho khách hàng mọi nơi, mọi lúc và nhanh nhất có thể;

– Cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật toàn diện.

Quý khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại luật Hùng Sơn sẽ được tư vấn miễn phí về thủ tục sau thành lập doanh nghiệp mà công ty gặp phải trong quá trình hoạt động.

► Xem thêm: Bạn cần tư vấn thành lập công ty ?

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn về Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì? Quy định doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào cần giải đáp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ theo số tổng đài: 1900 6518.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn