Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông là gì?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 21-09-2021 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 538 Lượt xem

Đại hội đồng cổ đông có quyền xem xét và quyết định những vấn đề chủ yếu, quan trọng nhất của công ty cổ phần. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông là gì? Luật Hùng Sơn xin giới thiệu qua bài viết dưới đây:

Quảng cáo

Quy định về đại hội đồng cổ đông

Luật doanh nghiệp 2020 có quy định thì Đại hội đồng cổ đông công ty là cơ quan có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết trong đó có: cổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi biểu quyết và các cổ đông khác theo quy định trong Điều lệ của công ty.

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là kỳ họp thường niên sẽ được tổ chức mỗi năm một lần theo và đề nghị của Hội đồng quản trị công ty hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên sẽ thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

 • Kế hoạch thực hiện kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Báo cáo tài chính hằng năm công ty;
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên trong Hội đồng quản trị công ty;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát công ty về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty;
 • Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát công ty và của từng thành viên trong ban Kiểm soát;
 • Mức cổ tức đối với mỗi loại cổ phần của từng loại giá bán;
 • Các vấn đề cụ thể khác thuộc thẩm quyền theo Điều lệ công ty.

điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông

Thời gian tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ theo Khoản 1 điều 139 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định thì đại hội đồng cổ đông sẽ họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn là 04 tháng kể từ ngày công ty kết thúc năm tài chính (hoặc có thể gia hạn nhưng không quá thời gian là 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính)

Họp đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ theo yêu cầu của Hội đồng quản trị công ty hoặc các thành viên có thẩm quyền.

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị công ty sẽ triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty

 • Xét thấy cần thiết vì nhu cầu công ty,
 • Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty hoặc Ban kiểm soát công ty còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 • Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong công ty trong thời hạn liên tục ít nhất là 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn so với quy định tại Điều lệ của công ty;
 • Theo yêu cầu của Ban kiểm soát công ty;
 • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trừ trường hợp trong Điều lệ công ty có quy định khác thì Hội đồng quản trị công ty sẽ phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty hoặc Ban kiểm soát công ty còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp của nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu từ 5% trở lên hoặc của ban kiểm soát công ty. Trường hợp Hội đồng quản trị công ty không triệu tập họp được Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty và các thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Trường hợp Hội đồng quản trị công ty không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định trên thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát công ty sẽ thay thế Hội đồng quản trị để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định thì Ban kiểm soát công ty sẽ phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Trường hợp Ban kiểm soát công ty cũng không triệu tập họp được Đại hội đồng cổ đông theo quy định trên thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu từ 5% trở lên có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Căn cứ theo quy định Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

Quảng cáo

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể sẽ do Điều lệ của công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 145 thì thông báo mời họp lần thứ hai sẽ phải được gửi trong thời hạn là 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu trong Điều lệ của công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ hai sẽ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ của công ty quy định.

Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 145 thì thông báo mời họp lần thứ ba sẽ phải được gửi trong thời hạn là 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu trong Điều lệ của công ty không quy định khác. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty lần thứ ba sẽ được tiến hành và không phụ thuộc vào tổng số phiếu thực hiện biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chỉ có Đại hội đồng cổ đông công ty mới có quyền quyết định về việc thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 142 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường

Căn cứ theo Điều 142 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về chương trình và nội dung của cuộc họp đại hội đồng cổ đông ty như sau:

1. Người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ phải chuẩn bị chương trình họp và nội dung cuộc họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông trong công ty có sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền kiến nghị về vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị sẽ phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp, trừ trường hợp Điều lệ của công ty có quy định về thời hạn khác. Nội dung trong kiến nghị sẽ phải ghi rõ tên cổ đông và số lượng từng loại cổ phần của cổ đông kèm theo các vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty từ chối những kiến nghị của cổ đông hoặc nhóm cổ đông trên thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty sẽ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông công ty chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp cụ thể sau đây:

 • Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp;
 • Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền để quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty;
 • Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của công ty.

4. Người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều 142 vào dự kiến chương trình họp và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 142; kiến nghị sẽ được chính thức bổ sung vào chương trình họp và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông công ty chấp thuận.

Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Đại hội đồng cổ đông công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Thông qua những định hướng để phát triển của công ty;
 • Quyết định về các loại cổ phần và tổng số từng loại cổ phần được quyền chào bán; quyết định về mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần trong công ty;
 • Bầu, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các thành viên trong Hội đồng quản trị công ty hoặc Kiểm soát viên công ty;
 • Quyết định về các mức đầu tư hoặc bán số tài sản công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp trong Điều lệ công ty có quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị cụ thể khác;
 • Quyết định những nội dung sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ công ty;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm công ty;
 • Quyết định về việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 • Xem xét và xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị công ty, Kiểm soát viên công ty gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
 • Quyết định tổ chức lại hoặc giải thể công ty;
 • Quyết định các vấn đề về ngân sách hoặc tổng mức thù lao hoặc thưởng và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát công ty;
 • Phê duyệt về các quy chế quản trị nội bộ công ty; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty;
 • Phê duyệt về danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện để kiểm tra hoạt động của công ty và bãi miễn các kiểm toán viên độc lập khi xét thấy là cần thiết cho công ty;
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và theo Điều lệ của công ty.

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các bạn về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông là gì? Hãy liên hệ ngay đến số Hotline: 1900 6518 của chúng tôi để được tư vấn những vấn đề quý khách hàng đang có vướng mắc khi thực hiện thủ tục.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn