Cơ cấu tổ chức công ty hợp danh như thế nào?

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 11-12-2022 |
 • Doanh nghiệp , |
 • 2518 Lượt xem

Cơ cấu tổ chức công ty hợp danh? Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp khá đặc biệt hiện nay, nhất là về vấn đề cơ cấu quản lý trong công ty. Vậy cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh cụ thể như thế nào? Những đặc điểm và lưu ý về sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty hợp danh chi tiết nhất.

Quảng cáo

Khái niệm công ty hợp danh

Khái niệm công ty hợp danh được quy định tại Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

 • Thứ nhất, phải có ít nhất từ 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty và các thành viên cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh trong công ty có thể có thêm các thành viên góp vốn;
 • Thứ hai, các thành viên hợp danh phải là các cá nhân và phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 • Thứ ba, thành viên góp vốn là tổ chức hoặc cá nhân và sẽ chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn mà thành viên góp vốn đã cam kết góp vào công ty.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty hợp danh

Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty hợp danh bao gồm như sau:

sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh

Cơ cấu tổ chức cũng như mô hình quản lý của công ty hợp danh sẽ bao gồm: Hội đồng thành viên với người đứng đầu sẽ là Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Hội đồng thành viên sẽ bao gồm tất cả các thành viên (kể cả các thành viên hợp danh và các thành viên góp vốn).

Hội đồng thành viên

Khái niệm

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thì Hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên trong công ty. Hội đồng thành viên sẽ bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty tùy theo Điều lệ công ty không có quy định khác.

Quyền, Trách nhiệm

Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả các công việc kinh doanh của công ty. Trường hợp Điều lệ của công ty không có quy định thì các quyết định sau đây sẽ phải được ít nhất ba phần tư tổng số các thành viên hợp danh tán thành:

Quảng cáo
 • Những định hướng và chiến lược phát triển công ty;
 • Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty;
 • Tiếp nhận thêm các thành viên mới trong công ty;
 • Chấp thuận cho thành viên hợp danh rút khỏi công ty hoặc ra các quyết định khai trừ thành viên;
 • Quyết định các dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc vay cũng như huy động các nguồn vốn đầu tư dưới các hình thức khác, cho vay với giá trị từ 50% vốn điều lệ của công ty trở lên, trừ trường hợp trong Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn 50%;
 • Quyết định về việc mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn so với vốn điều lệ của công ty, trừ trường hợp trong Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ khác cao hơn;
 • Thông qua các báo cáo tài chính hằng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho các thành viên trong công ty;
 • Quyết định việc giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.
 • Quyết định các vấn đề khác không có quy định trên được thông qua nếu được ít nhất 2/3 tổng số các thành viên hợp danh tán thành; tỷ lệ cụ thể sẽ do Điều lệ công ty quy định chi tiết.
 • Quyền tham gia biểu quyết của các thành viên góp vốn sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và theo Điều lệ công ty quy định.

Thành viên hợp danh

Trong cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh thành viên hợp danh là các cá nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình với các khoản nợ của công ty

 • Thành viên hợp danh trong công ty có các quyền sau đây:
  • Tham gia họp, thảo luận hoặc biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh sẽ có một phiếu để biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định trong Điều lệ công ty;
  • Nhân danh công ty thực hiện hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết các hợp đồng, giao dịch hoặc các giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất đối với công ty;
  • Sử dụng các tài sản của công ty để thực hiện hoạt động kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; trường hợp có ứng trước tiền của mình để kinh doanh cho công ty thì sẽ có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và  số tiền lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã được ứng trước;
  • Yêu cầu công ty bù đắp những thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ được phân công nếu những thiệt hại đó xảy ra mà không phải do sai sót của cá nhân thành viên đó;
  • Yêu cầu công ty, các thành viên hợp danh khác phải cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh trong công ty; kiểm tra các loại tài sản, sổ kế toán và các tài liệu khác của công ty khi thấy cần thiết cho hoạt động kinh doanh;
  • Được phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp mà thành viên hợp danh đã góp hoặc theo sự thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;
  • Khi công ty thực hiện thủ tục giải thể hoặc phá sản, sẽ được chia giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn đã góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác;
  • Trường hợp thành viên hợp danh chết thì người thừa kế của thành viên hợp danh sẽ được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty sau khi công ty đã trừ đi phần nợ và các nghĩa vụ tài sản khác thuộc trách nhiệm của thành viên đó. Người thừa kế cũng có thể trở thành thành viên hợp danh của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
  • Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ công ty quy định.
 • Thành viên hợp danh trong công ty có nghĩa vụ sau đây:
  • Tiến hành quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm mục đích bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;
  • Tiến hành quản lý và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, theo Điều lệ công ty quy định và theo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; nếu thực hiện trái các quy định tại điểm này mà gây thiệt hại cho công ty thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
  • Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi cá nhân hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  • Hoàn trả cho công ty số tiền và tài sản đã được nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp tự mình nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận các khoản tiền hoặc các tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp lại cho công ty;
  • Liên đới chịu trách nhiệm và thanh toán hết số nợ còn lại của công ty trong trường hợp tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;
  • Chịu các khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào trong công ty hoặc theo thỏa thuận được quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị thua lỗ;
  • Định kỳ hằng tháng phải báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp các thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên khi có sự yêu cầu;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ công ty quy định;

Thành viên góp vốn trong công ty

Thành viên góp vốn trong cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh là những cá nhân chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn với các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn đã góp.

 • Thành viên góp vốn trong công ty có các quyền sau đây:
  • Tham gia họp, thảo luận và tiến hành biểu quyết tại Hội đồng thành viên về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn, về tổ chức lại, giải thể công ty và các nội dung khác của Điều lệ công ty có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn đó;
  • Được phân chia lợi nhuận hằng năm tương ứng theo với tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty;
  • Được cung cấp báo cáo tài chính hằng năm trong công ty; có quyền yêu cầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, các thành viên hợp danh cung cấp một cách đầy đủ và trung thực thông tin về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty; được xem xét sổ kế toán, biên bản, các hợp đồng, giao dịch, hồ sơ và các tài liệu khác của công ty;
  • Chuyển nhượng phần vốn đã góp của mình trong công ty cho người khác;
  • Nhân danh các cá nhân hoặc nhân danh người khác để tiến hành kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trong công ty;
  • Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách để thừa kế, tặng cho, thế chấp, cầm cố hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của công ty; trường hợp chết thì người thừa kế thay thế thành viên đã chết sẽ trở thành thành viên góp vốn của công ty;
  • Được phân chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty khi công ty bị giải thể hoặc phá sản;
  • Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ công ty quy định.
 • Thành viên góp vốn trong công ty có nghĩa vụ sau đây:
  • Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn mà thành viên đã cam kết góp;
  • Không được tham gia quản lý công ty và không được tiến hành công việc kinh doanh nhân danh công ty;
  • Tuân thủ theo Điều lệ công ty quy định, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ công ty quy định.

Chủ tịch hội đồng thành viên

Khái niệm

Chủ tịch Hội đồng thành viên  là thành viên hợp danh trong công ty có vai trò quan trọng trong việc thực hiện quản lý điều hành công ty và đưa ra những quyết định chủ chốt của công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên được Hội đồng thành viên bầu ra, chủ tịch Hội đồng thành viên cũng có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

Quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên

Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên khi xét thấy sự cần thiết hoặc theo yêu cầu của các thành viên hợp danh trong công ty.

Nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên

 • Thực hiện việc quản lý và điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của công ty với tư cách là thành viên hợp danh;
 • Triệu tập và tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên; ký các nghị quyết và quyết định của Hội đồng thành viên;
 • Thực hiện việc phân công và phối hợp công việc kinh doanh giữa các thành viên hợp danh trong công ty;
 • Tổ chức sắp xếp cũng như lưu giữ đầy đủ và trung thực sổ kế toán, các loại hóa đơn, chứng từ và các tài liệu khác của công ty theo quy định của pháp luật;
 • Nhân danh và đại diện cho công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết các việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án; đại diện cho công ty thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật;
 • Các nghĩa vụ khác trong Điều lệ công ty quy định.

Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp đã giúp bạn nắm rõ về cơ cấu tổ chức của công ty hợp danh. Nếu có bất cứ vướng mắc pháp lý nào liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Vui lòng đánh giá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn