logo

Thủ tục xin sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá

 • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
 • 03-01-2023 |
 • Giấy phép , |
 • 397 Lượt xem

Thủ tục xin sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá. Các trường hợp cần xin sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá. Cùng Luật Hùng Sơn theo dõi bài viết sau

Quảng cáo

Các trường hợp cần xin sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá

Khi cơ sở bán lẻ thuốc lá có sự thay đổi về một trong các nội dung đã được cấp trong Giấy phép bán lẻ thuốc lá đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, thì cơ sở/doanh nghiệp đó phải nộp hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung để được cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá mới. Các nội dung có thể thay đổi trong giấy phép bán lẻ thuốc lá là:

 • Sửa đổi, bổ sung nhà phân phối sản phẩm về thuốc;
 • Sửa đổi, bổ sung về địa điểm bán lẻ sản phẩm thuốc
 • Sửa đổi, bổ sung về chi nhánh, văn phòng kinh doanh,…
 • Sửa đổi bổ sung về tên công ty.

Trình tự Thủ tục xin sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá

Bước 1: Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp, công ty nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ thuốc lá qua một trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại UBND cấp quận, huyện nơi bán lẻ; hoặc
 • Nộp qua đường bưu điện đến UBND cấp quận huyện nơi bán lẻ; hoặc
 • Nộp trực tuyến trên cổng dịch vụ công của các tỉnh/thành phố có hệ thống nộp trực tuyến (ví dụ ở Hà Nội thì nộp tại https://dichvucong.hanoi.gov.vn);.

Bước 2: tiếp nhận và kiểm tra tính chuẩn xác, đầy đủ của hồ sơ

Thời gian thực hiện: khoảng 1 ngày làm việc.

Cán bộ phòng một cửa tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra để đưa ra các quyết định sau:

 • Nếu thông tin, hồ sơ khai báo trên hệ thống chưa đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật thì phải gửi thông báo, hướng dẫn chi tiết để thương nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thông tin còn thiếu;
 • Nếu từ chối nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải gửi thông báo bằng văn bản (qua hệ thống) và nêu rõ lý do;
 • Nếu các thông tin, tài liệu đã đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật, thì tiếp nhận hồ sơ và gửi hồ sơ đến các phòng ban chuyên môn để tiếp tục thẩm định, xử lý theo quy định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá

Phòng Kinh Tế hoặc Phòng Công Thương hoặc các phòng ban khác tương đương thuộc UBND cấp quận, huyện sẽ thẩm định hồ sơ trong vòng từ 15 – 20 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ từ thương nhân.

Bước 4: Trả kết quả

UBND cấp quận, huyện sẽ thực hiện thông báo và trả kết quả cho thương nhân sau khi thẩm định hồ sơ.

Nếu kết quả là chấp thuận cho phép sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá thì thương nhân sẽ đóng phí theo quy định (nếu có) và nhận giấy phép bán lẻ thuốc lá đã được cấp đổi.

Nếu kết quả là từ chối chấp thuận cho phép sửa đổi, bổ sung giấy phép thì cần có văn bản trả lời nêu rõ lý do và hướng dẫn điều kiện đáp ứng. Thương nhân cần hoàn thiện, bổ sung các thông tin, tài liệu, điều kiện còn thiếu và nộp lại hồ sơ để được thẩm định lại từ đầu.

Phí thẩm định hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép bán lẻ thuốc lá

Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá sửa đổi, bổ sung (Đối với trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh)

+ Đối với hộ kinh doanh: 400.000 đồng/cơ sở/lần

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/cơ sở/lần.

Lưu ý: Việc thu phí chỉ thực hiện đối với các trường hợp thay đổi địa điểm hoặc điều kiện kinh doanh, không thu phí đối với trường hợp sửa đổi tên thương nhân.

Thành phần hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu tại Phụ lục 46, Thông tư 57/2018/TT-BCT);
 • Bản sao giấy phép bán lẻ thuốc lá đã được cấp;
 • Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi bổ sung.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

TÊN THƯƠNG NHÂN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Số:       /… …………., ngày…… tháng……. năm…………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

GIẤY PHÉP BÁN LẺ SẢN PHẨM THUỐC LÁ

Kính gửi: Phòng Kinh tế quận Thanh Xuân

Tên thương nhân : …………………..:

Địa chỉ trụ sở chính: ………………….;

Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh…) số………… do……………………….. cấp đăng ký lần đầu ngày…….. tháng……… năm……., đăng ký thay đổi lần thứ ….. ngày ……….tháng……… năm…….;

Chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh (nếu có):

– Tên: ……………………………..;

– Địa chỉ: ………………………;

– Điện thoại:……………………. Fax:……………;

Đã được Phòng Công Thương…(1) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá số……….ngày….. tháng…..năm……

Đã được Phòng Công Thương…(1) cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần thứ…….) số ……. ngày ….. tháng …..năm …..(nếu đã có)

…….(2)….

Quảng cáo

(ghi rõ tên thương nhân)…(3) kính đề nghị Phòng Công Thương xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh…), chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,…)

Thông tin cũ:………………

Thông tin mới:………….

Sửa đổi, bổ sung về tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá, như sau:

– Được phép mua sản phẩm thuốc lá của thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm  thuốc lá có tên sau:

……………………………………………………………..(4)

– Để tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm:

…………………………………………………………………(5)

Sửa đổi, bổ sung các địa điểm tổ chức bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

a) Đề nghị sửa đổi:

Thông tin cũ:……………….

Thông tin mới:……………………………………(5)

 1. b) Đề nghị bổ sung:

……………………………………………………..(6)

……(ghi rõ tên thương nhân)……… xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Họ và tên, ký tên, đóng dấu)

 

Chú thích:

(1) Phòng Công Thương hoặc đơn vị được cấp thẩm quyền giao (ví dụ: Phòng Kinh tế,…)

(2): Ghi rõ từng lần sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có).

(3): Tên Thương nhân.

(4): Ghi rõ tên, địa chỉ thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ, điện thoại các địa điểm thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(6) Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung.

Dịch vụ làm thủ tục xin sửa đổi, bổ sung, cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá trọn gói

Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế xin giấy phép quảng cáo thuốc lá và sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá cho các công ty, tập đoàn bán lẻ lớn tại Việt Nam, đã từng nộp hàng trăm bộ hồ sơ xin giấy phép cũng như hồ sơ thay đổi, Luật Hùng Sơn tự tin sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức khi thực hiện thủ tục này.

Mọi thắc mắc về dịch vụ xin giấy phép quảng cáo, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0964509555 hoặc email: giayphep@luathungson.vn để được hỗ trợ về dịch vụ.

thủ tục xin cấp đổi giấy phép bán lẻ thuốc lá

Đội ngũ luật sư trẻ, tài năng của Luật Hùng Sơn

Quy trình cung cấp dịch vụ xin sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép bán lẻ thuốc lá của Luật Hùng Sơn

 • Tiếp nhận thông tin, yêu cầu của khách hàng;
 • Xem xét thông tin tài liệu khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn chi tiết phương án triển khai, giải đáp thắc mắc;
 • Lập checklist chi tiết hồ sơ tài liệu cần chuẩn bị và phối hợp với khách hàng chuẩn bị hồ sơ bao gồm: soạn thảo hồ sơ, hỗ trợ công chứng, dịch thuật các giấy tờ liên quan;
 • Hoàn thiện hồ sơ xin sửa đổi bổ sung giấy phép bán lẻ thuốc lá;
 • Đại diện khách hàng nộp và theo dõi hồ sơ xin sửa đổi bổ sung giấy phép bán lẻ thuốc lá;
 • Nhận kết quả là giấy phép đã được cấp lại tại cơ quan thẩm quyền và gửi lại cho khách hàng.

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:

CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG SƠN VÀ CỘNG SỰ

Hotline: 0964509555 (Zalo)

Email: info@luathungson.vn

Website: https://luathungson.vn 

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn