So sánh quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao và quyền miễn trừ lãnh sự

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 14-10-2022 |
 • Tin tức , |
 • 818 Lượt xem

So sánh quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao và quyền ưu đãi miễn trừ lãnh sự? Quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự được hiểu là quyền đặc biệt mà các nước tiếp nhận dành cho cơ quan lãnh sự cũng như các thành viên của cơ quan này đóng tại quốc gia của mình để tạo điều kiện thuận lợi giúp họ hoàn thành chức năng lãnh sự. Để hiểu rõ hơn quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự là gì? Hãy cùng Luật Hùng Sơn khám phá bài viết dưới đây!

Quảng cáo

Quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự là gì?

Quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự là tổng thể những quyền ưu đãi, ưu tiên đặc biệt mà nhà nước sở tại dành cho các cơ quan lãnh sự và thành viên cơ quan lãnh sự với mục đích thực hiện hoạt động lãnh sự tại các quốc gia sở tại. Chi tiết về các quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự sẽ được quy định trong Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự và Pháp lệnh năm 1993 nói về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và các cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

quyền ưu đã và miễn trừ lãnh sự là gì

So sánh quyền miễn trừ ngoại giao và quyền ưu đãi miễn trừ lãnh sự

So sánh Miễn trừ ngoại giao Ưu đãi ngoại giao
Giống nhau Đều là các quyền ưu đãi và miễn trừ đặc biệt mà nhà nước sở tại dành cho các cơ quan ngoại giao. Viên chức ngoại giao và thành viên gia đình của họ
Quyền ra

vào trụ sở

Chính quyền nước sở tại không được phép ra vào khi không có sự đồng ý của người đứng đầu (Căn cứ theo Điều 22 Công ước Viên 1961). Không được phép ra vào nhưng nếu có hỏa hoạn xảy ra thì bất kể có được phép hay không thì chính quyền nước sở tại vẫn được vào để cứu chữa (Căn cứ theo Điều 31 Công ước Viên 1963).
Quyền về

tài sản

Trụ sở, đồ đạc, vật dụng, các phương tiện giao thông không bị trưng dụng, tịch thu hay ápdụng biện pháp thi hành án (Theo Công ước Viên 1961). Trụ sở, đồ đạc, vật dụng, các phương tiện đi lại cũng không bị tịch thu. Tuy nhiên bởi lý do an ninh quốc phòng hoặc lợi ích công cộng thì cũng có thể bị trưng dụng song đất nước tiếp nhận phải bồi thường thỏa đáng.
Quyền về

thư tín, biêu

phẩm

Có quyền bất khả xâm phạm về thư tín, bưu phẩm, va li không bị mở, không bị giữ 1 cách tuyệt đối (Theo Điều 27 Công ước Viên 1961. Thư tín bưu phẩm cũng có quyền bất khả xâm phạm, va li lãnh sự không bị giữ lại, không bị mở. Tuy nhiên trong trường hợp cần thiết có lý do chính đáng thì vẫn bị mở bị giữ (Theo Điều 33 Công ước Viên 1963).
Quyền về

thân thể

Viên chức ngoại giao có quyền bất khả xâm phạm về thân thể một cách tuyệt đối. Họ không bị bắt, bị giam giữ dưới bất kỳ hình thức nào (Theo Điều 29 Công ước Viên 1961). Bất khả xâm phạm thân thể không tuyệt đối. Họ có thể bị bắt giữ nếu phạm tội nghiêm trọng khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Theo Điều 41 Công ước Viên 1963).
Quyền đi lại Viên chức ngoại giao có quyền đi lại rất rộng rãi. Viên chức lãnh sự có quyền đi lại hẹp hơn. Họ không được đi tới những chỗ nước sở tại cấm.
Quyền

khám xét

hải quan

Viên chức ngoại giao và thân nhân của họ thì hành lý được miễn kiểm tra hải quan (Theo Điều 36 Công ước Viên 1961). Viên chức lãnh sự và thân nhân của họ cũng được miễn kiểm tra hải quan ngoại trừ trường hợp có cơ sở cho rằng có chứa hàng cấm xuất khẩu hoặc cấm nhập khẩu.
Nghĩa vụlàm chứng Viên chức ngoại giao không có nghĩa vụ làm chứng Viên chức lãnh sự có nghĩa vụ làm chứng trong các vụ việc liên quan tới chức năng của lãnh sự.

Quy định của pháp luật về quyền ưu đãi miễn trừ lãnh sự

Theo pháp luật quốc tế, theo Công ước Viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự, việc bắt đầu cũng như chấm dứt các quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự sẽ được quy định như sau:

Quảng cáo
 • Toàn bộ thành viên cơ quan lãnh sự sẽ được hưởng những quyền ưu đãi và miễn trừ theo quy định trong Công ước này kể từ thời đểm họ nhập cảnh vào lãnh thổ Nước tiếp nhận với mục đích nhận chức hoặc trong trường họ đã ở trên lãnh thổ nước đó thì kể từ lúc họ bắt đầu nhiệm vụ của mình ở cơ quan lãnh sự.
 • Các thành viên gia đình 1 thành viên cơ quan lãnh sự cùng sinh sống trong hộ và các nhân viên phục vụ riêng của người đó sẽ được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ theo quy định trong Công ước này kể từ ngày muộn nhất trong khoảng thời gian sau: ngày mà thành viên cơ quan lãnh sự được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ thích hợp với Khoản 1 Điều này; ngày những đối tượng đó nhập cảnh lãnh thổ Nước tiếp nhận; ngày mà họ trở thành thành viên gia đình hay nhân viên phục vụ riêng của thành viên cơ quan lãnh sự.
 • Khi 1 thành viên cơ quan lãnh sự kết thúc chức năng của mình, đồng nghĩa với quyền ưu đãi và miễn trừ của người đó và các thành viên gia đình cùng sống trong hộ và nhân viên phục vụ riêng thường sẽchấm dứt kể từ thời điểm sớm nhất trong các thời điểm sau: thời điểm khi các thành viên cơ quan lãnh sự rời khỏi Nước tiếp nhận hay kết thúc một thời hạn hợp lý dành cho việc di rời. Tuy nhiên những quyền ưu đãi và miễn trừ còn tồn tại cho tới thời điểm đó, ngay cả trong các trường hợp có xung đột vũ trang. Trong trường hợp những người nói sẽ thôi không được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ nếu họ không còn là người trong hộ gia đình hay không còn giúp việc cho 1 thành viên cơ quan lãnh sự, nhưng nếu sau đó những người này có dự định rời khỏi Nước tiếp nhận trong 1 thời gian hợp lý, thì họ còn sẽ được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ cho đến lúc rời đi hẳn.
 • Tuy nhiên, đối với các hành động của 1 viên chức lãnh sự hay 1 nhân viên lãnh sự trong khi thi hành chức năng thì các quyền miễn trừ xét xử sẽ tiếp tục tồn tại mà không bị hạn chế thời gian.
 • Nếu 1 thành viên cơ quan lãnh sự chết, thì các thành viên gia đình cùng sinh sống trong hộ với người đó vẫn tiếp tục được hưởng những quyền ưu đãi và miễn trừ của mình cho tới ngày sớm nhất trong những ngày sau đây: những ngày rời khỏi Nước tiếp nhận hay ngày cuối cùng của 1 thời gian hợp lý để rời khỏi nước đó.

Quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự dành cho các cơ quan lãnh sự do viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu cũng như các viên chức danh dự được quy định riêng trong Chương lII của Công ước Viên năm 1963. Cụ thể như sau:

 • Bảo vệ trụ sở cơ quan lãnh sự: Các nước tiếp nhận áp dụng mọi biện pháp cần thiết để có thể bảo vệ trụ sở cơ quan lãnh sự do các viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu chống mọi sự xâm nhập hay làm hư hại và ngăn chặn sự quấy rối yên tĩnh, làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của cơ quan lãnh sự.
 • Miễn thuế đối với trụ sở cơ quan lãnh sự: Các trụ sở cơ quan lãnh sự do viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Nước cử hay do Nước cử thuê sẽ được miễn những loại thuế và lệ phí của nhà nước, các địa phương hoặc thành phố, ngoại trừ những Khoản tiền trả cho các công việc cụ thể. Việc miễn thuế sẽ quy định ở Khoản trên không áp dụng với các thứ thuế và lệ phí mà theo luật và quy định của quốc gia tiếp nhận, người ký hợp đồng với Nước cử phải trả.
 • Sự bất khả xâm phạm của các hồ sơ lưu trữ và tài liệu lãnh sự: Hồ sơ lưu trữ và các tài liệu lãnh sự của cơ quan lãnh sự sẽ do viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu là bất khả xâm phạm vào bất kỳ  lúc nào và bất cứ ở đâu, miễn là nó được để riêng không lẫn lộn với những giấy tờ và tài liệu khác, nhất là không để lẫn lộn với thư từ riêng của những người đứng đầu cơ quan lãnh sự và bất kỳ người nào làm việc với người đó cũng như không để lẫn lộn với các tư liệu, sách hay tài liệu có liên quan tới nghề nghiệp hoặc hoạt động thương mại của họ.
 • Miễn thuế quan: Phù hợp với luật và những quy định mà nước mình có thể ban hành, quốc gia tiếp nhận cho phép nhập và miễn toàn bộ thứ thuế quan, lệ phí cùng các khoản chi phí có liên quan, ngoại trừ những khoản chi phí lưu kho, cước phí vận chuyển và chi phí cho các dịch vụ tương tự, đối với các vật dụng sau đây với điều kiện là chúng được dùng cho công việc chính thức của các cơ quan lãnh sự do viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu như: quốc huy, cờ, biển đề, tem, sách, con dấu, ấn phẩm chính thức, thiết bị văn phòng, đồ gỗ văn phòng và những vật dụng tương tự, do quốc gia cử cung cấp hoặc được cung cấp cho cơ quan lãnh sự theo đề nghị của Nước cử.
 • Tố tụng hình sự: Nếu như một quá trình tố tụng hình sự được tiến hành với một viên chức lãnh sự danh dự thì đối tương đó phải ra trước nhà chức trách có thẩm quyền. Mặc dù vậy, vì cương vị chính thức của người này, việc tố tnụg cần phải được tiến hành với sự tôn trọng thích đáng. Ngoại trừ trường hợp viên chức lãnh sự danh dự đang bị bắt hay tạm giam, thì quá trình tố tụng hình sự cần phải được tiến hành việc thi hành chức năng lãnh sự của người đó sao cho gây càng ít trở ngại càng tốt. Khi cần phải tạm giam 1 viên chức lãnh sự danh dự thì việc tố tụng đối với người đó cần phải được tiến hành trong một thời gian sớm nhất.
 • Bảo vệ viên chức lãnh sự danh dự: Đất nước tiếp nhận có nghĩa vụ dành cho các viên chức lãnh sự sự bảo vệ với mức độ cần thiết bởi cương vị chính thức của người đó.
 • Miễn đăng ký ngoại kiều và các loại giấy phép cư trú: Trừ những người có hoạt động nghề nghiệp hay thương mại ở Nước tiếp nhận để sinh lời riêng, các viên chức lãnh sự danh dự sẽ được miễn mọi nghĩa vụ theo luật và những quy định của Nước tiếp nhận về việc đăng ký ngoại kiều và các loại giấy phép cư trú.
 • Miễn thuế: Viên chức lãnh sự danh dự sẽ được miễn mọi thứ thuế và lệ phí đánh thẳng vào phụ cấp và thù lao do đất nước cử trả đối với việc thi hành chức năng lãnh sự.
 • Miễn phục vụ và đóng góp cá nhân: Các nước tiếp nhận miễn cho các viên chức lãnh sự danh dự toàn ộ nghĩa vụ đóng góp cá nhân và phục vụ công cộng thuộc bất kỳ loại gì và miễn các nghĩa vụ đối với quân đội như: trưng dụng, đóng góp quân sự cũng như cho đóng quân trong nhà mình.
 • Tính không bắt buộc của chế định viên chức lãnh sự danh dự: Từng nước có quyền tự do quyết định việc cử hay nhân viên chức lãnh sự danh dự.

Theo pháp luật quốc gia, quy định về những quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự bao gồm:

 • Cơ quan Lãnh sự có quyền treo quốc kỳ cũng như quốc huy của nước cử lãnh sự ở trụ sở cơ quan lãnh sự, tại nơi ở và trên các phương tiện giao thông của người đứng đầu cơ quan lãnh sự trong trường hợp phương tiện này được người đó sử dụng vào công việc chính thức.
 • Trụ sở của các cơ quan lãnh sự là bất khả xâm phạm.
 • Nhà nước Việt Nam thi hành các biện pháp thích hợp để bảo vệ trụ sở cơ quan lãnh sự.
 • Nhà chức trách của Việt Nam chỉ được vào trụ sở của các cơ quan lãnh sự khi có sự chấp thuận của người đứng đầu cơ quan đó, hay của người được ủy quyền, của người đứng đầu cơ quan đại điện ngoại giao của nước cử lãnh sự, ngoại trừ trường hợp có hỏa hoạn, thiên tai hay tai họa khác cần có biện pháp bảo vệ khẩn cấp.
 • Trụ sở, đồ đạc, tài sản và các phương tiện giao thông của cơ quan lãnh sự không bị trưng dụng dưới bất kỳ hình thức nào bởi lý do công ích và an ninh, quốc phòng. Nếu phải trưng mua vì các lý do đó thì Nhà nước Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh việc cản thực hiện chức năng lãnh sự và có trách nhiệm bồi thường cho nước cử lãnh sự một cách thỏa đáng.
 • Cơ quan lãnh sự sẽ được miễn thuế và lệ phí đối với trụ sở của cơ quan và nhà ở của những người đứng đầu cơ quan, ngoại trừ các Khoản phải trả về dịch vụ cụ thể.
 • Hồ sơ lưu trữ và các tài liệu của cơ quan lãnh sự là bất khả xâm phạm.
 • Thành viên của các cơ quan lãnh sự được tự do đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, ngoại trừ khu vực cấm.
 • Nhà nước Việt Nam đảm bảo quyền tự do thông tin liên lạc phục vụ các mục đích chính thức của cơ quan lãnh sự bằng những phương tiện thích hợp, kể cả giao thông viên ngoại giao, túi ngoại giao, giao thông viên lãnh sự, túi lãnh sự và điện mật mã để có tể liên lạc với chính phủ và với các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan lãnh sự của nước cử. Theo đó, việc đặt và sử dụng đài thu phát vô tuyến điện của các cơ quan lãnh sự chỉ được phép tiến hành khi có sự đồng ý của Việt Nam.
 • Thư tín chính thức của các cơ quan lãnh sự là bất khả xâm phạm.
 • Túi lãnh sự có thể bao gồm một hoặc nhiều kiện. Các kiện tạo thành túi lãnh sự cần phải được niêm phong mang dấu hiệu bên ngoài dễ dàng nhận thấy, chỉ rõ đặc điểm của túi lãnh sự và xem được nó chứa đựng thư tín và các tài liệu chính thức hoặc các đồ vật để dùng vào công việc chính thức.
 • Túi lãnh sự không bị mở hay giữ lại. Các nhà chức trách có thẩm quyền của Việt Nam có thể gửi trả túi lãnh sự về lại nơi xuất phát hoặc yêu cầu đại diện được ủy quyền của các cơ quan lãnh sự mở túi lãnh sự, trong trường hợp có cơ sở xác đáng để có tể khẳng định túi lãnh sự chứa đựng các thứ khác ngoài thư tín, tài liệu và những đồ vật sử dụng vào công việc chính thức của cơ quan lãnh sự.
 • Giao thông viên lãnh sự cần phải mang giấy tờ chính thức xác nhận cương vị của họ cùng với số kiện tạo thành túi lãnh sự; khi tiến hành làm nhiệm vụ được Nhà nước Việt Nam bảo vệ, sẽ được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Những công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam không được cử làm giao thông viên lãnh sự, ngoại trừ trường hợp được Việt Nam đồng ý.
 • Những người được cử làm giao thông viên lãnh sự tạm thời, khi tiến hành làm nhiệm vụ sẽ được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ cho tới khi họ chuyển giao xong túi lãnh sự.
 • Túi lãnh sự có thể được ủy nhiệm cho những người chỉ huy tàu bay dân dụng hay tàu thủy chuyển. Những người chỉ huy này không được coi là giao thông viên lãnh sự, tuy nhiên vẫn phải mang theo giấy tờ chính thức có ghi rõ số kiện tạo thành túi lãnh sự. Các cơ quan lãnh sự sau khi thỏa thuận với các nhà chức trách địa phương có thẩm quyền cử thành viên của cơ quan tới nhận túi lãnh sự trực tiếp và sẽ không bị cản trở từ tay người chỉ huy tàu bay hoặc tàu thủy đó.
 • Các cơ quan lãnh sự được phép thu lệ phí về công việc lãnh sự theo đúng quy định của nước cử lãnh sự và sẽ được miễn thuế của Việt Nam đối với số tiền đó.
 • Nhà nước Việt Nam tôn trọng các viên chức lãnh sự và áp dụng những biện pháp phù hợp để ngăn ngừa mọi hành vi xâm phạm thân thể, tự do và xâm phạm phẩm giá của họ.
 • Ở Việt Nam, viên chức lãnh sự sẽ được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể, ngoại trừ những trường hợp sau đây: Phạm tội nghiêm trọng theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và bị bắt, bị tạm giam theo đúng quyết định của cơ quan tư pháp có thẩm quyền; Cần phải thi hành 1 bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về các hình phạt tù hoặc hình phạt hạn chế tự do thân thể.
 • Nếu được tiến hành các hoạt động tố tụng hình sự với viên chức lãnh sự, thì các chức lãnh sự phải có mặt theo đúng yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc tiến hành những hoạt động tố tụng hình sự sẽ được thực hiện trên cơ sở tôn trọng cương vị chính thức của các viên chức lãnh sự và ít gây cản trở nhất cho việc thực hiện chức năng lãnh sự của họ. Trong trường hợp phải áp dụng biện pháp tạm giữ hay tạm giam thì việc tiến hành những hoạt động tố tụng đối với viên chức lãnh sự đó cần phải được tiến hành trong thời gian sớm nhất.
 • Nếu bị bắt, tạm giữ, tạm giam hay truy tố 1 thành viên của cơ quan lãnh sự, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cần phải thông báo cho những người đứng đầu cơ quan lãnh sự biết. Nếu như biện pháp như vậy được áp dụng đối với những người đứng đầu cơ quan lãnh sự, thì Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ phải thông báo cho nước cử lãnh sự biết.
 • Viên chức lãnh sự và nhân viên lãnh sự khi làm chức năng của mình được sẽ hưởng quyền miễn trừ xét xử về hình sự,  ngoại trừ trường hợp phạm tội nghiêm trọng; họ cũng sẽ được hưởng quyền miễn trừ xét xử về dân sự và xử phạt hành chính, ngoại trừ trường hợp liên quan tới vụ kiện dân sự:
 • Về 1 hợp đồng do viên chức lãnh sự hay nhân viên lãnh sự ký kết không với tư cách là những người được nước cử lãnh sự ủy quyền;
 • Về tai nạn giao thông xảy ra ở Việt Nam mà bên thứ 3 đòi bồi thường thiệt hại.
 • Các thành viên của cơ quan lãnh sự có thể là những người làm chứng trong hoạt động tố tụng, tuy nhiên họ không bị buộc phải cung cấp chứng cứ liên quan tới việc thực hiện chức năng của họ.
 • Trong trường hợp viên chức lãnh sự từ chối cung cấp các chứng cứ thì họ không bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hay hình phạt nào khác.
 • Nhân viên lãnh sự và nhân viên phục vụ của các cơ quan lãnh sự không được từ chối cung cấp chứng cứ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam khi có yêu cầu.
 • Nếu viên chức lãnh sự hoặc nhân viên lãnh sự khởi kiện thì họ sẽ không còn được hưởng quyền miễn trừ xét xử theo quy định tại Điều 28 của Pháp lệnh này với bất kỳ vụ kiện nào liên quan trực tiếp tới vụ kiện chính mà họ là nguyên đơn.
 • Việc từ bỏ quyền miễn trừ xét xử về dân sự cũng như xử phạt hành chính đối với các viên chức và nhân viên lãnh sự sẽ không bao gồm việc từ bỏ quyền miễn trừ với biện pháp thi hành án với quyết định xử phạt hành chính. Việc từ bỏ quyền miễn trừ với biện pháp thi hành án cũng như quyết định xử phạt hành chính cần phải được thể hiện rõ ràng và riêng biệt.
 • Các viên chức lãnh sự, nhân viên lãnh sự và các thành viên gia đình họ không phải là công dân của Việt Nam hoặc không phải là người thường trú ở Việt Nam sẽ được miễn thuế và lệ phí, trừ: Thuế gián thu; Thuế và các lệ phí đối với bất động sản tư nhân có trên lãnh thổ Việt Nam; Thuế, lệ phí thừa kế và thuế chuyển nhượng tài sản; Thuế và lệ phí đánh vào các khoản thu nhập cá nhân có nguồn gốc tại Việt Nam, tính cả lợi nhuận thu được từ vốn đầu tư vào các hoạt động thương mại hoặc tài chính; Thuế và lệ phí đối với các dịch vụ cụ thể; Lệ phí trước bạ, cước tem về bất động sản, chứng thư, cầm cố cũng như án phí và lệ phí tại Tòa án liên quan tới bất động sản.
 • Nhân viên phục vụ của cơ quan lãnh sự không phải là những công dân Việt Nam hoặc không phải là nhưng người thường trú tại Việt Nam được miễn thuế và miễn lệ phí đối với tiền lương của họ.
 • Các cơ quan lãnh sự và viên chức lãnh sự sẽ được nhập khẩu và miễn thuế nhập khẩu, thuế và lệ phí liên quan khác, ngoại trừ phí lưu kho, cước vận chuyển và cước phí về các dịch vụ tương tự, đối với: Đồ vật dùng cho cá nhân viên chức lãnh sự hoặc thành viên gia đình họ, Đồ vật dùng vào công việc chính thức của cơ quan lãnh sự; kể cả các đồ vật dùng vào việc bố trí nơi ở của họ.
 • Nhân viên lãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo quy định đối với những đồ vật sử dụng cho cá nhân được nhập khẩu để có thể bố trí nơi ở lần đầu của họ.
 • Chủng loại, số lượng và khối lượng những đồ vật được nhập khẩu cũng như việc tái xuất hay chuyển nhượng các đồ vật đó ở Việt Nam cần phải phù hợp với quy định của Nhà nước Việt Nam.
 • Hành lý cá nhân mang theo của các viên chức lãnh sự và thành viên gia đình họ sẽ được miễn kiểm tra hải quan, ngoại trừ trường hợp có cơ sở xác đáng để khẳng định hành lý đó  có chứa đựng hoặc bị pháp luật Việt Nam cấm nhập hay cấm xuất, hoặc cần kiểm tra theo quy định kiểm dịch của Việt Nam. Quá trình kiểm tra này chỉ được tiến hành khi có mặt các viên chức lãnh sự đó hay thành viên gia đình của viên chức lãnh sự hoặc những người được ủy quyền.
 • Thành viên của cơ quan lãnh sự và các thành viên gia đình họ được miễn đóng góp cá nhân cho lợi ích công cộng và an ninh, quốc phòng của Nhà nước Việt Nam.
 • Nếu 1 thành viên của cơ quan lãnh sự chết thì các thành viên gia đình của người đó sẽ tiếp tục được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ trong 1 thời hạn hợp lý để chuẩn bị rời khỏi Việt Nam.
 • Nếu 1 thành viên của cơ quan lãnh sự không phải là công dân của Việt Nam hoặc không phải là người thường trú ở Việt Nam, hoặc 1 thành viên gia đình của người đó chết thì các động sản của người chết được phép đưa ra khỏi đất nước Việt Nam, ngoại trừ động sản có được ở Việt Nam bị cấm xuất khẩu vào thời điểm người đó chết. Các động sản mà người chết có được ở Việt Nam chỉ với tư cách là thành viên của cơ quan lãnh sự hay là thành viên gia đình của 1 thành viên cơ quan được miễn thuế là lệ phí thừa kế.
 • Nếu 1 thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao được đất nước cử giao thực hiện chức năng lãnh sự thì những người đó được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ như là thành viên của cơ quan đại diện ngoại giao.
 • Viên chức lãnh sự có thể tiến hành những hoạt động ngoại giao nếu như được Nhà nước Việt Nam chấp thuận, tuy nhiên không được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao.
 • Cơ quan lãnh sự có thể do 1 viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu.
 • Chính phủ Việt Nam quy định thủ tục đồng ý và quy chế hoạt động của viên chức lãnh sự danh dự ở Việt Nam.
 • Hồ sơ lưu trữ và các tài liệu của cơ quan lãnh sự do viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu sẽ được hưởng quyền bất khả xâm phạm với điều kiện được để riêng không lẫn lộn với thư tín, sách báo hay tài liệu có liên quan tới nghề nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh của các viên chức lãnh sự danh dự hay của bất cứ ai cùng làm việc với người này.
 • Cơ quan lãnh sự do các viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu và chính phủ của nước cử lãnh sự và các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự khác của quốc gia đó chỉ được sử dụng giao thông viên ngoại giao, túi ngoại giao, túi lãnh sự, giao thông viên lãnh sự và điện mật mã để có thể liên lạc với cơ quan lãnh sự do các viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu ở Việt Nam khi được Chính phủ Việt Nam cho phép tuỳ từng trường hợp.
 • Cơ quan lãnh sự do các viên chức lãnh sự danh dự đứng đầu sẽ được hưởng các ưu đãi, miễn trừ về hải quan chỉ với: quốc kỳ, quốc huy,con dấu, tem, sách,  biển cơ quan lãnh sự, ấn phẩm chính thức, đồ gỗ văn phòng, đồ dùng văn phòng và các vật dụng tương tự khác do đất nước cử lãnh sự hoặc theo lời đề nghị của nước này được cung cấp cho cơ quan lãnh sự đó.
 • Viên chức lãnh sự danh dự sẽ được miễn thuế và lệ phí đối với các khoản tiền mà nước cử lãnh sự trả về khi thực hiện các chức năng lãnh sự.

Qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã biết quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự là gì và những quy định có liên quan. Đừng quên theo dõi những thông tin thú vị khác về luật pháp từ Luật Hùng Sơn nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn