Tổng hợp quy định của pháp luật về phụ cấp đặc thù của giáo viên

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 17-04-2020 |
 • Tin tức , |
 • 563 Lượt xem

Từ xưa đến nay, nghề giáo viên là nghề cao quý. Đưa đến cho mọi người kiến thứ, kĩ năng,… Chính vì vậy, ngoài lương thì nghề giáo còn có phụ cấp. Vậy những phụ cấp đặc thù của giáo viên được quy định như thế nào ?

Quảng cáo

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Nghị định 113/2015/NĐ-CP

– Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH

– Nghị định 54/2011/NĐ-CP phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

– Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 về cải cách tiền lương với cán bộ, công chức

– Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về chính sách của cán bộ công tác ở khu vực khó khăn

– Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn Nghị định 116

– Thông tư liên tịch  số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

Áp dụng với mức lương cơ sở từ 01/7/2019 là: 1,49 triệu/tháng

phụ cấp đặc thù của giáo viên

II. CÁC PHỤ CẤP ĐẶC THÙ CỦA GIÁO VIÊN

1. Phụ cấp ưu đãi theo nghề của giáo viên

Đối với các nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy ở cơ sở giáo dục công lập và các trường, trung tâm, học viện của các cơ quan Nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thì theo quy định được hưởng phụ cấp ưu đãi.

– Theo quy định tại Thông tư liên tịch 01 thì mức ưu đãi được hưởng tính theo công thức:

Mức phụ cấp ưu đãi = 1,49 triệu đồng x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Trong đó, theo Quyết định 244/2005/QĐ-TTG tỷ lệ phụ cấp ưu đãi được quy định như sau:

+ Được hưởng 25% khi làm tại các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, các khoa đào tạo sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh)

+ Được hưởng 30% khi làm tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở đồng bằng, thành phố, thị xã; Tại các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề; Tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

 + Được hưởng 35% khi làm tại các trường mầm non, tiểu học ở đồng bằng, thành phố, thị xã; Tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa;

+ Được hưởng 40% khi làm tại các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học),tại các trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề

+ Được hưởng 45% khi làm giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng

+ Được hưởng 50% khi làm tại các trường mầm non, tiểu học ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 

2. Phụ cấp đặc thù với nhà giáo là nghệ nhân

 – Theo quy định tại Nghị định 113 nhà giáo dạy tích hợp, nhà giáo là nghệ nhân ưu tú trở lên hoặc là người có trình độ kỹ năng cao dạy nghề thực hành trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được hưởng phụ cấp đặc thù.

Trong đó, đối tượng này được hưởng phụ cấp đặc thù mức 10% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và ngoài ra còn được phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Phụ cấp này được tính theo số giờ dạy tích hợp, và thực hành thực tế và được trả cùng trong lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Mức phụ cấp đặc thù = 10% [mức lương hiện hưởng + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)]

Quảng cáo

Trong đó, phụ cấp đặc thù được tính theo số giờ dạy tích hợp và theo số giờ dạy thực hành thực tế, cũng được trả cùng trong lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

3. Phụ cấp cho giáo viên dạy người khuyết tật

Căn cứ vào Thông tư 22 và  Nghị định 113 quy định, giáo viên dạy học cho người khuyết tật sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp ưu đãi công việc. Trong đó: 

– Dạy người khuyết tật trong lớp học dành riêng cho người khuyết tật quy định: 

 • Giáo viên được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,3 so với mức lương cơ sở theo công thức: Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc được tính = 0,3 x 1,49 triệu đồng.
 • Giáo viên chuyên trách được hưởng phụ cấp ưu đãi là 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, ngoài ra còn có phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);
 • Giáo viên không chuyên trách được hưởng phụ cấp ưu đãi là 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, ngoài ra còn có phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

– Dạy người khuyết tật trong lớp hòa nhập

 •  Mức phụ cấp công việc của giáo viên dạy người khuyết tật trong lớp hòa nhập đều bằng 0,2 so với mức lương cơ sở.
 • Mức phụ cấp ưu đãi giảng dạy đối với nhà giáo không chuyên trách về người khuyết tật được tính theo số giờ giảng dạy người khuyết tật thực tế.

Lưu ý: Những khoản phụ cấp này được trả cùng trong lương hàng tháng và không dùng để tính hoặc đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

4. Phụ cấp công tác vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn

Khi giáo viên được hưởng thêm phụ cấp công tác khi công tác giảng và dạy ở huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1, các xã đặc biệt khó khăn như: ở vùng đồng bào dân tộc, niềm núi, ven biển, hải đảo, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… Vì vậy, Nghị định 116 quy định, các đối tượng này sẽ được hưởng một số phụ cấp như: Phụ cấp thu hút, công tác lâu năm, trợ cấp chuyển vùng, một lần, thanh toán tiền tàu xe…

Đối với phụ cấp thu hút nhằm thu hút giáo viên đến các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn để giảng dạy, Theo đó, giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng theo công thức:

Phụ cấp thu hút = 1,49 triệu đồng x (Hệ số lương theo chức vụ, ngạch… + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung)  x 70%

Lưu ý: thời gian để hưởng phụ cấp này là thời gian thực tế làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 05 năm.

– Quy định tại Thông tư liên tịch 08, thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, giáo viên được hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo công thức sau:

Mức phụ cấp công tác lâu năm = 1,49 triệu đồng x Mức phụ cấp được hưởng

– Trong đó, mức phụ cấp được hưởng được tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn:

 • Thời gian làm việc từ đủ 05 năm – dưới 10 năm: Mức phụ cấp là 0,5
 • Nếu thời gian làm việc từ đủ 10 năm – dưới 15 năm: Mức phụ cấp là 0,7
 • Nếu thời gian làm việc từ đủ 15 năm trở lên: Mức phụ cấp là 1,0

 – Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Với các giáo viên nữ đã có thời gian công tác tại nơi có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ 03 năm trở lên, giáo viên nam từ 05 năm trở lên thì được hưởng mức trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở.

Nếu gia đình chuyển đi theo thì được thêm trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi. Lúc này, mức trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương cơ sở cho hộ gia đình.

5. Phụ cấp thâm niên dành cho giáo viên

Theo quy định tại Nghị định 54, các giáo viên đang giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan Nhà nước… thì sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên nếu có thời gian giảng dạy, giáo dục nếu đủ 5 năm (60 tháng).

– Trong đó, phụ cấp thâm niên không được tính trong thời gian:

 • Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian trong hợp đồng làm việc lần đầu;
 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương nhưng liên tục từ 01 tháng trở lên;
 • Thời gian ốm đau, thai sản nhưng vượt quá thời hạn;
 • Thời gian bị tạm đình chỉ công tác, hoặc bị tạm giam, giữ để điều tra, truy tố, xét xử.

– Theo đó, mức phụ cấp thâm niên được tính như sau:

Mức phụ cấp thâm niên = 5% x [mức lương hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)].

Từ các năm sau đó, tiền phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Phụ cấp này được trả cùng lương hàng tháng và được dùng để đóng, hưởng các loại bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết 27, từ năm 2021, phụ cấp thâm niên của giáo viên sẽ không còn nữa.

Trên đây là những tổng hợp về quy định pháp luật mới nhất về phụ cấp đặc thù nghề giáo viên. Để được tư vấn hỗ trợ, quý khách liên hệ Tổng Đài Tư Vấn Luật miễn phí 19006518 của Luật Hùng Sơn chúng tôi.

>>> Giáo viên được tăng nhiều khoản phụ cấp từ năm 2020

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn