logo

Gia hạn chương trình khuyến mại như nào theo đúng quy định

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 15-06-2023 |
  • Giấy phép , |
  • 3170 Lượt xem

Câu hỏi: Gia hạn chương trình khuyến mại? Tôi muốn hỏi luật sư công ty tôi đăng ký chương trình khuyến mại xuyên suốt từ 15-35%, nhưng mỗi đợt áp dụng cho một loại sản phẩm và thỏa mãn mỗi loại sản phẩm giảm giá trong vòng 90 ngày / 1 năm được không ạ ? Tôi cảm ơn!

Quảng cáo

Cơ sở pháp lý

Nghị định số 81/2018 NĐ-CP ban hành ngày 22/5/2016 quy định chi tiết luật thương mại năm 2005 về các hoạt động xúc tiến thương mại.

Các chương trình khuyến mãi là một trong các hình thức để thương nhân thu hút khách hàng dùng hàng hóa, dịch vụ của mình. Trên thị trường, người tiêu dùng hiện nay rất ưa chuộng những hình thức khuyến mại. Theo pháp luật hiện hành quy định về những hình thức và chương trình khuyến mại như sau:

Luật thương mại năm 2005 có quy định về những hình thức khuyến mại cụ thể như sau:

3.1: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để cho khách hàng dùng thử và không phải trả tiền.

Hàng mẫu đưa cho khách hàng sử dụng, dịch vụ mẫu đưa tới tay khách hàng dùng thử cần phải là những loại hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp. Đồng thời, thương nhân đó hiện cũng đang thực hiện hoạt động kinh doanh, buôn bán trên thị trường hay sẽ bán, cung ứng trên thị trường.

Khi nhận những loại hàng mẫu, dịch vụ mẫu khách hàng không cần phải thực hiện bất cứ một nghĩa vụ thanh toán nào.

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mãi cần tuân thủ theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng các dịch vụ mẫu cần phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu cũng như phải thông báo cho khách hàng biết đầy đủ những thông tin liên quan tới việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.

3.2: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không có việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại bằng hình thức tặng hàng hóa cho quý khách hàng, cung ứng các dịch vụ không thu tiền, không có việc mua hàng, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa mà mình sử dụng để có thể tặng cho khách hàng, dịch vụ không thu tiền và cần phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng biết đầy đủ những thông tin liên quan tới việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ đó.

3.3: Bán hàng, cung ứng các dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó.

Nếu thương nhân thực hiện hình thức khuyến mại thông qua hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, các dịch vụ được khuyến mại tại bất cứ thời điểm nào cần phải tuân thủ đúng theo quy đinh của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP.

Thương nhân không được phép giảm mức giá bán hàng hóa, mức giá cung ứng dịch vụ nếu giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện những loại hàng hóa được Nhà nước quy định đã có mức giá cụ thể.

Không được phép giảm giá bán hàng hóa, mức giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn với mức giá tối thiểu nếu giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng mà nhà nước quy định về khung giá hay Nhà nước quy định về giá tối thiểu.

Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này với mục đích bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.

Tổng thời gian thực hiện khuyến mại thông qua hình thức giảm giá đối với 1 loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được phép vượt quá 120 ngày trong 1 năm, không bao gồm khoảng thời gian thực hiện khuyến mại của những chương trình khuyến mại thông qua hình thức giảm giá trong khuôn khổ những chương trình khuyến mại tập trung và những chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3.4: Bán hàng, cung ứng dịch vụ cùng với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ cùng với hàng hóa được bán, dịch vụ được cung ứng chính là phiếu để mua hàng hóa, nhận cung ứng các dịch vụ của chính thương nhân đó hay để mua hàng hóa, nhận cung ứng dịch vụ của các thương nhân, tổ chức khác.

Giá trị tối đa của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ sẽ được tặng kèm theo 1 đơn vị hàng hóa được bán, dịch vụ và được cung ứng trong thời gian khuyến mại. Chúng cần phải tuân thủ quy định hạn mức tối đa về giá trị vật chất sử dụng để khuyến mại quy định trong Điều 6 Nghị định này.

Nội dung của phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ cần phải có các thông tin liên quan được quy định chi tiết trong Điều 97 Luật thương mại năm 2005.

3.5 Bán hàng, cung ứng dịch vụ cùng với phiếu dự thi để chọn người trao thưởng theo thể lệ, giải thưởng đã công bố.

Nội dung của chương trình thi cần phải có các thông tin liên quan được quy định cụ thể tại Điều 97 Luật thương mại. Đồng thời nó không được trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cụ thể như sau:

“Điều 97. Thông tin phải thông báo công khai

1. Đối với tất cả hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 của Luật này, thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin sau đây:

a) Tên của hoạt động khuyến mại;

b) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

c) Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

Quảng cáo

d) Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

đ) Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện.

2. Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này, thương nhân còn phải thông báo công khai các thông tin liên quan đến hoạt động khuyến mại sau đây:

a) Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được tặng cho khách hàng đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 2 Điều 92 của Luật này;

b) Trị giá tuyệt đối hoặc phần trăm thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ bình thường trước thời gian khuyến mại đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật này;

c) Giá trị bằng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng có thể nhận được từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 4 Điều 92 của Luật này;

d) Loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng; thể lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách thức lựa chọn người trúng thưởng đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 của Luật này;

đ) Các chi phí mà khách hàng phải tự chịu đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 92 của Luật này”.

Việc tổ chức thi và mở thưởng cần phải được tổ chức công khai, có sự chứng kiến của đại diện khách hàng và cần phải được thông báo cho Sở Công Thương nơi tổ chức thi, mở thưởng trước thời điểm tổ chức thi, mở thưởng. Nếu chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng nhỏ hơn 100 triệu đồng thì thương nhân sẽ không phải thông báo cho Sở Công Thương theo như quy định tại Khoản này.

Thương nhân thực hiện khuyến mại cần phải tổ chức thi và trao giải thưởng theo đúng thể lệ và giải thưởng mà thương nhân đã công bố.

3.6 Các chương trình mang tính may rủi.

Việc xác định trúng thưởng trong chương trình khuyến mại có tính may rủi cần phải được tổ chức công khai, theo đúng thể lệ đã công bố, có sự chứng kiến của quý khách hàng và cần phải được lập thành biên bản.

Nếu bằng chứng xác định trúng thưởng được phát hành cùng với hàng hóa (gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong hàng hóa hay các cách thức khác tương tự), các thương nhân thực hiện khuyến mại cần phải thông báo về thời gian và địa điểm thực hiện việc phát hành cùng bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hoá dành cho Sở Công Thương nơi phát hành kèm bằng chứng xác định trúng thưởng vào hàng hóa trước khi thực hiện.

Bằng chứng xác định trúng thưởng của các chương trình khuyến mại mang tính may rủi cần phải tuân thủ các điều kiện sau:

Được thể hiện dưới dạng vật chất (cụ thể như vé số, phiếu, thẻ dự thưởng; phiếu rút thăm, quay số, bốc thăm; thẻ, tem, phiếu cào; tem, phiếu trúng thưởng; nắp, nút, đáy, vỏ, thân của bao bì của các sản phẩm hoặc của sản phẩm; chính giải thưởng) hay thông điệp dữ liệu (tin nhắn; email; mã code, mã giao dịch, mã khách hàng, mã sản phẩm) hay các hình thức khác có giá trị tương đương để làm căn cứ cho việc xác định việc trúng thưởng qua cách thức ngẫu nhiên; Có hình thức khác đối với xổ số do nhà nước độc quyền phát hành và không được phép sử dụng kết quả xổ số của Nhà nước với mục đích làm kết quả xác định trúng thưởng.

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại có tính may rủi cần phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước nếu không có người trúng thưởng.

Giải thưởng không có người trúng thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi được quy định tại Khoản 4 Điều này chính là giải thưởng nếu hết thời hạn trao thưởng nhưng lại không có người nhận hay không xác định được người trúng thưởng.

3.7. Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên.

Thương nhân thực hiện khuyến mại cần phải tuân thủ quy định về thông báo những thông tin liên quan trong Điều 97 Luật thương mại; có trách nhiệm xác nhận kịp thời, chuẩn xác sự tham gia của khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên.

Nội dung thông tin được thể hiện và lưu trữ trong thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận việc mua hàng hóa, dịch vụ hay các hình thức tương đương phải bao gồm:

Tên thẻ, phiếu và thông tin về quý khách hàng (gồm họ và tên, chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu);

Điều kiện và cách thức ghi nhận sự tham gia của quý khách hàng vào chương trình khách hàng thường xuyên. Nếu không thể hiện đầy đủ các nội dung nêu trong điểm này thì cần phải cung cấp đầy đủ, kịp thời những nội dung đó cho khách hàng.

Số lượng, trị giá hàng hóa do quý khách hàng mua cần phải thể hiện rõ trong thông tin của thẻ, phiếu để làm xác định lợi ích mà quý khách hàng được tặng thưởng; quy định điều kiện chi tiết về số lượng, trị giá hàng hóa, dịch vụ do khách hàng mua, sử dụng để được nhận thưởng.

gia hạn chương trình khuyến mại

Luật sư tư vấn trả lời

Căn cứ vào quy định tại Khoản 5, Điều 1 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định về việc bán hàng, cung ứng các dịch vụ với mức giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó sẽ được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (theo đó khuyến mại bằng hình thức giảm giá). Cụ thể được quy định như sau:

“Điều 10. Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)

  1. Trong trường hợp thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá thì mức giảm giá hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trong thời gian khuyến mại tại bất kỳ thời điểm nào phải tuân thủ quy định tại Điều 7 Nghị định này.
  2. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trong trường hợp giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước định giá cụ thể.
  3. Không được giảm giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ xuống thấp hơn mức giá tối thiểu trong trường hợp giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ thuộc diện Nhà nước quy định khung giá hoặc quy định giá tối thiểu.
  4. Nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức khuyến mại này để bán phá giá hàng hóa, dịch vụ.
  5. Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm, không bao gồm thời gian thực hiện khuyến mại của các chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá trong khuôn khổ các chương trình khuyến mại tập trung và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Như vậy, đối chiếu với quy định pháp luật trên thì tổng thời gian để thực hiện chương trình khuyến mại bằng việc giảm giá đối với 1 loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày/1 năm. Vì vậy, việc bạn áp dụng hình thức khuyến mãi mỗi đợt sẽ áp dụng cho 1 loại sản phẩm và mỗi loại sản phẩm được giảm giá trong vòng 90 ngày/1 năm được là vẫn phải phù hợp với quy định pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Hùng Sơn về việc gia hạn chương trình khuyến mại. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì liên quan tới vấn đề này chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp nhé!

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn