logo

Chứng chỉ quỹ mở là gì? Quy định về giao dịch chứng chỉ quỹ

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 28-08-2023 |
  • Tin tức , |
  • 279 Lượt xem

Chứng chỉ quỹ mở là gì? Quy định về giao dịch chứng chỉ quỹ mở như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật Hùng Sơn nhé.

Quảng cáo

Chứng chỉ quỹ mở là gì?

Chứng chỉ quỹ mở là một loại hình đầu tư gián tiếp dưới phương thức mua chứng chỉ quỹ của quỹ mở. Những nhà đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận bằng việc bán lại chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ tùy vào nhu cầu. Việc này vừa nâng cao tính thanh khoản vừa hạn chế các rủi ro.

Quy định về giao dịch chứng chỉ quỹ mở

Điều 30 Thông tư số 98/2020/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

– Công ty quản lý quỹ phải thực hiện tổ chức giao dịch chứng chỉ quỹ cho các nhà đầu tư trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có hiệu lực. Hoạt động giao dịch phải được tiến hành định kỳ với tần suất giao dịch tối thiểu là 02 lần trong 01 tháng theo quy định trong Điều lệ quỹ và đã được công bố tại các Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt.

– Tại đại lý phân phối đã được công bố tại các Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt hay trên trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ, những nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ. Các công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải thực hiện thiết lập hệ thống tiếp nhận lệnh giao dịch để đảm bảo giao dịch cho nhà đầu tư có thể đặt được lệnh giao dịch tại những đại lý phân phối.

– Khi thực hiện giao dịch của nhà đầu đã điền chính xác và đầy đủ thông tin theo mẫu quy định vào phiếu lệnh thì các đại lý phân phối chỉ được nhận lệnh giao dịch đó. Phiếu lệnh đó sau đó được đại lý phân phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Bên cạnh đó, tại thời điểm nhận lệnh, người nhận lệnh từ các nhà đầu tư phải đảm bảo ghi nhận đầy đủ, chính xác kịp thời và rõ ràng. Trường hợp nhận lệnh được thực hiện qua điện thoại, fax, lệnh giao dịch trực tuyến qua phương thức internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác thì phải tuân thủ theo quy định về các giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.

– Trước mỗi thời điểm đóng sổ lệnh thì công ty quản lý quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận. Sau thời điểm đóng sổ lệnh thì các lệnh nhận sẽ bị hủy hoặc là tiếp tục có giá trị để thực hiện tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp theo quy định của Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch.

– Công ty quản lý quỹ, các đại lý phân phối, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, có trách nhiệm phải thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau mỗi giao dịch của nhà đầu tư tại sổ chính và gửi cho nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch theo mẫu quy định của thông tư số 98/2020/TT-BTC trong thời hạn là 03 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ nhưng không được quá ngày giao dịch chứng chỉ quỹ tiếp theo.

– Trong quá trình tổng hợp các thông tin, nhận lệnh, chuyển và nhập lệnh vào hệ thống mà đại lý phân phối phát hiện ra lỗi giao dịch do có sự nhầm lẫn, sai sót thì đại lý phân phối phải thông báo ngay cho công ty quản lý quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan và yêu cầu sửa các lỗi giao dịch trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch chứng chỉ quỹ đó (nhưng không được quá thời điểm phân bổ kết quả giao dịch). Trường hợp quá thời hạn trên nhưng đại lý phân phối không thông báo thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư về các lỗi giao dịch.

– Công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối, phải có thông tin về sổ lệnh lưu trữ đầy đủ thông tin về các lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư theo mẫu được ban hành kèm theo thông tư số 98/2020/TT-BTC và phải tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan đến những thông tin về lệnh giao dịch đó. Theo yêu cầu của các nhà đầu tư, đại lý phân phối sẽ có trách nhiệm cung cấp sao kê về tài khoản, tiểu khoản.

– Nguyên tắc thực hiện lệnh chuyển đổi trong trường hợp mà công ty quản lý quỹ có từ hai quỹ mở trở lên và có quy định trong Điều lệ các quỹ, Bản cáo bạch, nhà đầu tư thì được chuyển đổi quỹ như sau:

+ Đối với các chứng chỉ quỹ bị bán thì lệnh bán sẽ được thực hiện trước, sau đó mới tiến hành  thực hiện lệnh mua chứng chỉ của quỹ mục tiêu;

+ Thực hiện các lệnh này tại các ngày giao dịch chứng chỉ của các quỹ tương ứng;

+ Những lệnh của chứng chỉ quỹ bị bán, những lệnh mua chứng chỉ quỹ mục tiêu, các lệnh giao dịch chứng chỉ của các quỹ tương ứng, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán giá dịch vụ chuyển đổi (nếu có) theo quy định của Điều lệ quỹ, không phải thực hiện thanh toán giá dịch vụ mua lại, giá dịch vụ phát hành.

Điều kiện chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng

Điều 241 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng gồm có:

– Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán đạt được mức tối thiểu là 50 tỷ đồng.

Quảng cáo

– Từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phải chuẩn bị phương án phát hành và phương án đầu tư vốn thu được sao cho phù hợp.

– Chịu sự giám sát của Ngân hàng.

– Sau khi đợt chào bán kết thúc thì chứng chỉ quỹ mở chào bán ra công chúng không phải thực hiện niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

– Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có tối thiểu từ 02 người điều hành quỹ có chứng chỉ hành nghề về quản lý quỹ; không bị đặt vào tình trạng mà chưa thực hiện đầy đủ các hình thức xử phạt hoặc biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán cũng như thị trường chứng khoán, không bị cảnh báo hoặc kiểm soát, kiểm soát đặc biệt hoặc đình chỉ hoạt động.

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ mở lần đầu ra công chúng

– Tài liệu đăng ký để chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng bao gồm:

+ Giấy đăng ký về việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng theo mẫu kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

+ Dự thảo về Điều lệ quỹ theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt đã được lập theo quy định của Bộ Tài chính;

+ Bản hợp đồng nguyên tắc quy định về việc giám sát giữa ngân hàng giám sát và bên công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

+ Bản hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối chứng chỉ quỹ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các đại lý phân phối đính kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, bản báo cáo thẩm định về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự tại những địa điểm có phân phối chứng chỉ quỹ của các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và những hợp đồng nguyên tắc đã được ký kết với các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

+ Danh sách và bản thông tin cá nhân của người điều hành quỹ soạn theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ;

+ Đối với Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải bổ sung đầy đủ các tài liệu lấy ý kiến nhà đầu tư về bầu các thành viên ban đại diện quỹ nếu quỹ dự kiến không tổ chức Đại hội nhà đầu tư lần thứ nhất, kèm theo đó là bản thông tin cá nhân, lý lịch tư pháp và những nội dung khác lấy ý kiến của các nhà đầu tư;

+ Bản Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có), các tài liệu về quảng cáo, thông tin giới thiệu về quỹ dự kiến mà được mang ra chào bán (nếu có).

– Hợp đồng được ký với những tổ chức cung cấp dịch vụ quản trị quỹ và các đại lý chuyển nhượng (nếu có).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Sơn về Chứng chỉ quỹ mở là gì? Quy định về giao dịch chứng chỉ quỹ mở. Trong trường hợp còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900 6518 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn