Tìm hiểu chi bộ là gì? Họp chi bộ là gì?

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 11-12-2022 |
  • Tin tức , |
  • 1560 Lượt xem

Chi bộ là gì? Đảng bộ hay chi bộ cơ sở được coi là những hạt nhân chính trị và lãnh đạo triển khai, thực hiện những đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan nhằm xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ quan vững mạnh. Để giúp cho các bạn có thêm những hiểu biết cụ thể hơn về tổ chức này, bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số thông tin quy định về Chi bộ Đảng là gì? chức năng , nhiệm vụ của tổ chức này như thế nào?.

Quảng cáo

Chi bộ Đảng là gì?

Theo quy định tại điều 21 Chương V Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam 2011 quy định: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) được xem như nền tảng của Đảng cộng sản Việt Nam và được coi là hạt nhân chính trị tại cơ sở.”

Như vậy, chi bộ được xem là một tổ chức Đảng, là một tổ chức , hạt nhân chính trị của Đảng tại cơ sở. Chi bộ Đảng bản chất không phải là một tổ chức về hành chính và được thành lập tại những đơn vị, cơ quan khác nhau.

Về mặt tổ chức: Chi bộ cơ sở Đảng hoạt động gồm những Đảng viên (Đảng viên chính thức hoặc Đảng viên dự bị đã được kết nạp đang trong thời gian dự bị 12 tháng) hoạt động sinh hoạt Đảng tại Chi bộ. 

Về vai trò: Chi bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng tại cơ sở, thể hiện rõ thông qua chi bộ được xem không chỉ là đơn vị lãnh đạo,  chiến đấu của Đảng tại cơ sở mà đây còn là nơi gắn liền giữa Đảng viên với các quần chúng, nơi vận động và tổ chức quần chúng thực hiện theo các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng. Đây cũng là nơi để đảng viên và quần chúng phản ánh kịp thời những ý kiến, kinh nghiệm và nguyện vọng lên cấp trên. Chi bộ còn là nơi trực tiếp quản lý đảng viên trong việc thực hiện giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện, góp phần nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, phẩm chất và năng lực công tác của các đảng viên. Là nơi sàng lọc và kết nạp đảng viên ưu tú nhằm đào tạo các cán bộ cho Đảng, xây dựng nguồn để đề cử ra các cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng.

chi bộ đảng là gì

Điều kiện thành lập chi bộ Đảng

Để có thể thành lập các chi bộ Đảng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… thì đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đáp ứng được những điều kiện pháp luật quy định. Tùy theo mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức mà có những điều kiện riêng cụ thể như sau: Muốn thành lập phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 như sau: “ 2.  Tại những nơi như xã, phường hay thị trấn mà số lượng đảng viên có từ ba đảng viên chính thức thì sẽ được thành lập tổ chức cơ sở của đảng (trực thuộc cấp uỷ cấp huyện). Tại cơ quan, hợp tác xã, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp- quân đội-công an hoặc các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên thì lập tổ chức đảng như tổ chức cơ sở đảng hoặc các chi bộ trực thuộc đảng uỷ tại cơ sở); cấp uỷ thuộc cấp trên trực tiếp sẽ xem xét và đưa ra quyết định cho việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp uỷ của cấp trên nào sẽ là phù hợp; nếu số lượng chưa đủ ba đảng viên chính thức trở lên thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp sẽ giới thiệu cho đảng viên đó đến sinh hoạt ở những tổ chức cơ sở đảng thích hợp

3. Tổ chức cơ sở của đảng mà có số lượng dưới ba mươi đảng viên thì sẽ lập chi bộ cơ sở, có sự tham gia của các tổ đảng trực thuộc.

4. Tổ chức cơ sở của đảng mà có số lượng hơn ba mươi đảng viên sẽ lập đảng bộ tại cơ sở và có sự tham gia của các chi bộ trực thuộc đảng uỷ.

5. Riêng đối với những trường hợp quy định dưới đây thì cấp uỷ của cấp dưới phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp uỷ cấp trên trực tiếp thì mới được thực hiện:

– Lập đảng bộ cơ sở tại đơn vị cơ sở mà chưa có đủ ba mươi đảng viên.

– Lập chi bộ trực thuộc đảng uỷ tại cơ sở mà có hơn ba mươi đảng viên.

– Lập đảng bộ bộ phận mà trực thuộc đảng uỷ cơ sở..”  

Theo đó, đối với cấp xã, phường, thị trấn: Để có thể được phép thành lập chi bộ thì phải có từ ba đảng viên chính thức ( là những Đảng viên đã qua thời gian dự bị 12 tháng). Trong trường hợp chưa có đủ 03 Đảng viên chính thức thì cấp ủy cấp trên trực tiếp giới thiệu Đảng viên sinh hoạt ở tổ chức cơ sở Đảng thích hợp.

Để phù hợp cho quy định này, tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ Đảng cũng quy định : “Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở được tổ chức gắn liền với nơi làm việc hay nơi ở của các đảng viên; riêng mỗi chi bộ ít nhất  phải có 3 đảng viên chính thức. Chi bộ có số lượng đông đảng viên thì có thể chia thành nhiều những tổ đảng; mỗi tổ đảng sẽ bầu tổ trưởng, nếu cần thiết  thì bầu tổ phó và hoạt động của tổ đảng sẽ chịu chỉ đạo trực tiếp của chi uỷ.”

– Đối với các doanh nghiệp tư nhân

Theo chỉ thị 33-CT/TW ngày 18/3/2019 quy định, nếu chưa có tổ chức Đảng thì cấp ủy cấp huyện chỉ đạo rà soát, nắm chắc số Đảng viên đang làm việc ổn định lâu dài tại các doanh nghiệp nhưng việc sinh hoạt Đảng ở những nơi khác.

Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và đáp ứng đủ tiêu chí có đủ ba đảng viên chính thức trở lên thì thành lập chi bộ. Nếu số lượng Đảng viên chính thức cần thiết chưa đủ để thành lập chi bộ thì sẽ chuyển các Đảng viên này đến sinh hoạt tại một tổ chức Đảng phù hợp hơn. Song song với đó là chuẩn bị các yếu tố để thành lập chi bộ.

Quảng cáo

Đối với công an chính quy

Với việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, Công văn số 273-CV/BTCTW ngày 05/4/2021 cũng quy định như sau:

– Nếu có ba Đảng viên chính thức trở lên là công an chính quy tại các xã với chức danh là công an xã thì sẽ được thành lập chi bộ của công an xã trực thuộc Đảng ủy xã , đồng thời chịu sự lãnh đạo, quản lý  trực tiếp của Đảng ủy xã cùng Đảng ủy công an huyện về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng.

– Chỉ những đồng chí Đảng viên có chức danh là công an xã chính quy mới được sinh hoạt tại chi bộ công an xã.

– Khi chưa bố trí được đủ số lượng các Đảng viên chính thức là công an chính quy mà đảm nhiệm chức danh công an xã để đủ điều kiện thành lập chi bộ thì Đảng ủy sẽ giới thiệu Đảng viên mà là công an chính quy đang đảm nhiệm chức danh công an xã về sinh hoạt ở những chi bộ phù hợp.

Tóm lại, từ những quy định trên, có thể khẳng định quy định về điều kiện chung để thành lập chi bộ Đảng là có từ 03 Đảng viên chính thức trở lên. 

Nhiệm vụ, chức năng của Chi bộ Đảng

Chức năng của Chi bộ Đảng

Chức năng của chi bộ được quy định cụ thể trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ các cơ quan, trường học, bệnh viện ngoài công lập…. của Ban bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, cụ thể: “Đảng bộ và chi bộ cơ sở được xem là hạt nhân chính trị của Đảng, lãnh đạo các đảng viên và thực hiện vận động và tuyên truyền thành viên tại đơn vị nhằm thực hiện những đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngoài ra, thực hiện những nghĩa vụ với Nhà nước, đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những thành viên trong đơn vị; xây dựng đảng và chi bộ trong sạch, vững mạnh”

Nhiệm vụ của chi bộ Đảng

– Mỗi chi bộ nằm trong đảng bộ cơ sở được coi là “ chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở”. Nhiệm vụ của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở gắn liền với nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở, đồng thời được xác định cụ thể tại điều 24 Điều lệ Đảng năm 2011 “Chi bộ tại cơ sở lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tổ chức thông qua quản lý, giáo dục và phân công công tác cho các đảng viên; thực hiện  công tác vận động quần chúng và phát triển đảng viên; thực hiện kiểm tra và giám sát việc thi hành kỷ luật đảng viên và làm công tác thu, nộp đảng phí. Mỗi chi bộ hay chi uỷ họp mỗi tháng một lần theo thường lệ.”

Theo đó, nhiệm vụ chính trị  được xem là nhiệm vụ chính của các chi bộ Đảng mà ở những cơ quan hay ở cấp xã, cấp huyện sẽ có những nhiệm vụ chi tiết và cụ thể khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh, phạm vi quản lý cũng như chức năng của chi bộ quyết định. Về cơ bản, mỗi chi bộ mang trong mình nhiệm vụ chính là lãnh đạo về những lĩnh vực, hoạt động sau như:

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đó là đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện việc phát triển kinh tế – xã hội. Đảm bảo thực hiện theo các Nghị quyết của địa phương và cấp trên, thực hiện lãnh đạo theo pháp luật, cải cách môi trường để phát triển kinh tế

– Lãnh đạo về công tác tư tưởng: kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của  nước, đấu tranh chống những tư tưởng, quan điểm sai trái, cục bộ,…

– Lãnh đạo công tác cán bộ

– Lãnh đạo xây dựng các  đảng bộ và chi bộ

– Lãnh đạo thực hiện việc kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

– Lãnh đạo việc xây dựng các hệ thống chính trị tại cơ sở

– Lãnh đạo các đoàn thể chính trị và xã hội

Thông qua bài viết, chúng tôi đã đưa ra và làm rõ được những quy định về Chi bộ Đảng là gì. Nếu còn thắc mắc hay cần giải đáp về những vấn đề khác, đừng ngần ngại liên lạc với công ty Luật Hùng Sơn của chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn giải đáp mọi câu hỏi và thắc mắc liên quan. 

3/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật