logo

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân được nhiều người sử dụng

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những loại thuế mà nhà nước sử dụng để điều tiết một phần thu nhập của cá nhân vào ngân sách nhà nước với mục đích để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực tiễn công bằng xã hội. Khi thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân, bạn sẽ phải điền tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây công ty Luật Hùng Sơn sẽ cung cấp cho quý bạn đọc một số mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

Quảng cáo

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế ra đời là rất cần thiết, bởi nó liên quan đến ngân sách nhà nước và sự tồn tại, phát triển của Nhà nước. Thuế thu nhập cá nhân được coi là một loại thuế đánh vào các khoản thu nhập của cá nhân (kể cả cá nhân kinh doanh và cá nhân không kinh doanh).

Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa đưa ra định nghĩa chính xác, thống nhất và cụ thể về thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, dựa trên các quy định của pháp luật được ghi nhận tại Luật thuế thu nhập cá nhân, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn ta có thể hiểu một cách đơn giản về khái niệm thuế thu nhập cá nhân như sau: 

Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế trực thu đánh vào thu nhập của cá nhân nhằm động viên một phần thu nhập của cá nhân vào ngân sách nhà nước, thực hiện công bằng xã hội và có thể được sử dụng để điều tiết nền kinh tế vĩ mô thông qua việc thu hay không thu thuế đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh, đầu tư,… hoặc thông qua việc khuyến khích làm việc hay nghỉ ngơi.

mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân trong tiếng anh là gì?

Thuế thu nhập cá nhân trong tiếng Anh là Personal income tax (PIT). Cụ thể được định nghĩa như sau: Personal income tax (PIT) is a tax directly imposed on taxpayers’ incomes from salaries and other sources, except for tax-exempt incomes and family allowances deducted from the state budget.

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân

Công thức chung để tính thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất của thuế TNCN

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản được giảm trừ
  • Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế
  • Tổng thu nhập = Tổng tiền lương + tiền công + phụ cấp

Căn cứ theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 thì mức giảm trừ gia cảnh được quy định như sau:

1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm);

2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, các cá nhân có thu nhập từ 11.000.000đ/ tháng trở lên thì có thể sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước nếu như không có người phụ thuộc. Còn các cá nhân có thu nhập dưới 11.000.000đ/ tháng thì chắc chắn sẽ không cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định

Một số mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân được ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC như:

  • Tờ khai đối với nhóm cá nhân kinh doanh
  • Tờ khai đối với Cá nhân tự khai thuế đối với tiền lương, tiền công
  • Tờ khai đối với Cá nhân chuyển nhượng bất động sản
  • Tờ khai đối với Cá nhân tự khai thuế đối với các loại thu nhập khác (như cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế; cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn khi chuyển nhượng; cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)
  • Tờ khai trong trường hợp Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công
  • Tờ khai trong trường hợp Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ đối với đầu tư vốn, chuyển nhượng CK, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú

Cách ghi tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ví dụ trường hợp Bà Nguyễn Thị B có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2021 là 150 triệu, tiền bảo hiểm bắt buộc: 5.055.756đ. Số thuế đã khấu trừ: 2.500.000đ

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ được điền như sau: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Quảng cáo

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

[01]Kỳ tính thuế: Năm 2021 (từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021)

[02] Lần đầu:       X                               [03]Bổ sung lần thứ:

[04] Tên người nộp thuế: NGUYỄN THỊ B

      [05] Mã số thuế:                    

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

[07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ………………………..

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………..[11] Email: …………………

[12] Số tài khoản ngân hàng (nếu có):……………[12a]Mở tại: …………..

[13] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………………………………….

      [14] Mã số thuế:                          

[15] Địa chỉ: ………………………………………………………….

[16] Quận/huyện: ………………. [17] Tỉnh/thành phố: ……………………………

[18] Điện thoại: ……………… [19] Fax: …………. [20] Email: ………………….

[21] Hợp đồng đại lý thuế: Số: …………………….Ngày:………………………….

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Đơn vị tính Số tiền/Số người
1 Tổng thu nhập chịu thuế (TNCT) trong kỳ [22]=[23]+[26] [22] VNĐ 150.000.000 
a Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam [23] VNĐ 150.000.000 
Trong đó: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế [24] VNĐ  
Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp định [25] VNĐ  
b Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam [26] VNĐ  
2 Số người phụ thuộc [27] Người
3 Các khoản giảm trừ [28]=[29]+[30]+[31]+[32]+[33] [28] VNĐ 137.055.756 
a Cho bản thân cá nhân [29] VNĐ 132.000.000 
b Cho những người phụ thuộc được giảm trừ [30] VNĐ
c Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [31] VNĐ
d Các khoản đóng bảo hiểm được trừ [32] VNĐ 5.055.756 
e Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ [33] VNĐ  
4 Tổng thu nhập tính thuế [34]=[22]-[25]-[28] [34] VNĐ 12.944.244
5 Tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phát sinh trong kỳ [35] VNĐ 1.191.637 
6 Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ  [36]=[37]+[38]+[39] + [40] [36] VNĐ  
a Đã khấu trừ [37] VNĐ 2.350.000 
b Đã tạm nộp [38] VNĐ  
c Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có) [39] VNĐ  
d Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm [40] VNĐ  
7 Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ [41]=[42]+[43] [41] VNĐ  
a Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế [42] VNĐ  
b Tổng số thuế TNCN được giảm khác [43] VNĐ  
8 Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ

[44]=[35]-[36]-[41] >= 0

[44] VNĐ  
9 Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ

[45] = [35]-[36]-[41] < 0

[45] VNĐ 1.158.363 
a Tổng số thuế đề nghị hoàn trả [46]=[47]+[48] [46] VNĐ 1.158.363  
Trong đó: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế [47] VNĐ 1.158.363  
Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác [48] VNĐ  
b Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau [49]=[45]-[46] [49] VNĐ

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………..

Chứng chỉ hành nghề số:……..

…,ngày ……tháng ……..năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 

Nguyễn Thị B

Trên đây là nội dung quy định về mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 19006518 để được hỗ trợ nhiệt tình và nhanh chóng nhất.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn