Báo cáo nội bộ tài chính mới nhất theo quy định

Báo cáo nội bộ, báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là công việc đặc biệt quan trọng, phản ánh trực tiếp tới kết quả kinh doanh đã đạt được của các doanh nghiệp trong thời gian hoạt động của mình. Để có thể hiểu rõ hơn báo cáo nội bộ là gì? Mẫu báo cáo tài chính nội bộ ra sao? Cách soạn báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ như thế nào? Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây!

Quảng cáo

Báo cáo tài chính nội bộ là gì?

Báo cáo nội bộ là văn bản được tổ chức, doanh nghiệp thiết lập để báo cáo về tình hình kinh doanh nội bộ của các tổ chức, doanh nghiệp. Văn bản này bao gồm những hoạt động thu chi, lợi nhuận và thua lỗ phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ của doanh nghiệp sẽ giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp để có thể nắm được kịp thời thông tin về tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ của chủ doanh nghiệp, các thành viên trong doanh nghiệp có thể đưa ra những định hướng phát triển trong tương lai, đồng thời cũng có biện pháp khắc phục vấn đề khẩn cấp và kịp thời.

Báo cáo kinh doanh nội bộ của doanh nghiệp, tổ chức cũng sẽ là căn cứ để thiết lập báo cáo tài chính cuối năm cho công ty để gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây cũng là căn cứ để thực hiện các nghĩa vụ bắt buộc với nhà nước.

Báo cáo nội bộ là văn bản được doanh nghiệp tự lập ra dựa vào quy định của pháp luật về mẫu báo cáo kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp, tuy nhiên mẫu báo cáo này có thể bao gồm cả những nội dung, khoản thu chi nhưng không có hóa đơn chứng từ.

mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Đơn vị báo cáo:…………………. Mẫu số B 01 – DN
Địa chỉ:…………………………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày … tháng … năm …(1)

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Quảng cáo

Đơn vị tính:………….

Tài sản Mã số Thuyết minh Số cuối năm (3) Số đầu  năm (3)
1 2 3 4 5
A, Tài khoản ngắn hạn 100
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110
1. Tiền 111
2. Các khoản tương đương tiền 112
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120
1. Chứng khoán kinh doanh 121
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 (…) (…)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135
6. Phải thu ngắn hạn khác 136
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 138
IV. Hàng tồn kho 140
1. Hàng tồn kho 141
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 (…) (…)
V. Tài sản ngắn hạn khác 150  
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154  
5. Tài sản ngắn hạn khác 155
B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200
I. Các khoản phải thu dài hạn 210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215
6. Phải thu dài hạn khác 216
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (…) (…)
II. Tài sản cố định 220
1. Tài sản cố định hữu hình 221
– Nguyên giá 222
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (…) (…)
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224
– Nguyên giá 225
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 (…) (…)
3. Tài sản cố định vô hình 227
– Nguyên giá 228
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 (…) (…)
III. Bất động sản đầu tư 230
– Nguyên giá 231
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232
(…) (…)
IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

240

241

242

V. Đầu tư tài chính dài hạn 250
1. Đầu tư vào công ty con 251
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)

253

254

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 (…) (…)
VI. Tài sản dài hạn khác 260
1. Chi phí trả trước dài hạn 261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263
4. Tài sản dài hạn khác 268
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270
C – NỢ PHẢI TRẢ 300
I. Nợ ngắn hạn 310  
1. Phải trả người bán ngắn hạn 311
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313
4. Phải trả người lao động 314
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318
9. Phải trả ngắn hạn khác 319
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322
13. Quỹ bình ổn giá 323
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324
II. Nợ dài hạn 330
1. Phải trả người bán dài hạn 331
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332
3. Chi phí phải trả dài hạn 333
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336
7. Phải trả dài hạn khác 337
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338
9. Trái phiếu chuyển đổi 339
10. Cổ phiếu ưu đãi 340
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341
12. Dự phòng phải trả dài hạn 342
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU 400
I. Vốn chủ sở hữu 410
1. Vốn góp của chủ sở hữu

– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

– Cổ phiếu ưu đãi

411

411a

411b

2. Thặng dư vốn cổ phần 412
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413
4. Vốn khác của chủ sở hữu 414
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 (…) (…)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417
8. Quỹ đầu tư phát triển 418
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

– LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

– LNST chưa phân phối kỳ này

421

421a

421b

12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430
1. Nguồn kinh phí 431
  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
(Ký, họ tên)

– Số chứng chỉ hành nghề;

– Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn báo cáo kết quả tài chính nội bộ

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ có rất nhiều đề mục, vì vậy khi thực hiện soạn thảo chủ thể đó, các bạn cần lưu ý những vấn đề sau:

 • Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ cần có các nội dung về tình hình kinh doanh và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Khi lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lập thành những cột gồm: chỉ tiêu báo cáo, mã số của những khoản chỉ tiêu, số hiệu của các chỉ tiêu, tổng số phát sinh trong thời kỳ báo cáo, so sánh với số liệu của năm trước.
 • Khi thiết lập báo cáo cần dựa vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước, dựa vào sổ kế toán trong các kỳ trong năm.
 • Nội dung cần phải đảm bảo theo như chúng tôi đã liệt kê ở trên cụ thể như sau:
  • Doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ: Gồm doanh thu bán hàng, các thành phẩm đạt được, doanh thu từ việc đầu tư bất động sản, từ việc cung cấp dịch vụ,… Khoản doanh thu này chưa bao gồm những loại thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường,…
  • Khoản giảm trừ doanh thu: Gồm các khoản chiết khấu, giảm giá bán hàng, hàng hóa bán bị trả lại, khoản giảm trừ này cũng không bao gồm những loại thuế doanh nghiệp phải chịu như trên.
  • Doanh thu bán hàng, dịch vụ sau khi đã loại đi các khoản giảm trừ: Từ 2 nội dung trên là căn cứ để tính ra khoản doanh thu bán hàng, dịch vụ thuần.
  • Số vốn bỏ ra đầu tư, sản xuất hàng hóa: Gồm vốn được bỏ ra là giá vốn hàng hóa, đầu tư vào bất động sản, giá thành sản xuất.
  • Tổng lợi nhuận từ các hoạt động bán hàng, cung cấp các dịch vụ: Sự chênh lệch giữa khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi những khoản giảm trừ với số vốn đã bỏ ra.
  • Doanh thu đến từ hoạt động tài chính như tiền lãi, thu nhập từ những hoạt động đầu tư, thu hồi, thanh lý các khoản vốn góp,…
  • Chi phí bán hàng, số hàng hóa, các dịch vụ đã bán, đã cung cấp: tổng chi phí đã bỏ ra để bán hàng, dịch vụ cung cấp phát sinh.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp: Gồm tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh.
  • Lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh khi đã trừ đi những chi phí phải bỏ ra: từ lợi nhuận bán hàng, cung cấp các dịch vụ với doanh thu hoạt động tài chính đã trừ đi các chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
  • Tổng lợi nhuận kế toán khi chưa tính thêm thuế: bao gồm khoản lợi nhuận thu được thời điểm chưa trừ đi các khoản thuế.
  • Lợi nhuận doanh nghiệp sau mức thuế thu nhập doanh nghiệp: thể hiện lợi nhuận thật của các doanh nghiệp sau khi đã trừ đi tất cả những khoản chi phí phải bỏ ra, thể hiện việc lỗ hay lãi của doanh nghiệp.
  • Căn cứ tình hình cụ thể mà có thể phát sinh thêm những thu nhập, chi phí khác của doanh nghiệp.

Tầm quan trọng của báo cáo tài chính nội bộ

Báo cáo tài chính nội bộ là văn bản giúp cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp xác định được toàn bộ thông tin tài chính chi tiết và quan trọng của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Quy mô và cơ cấu tài sản hiện có mà các doanh nghiệp đang nắm giữ.
 • Lãi, lỗ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán cũng như tính chính xác của các khoản lãi, lỗ.
 • Khả năng tạo ra tiền của các doanh nghiệp.
 • Cân đối hàng tồn kho.
 • Xác định điểm hòa vốn & cân đối tài sản tối ưu.
 • Khả năng tham gia dự án đầu tư mới.

Lưu ý: Báo cáo tài chính nội bộ không phải bất cứ lúc nào cũng phản ánh chính xác và chân thực tình hình tài chính của 1 doanh nghiệp. Bởi nhiều doanh nghiệp thường có các thủ thuật làm “đẹp” báo cáo tài chính nội bộ trước thời điểm gửi cho bên ngân hàng để tiến hành xét duyệt vay vốn.

Kết luận

Báo cáo tài chính nội bộ không chỉ được sử dụng trong nội bộ doanh nghiệp mà còn được sử dụng khi Ngân hàng có yêu cầu bổ sung trong hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp. Theo đó, thông tin trong Báo cáo tài chính nội bộ của doanh nghiệp sẽ giúp cho Ngân hàng xem xét và cân nhắc để có thể đưa ra quyết định có cho doanh nghiệp vay vốn hay không. 

Bởi vậy, rất nhiều doanh nghiệp cũng cần làm “đẹp” mẫu báo cáo tài chính nội bộ trước khi gửi tới bên ngân hàng để xét duyệt vay vốn. Đây cũng là lý do vì sao không phải lúc nào mẫu báo cáo tài chính nội bộ cũng phản ánh 1 cách chân thực nhất tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hùng Sơn về mẫu báo cáo nội bộ, nếu như gặp khó khăn trong quá trình thiết lập báo cáo, các bạn hãy liên hệ tới Luật Hùng Sơn qua hotline 1900 6518 nhé!

1/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn