logo

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất và hướng dẫn cách viết

Nếu bạn đang quan tâm đến Mẫu đơn kiểu nại cũng như cách viết cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu về Đơn khiếu nại mới nhất và hướng dẫn cách viết trong bài viết dưới đây.

Quảng cáo

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Mẫu Đơn khiếu nại theo Phụ lục – Mẫu số 01 Kèm theo Nghị định số 124/2020/NĐ-CP  ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chỉnh phủ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm….

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi : …………….. (1)

Họ và tên người khiếu nại : …………….   ;

Địa chỉ : ………………………………………….  (2);

Số CMND/HỘ chiếu/Thẻ căn cước công dân …… ngày cấp ….. 

nơi cấp : …………………  (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại : …. ;

Địa chỉ : ……………………… (4);

Khiếu nại về việc : …………..  (5);

Nội dung khiếu nại :…………… (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo – nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

 

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm … 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi : ………………… (1)

Họ và tên : …… (2); mã số hồ sơ ………  (3)

Địa chỉ : …………………………………… 

Khiếu nại : ………………………………… (4)

Nội dung khiếu nại : ……………………… (5)

……………………………………………… 

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo-nếu có)

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Hướng dẫn cách viết đơn khiếu nại:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

 (2) Họ tên của người khiếu nại.

– Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.

– Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần 2) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

– Ghi tóm tắt sự việc đến khiếu nại;

– Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

 

Mẫu đơn khiếu nại quyết định kê biên tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Về Quyết định kê biên tài sản số …/QĐ-CCTHA ngày …/…/ 20… của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã …  –  tỉnh … 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh ……… 

Tên tôi là : …………………  Ngày sinh: …./ …/ 20….

CMND số : …………………………….

Ngày cấp : …./…./20…. Nơi cấp: Công an tỉnh …… 

Hộ khẩu thường trú: Phường ……, thị xã ……, tỉnh … 

Tôi viết đơn này khiếu nại lần thứ hai đối với Quyết định kê biên tài sản số …../QĐ-CCTHA ngày …./ …./ 20…  của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã …  – tỉnh …   Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc cụ thể như sau:

Vào ngày ….. tháng …… năm 20……, tôi được ông …………… (sinh ngày …/…/19…, CMND số: …………., cấp ngày …./…/20…. tại Công an tỉnh ……………, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường ……., thị xã ……….., tỉnh …………) và bà …………….. (sinh ngày …/…/19…, CMND số: …………, cấp ngày …./…./20……. tại Công an tỉnh ………., nơi đăng ký địa chỉ thường trú tại phường …………….., thị xã …………., tỉnh …………) ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Phần diện đất tặng cho là ……m2 (đất ở) thuộc thửa 74, tờ bản đồ 49- II. Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố ….., phường ………., thị xã ……., đã được UBND tỉnh ……….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………. ngày …./…./20… mang tên ông …………. Các tài sản gắn liền với đất bao gồm: 01 nhà 03 tầng và công trình phụ trên đất. Hợp đồng tặng cho này được UBND phường …… chứng thực và lưu tại UBND….. bản chính số: ….., quyền số: …../TP/CC-SCT/HĐGD.

Theo thông tin tôi nhận được thì ngày …/…/20…. Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ……. đã ra quyết định số …./QĐ-CCTHA kê biên tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên để thi hành án đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Ông ………… và bà …………

Quảng cáo

Không đồng ý với quyết định hành chính nói trên của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã …………., tôi đã làm đơn khiếu nại quyết định hành chính này tới Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ………. để được xem xét, thẩm tra, giải quyết, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi. Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ………… đã ban hành Quyết định số …../QĐ-CCTHA ngày …./…/20…. giải quyết trường hợp khiếu nại của tôi. Tuy nhiên, Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã ….. không chấp nhận khiếu nại của tôi, và lập luận rằng tại thời điểm Chi cục THADS thị xã ……. áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản đối với ông …….và bà ……………., quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất vẫn thuộc quyền sở hữu của ông …………. và bà ………….. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ………….. đã căn cứ vào…………….. Tôi cho rằng quyết định và lập luận mà Chi cục trưởng Chi cục THADS thị xã …………. đưa ra không chặt chẽ và thuyết phục, không giải thích đúng quy định pháp luật hiện hành dẫn tới việc áp dụng sai pháp luật.

Theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự thì việc áp dụng các biện pháp kê biên tài sản chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ thể hiện tài sản đó là tài sản của người phải thi hành án, có thể họ đang trực tiếp quản lý sử dụng hay do người thứ ba quản lý sử dụng nhưng về mặt pháp lý tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu, sử dụng của người phải thi hành án. Tuy nhiên, tại thời điểm Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã …………….. ra quyết định kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên, tài sản này không còn thuộc quyền sở hữu của người thi hành án – ông ……………. và bà …………… Đối chiếu với trường hợp của tôi, sau khi Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa tôi và ông ……….., bà ……… được UBND phường ……………. chứng thực theo quy định pháp luật, tôi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng kí quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nộp tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, thuộc Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã ……………. Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất nhận hồ sơ của tôi vào ngày 26/04/2012, vào sổ số 0304.12.00133, và có hẹn thời hạn trả kết quả cho tôi là ngày 18/05/2012. Như vậy, tôi đã thực hiện việc đăng ký tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, do đó kể từ thời điểm tôi thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất là ngày 26/04/2012, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất giữa tôi và ông ………., bà ………… có hiệu lực pháp luật, đồng nghĩa với việc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã thuộc quyền sở hữu của tôi. Có thể thấy việc Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã ……….. ra quyết định kê biên tài sản không còn thuộc quyền sở hữu của đối tượng phải thi hành án như vậy là hoàn toàn trái quy định pháp luật, bên cạnh đó còn ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tôi.

Vậy tôi làm đơn khiếu nại này kính đề nghị Quý cơ quan thẩm tra, xác minh lại quyết định hành chính nói trên, xử lý những sai phạm pháp luật của Chi cục THADS thị xã ……. – tỉnh …………, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung tôi đã trình bày trên đây là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về những điều trình bày trên.

Kính mong được Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn.

……, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Người làm đơn

 

Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

…, ngày… tháng… năm……

 

ĐƠN KHIẾU NẠI

 

Kính gửi : ………………………………………

Người khiếu nại : …………………………… 

Địa chỉ : ………………………………………… 

Đối tượng bị khiếu nại : …………………… 

Nội dung khiếu nại: …………………………… 

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:

………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………… ……………………………………………………….……………………………………………………..

Yêu cầu của người khiếu nại:

…………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………

 

Cam kết của người khiếu nại

…………………………………………………..

 

Tài liệu gửi theo đơn:

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… ………………………………………………….. 

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn khiếu nại quyết định thi hành án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN KHIẾU NẠI


(Về quyết định kê biên tài sản số …../QĐ-CCTHA ngày …./ …./ 20…. của chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Công – Thái Nguyên)


Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã … – tỉnh …

Tên tôi là: …………………….. Ngày sinh: ………/……../19……….

Số CMND: ………., cấp ngày …./…/ 20…, tại Công an tỉnh ….

Thường trú tại: Tổ ……, Phường ……., Thị xã …, tỉnh ………..

Tôi viết đơn xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Gia đình tôi có mảnh đất thửa ….., tờ bản đồ ……, diện tích: ……..m2 (đất ở). Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố ……, phường …………, thị xã …………….., đã được UBND tỉnh ………………. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………… ngày …../……/20……. mang tên chồng tôi ông ……………… (số CMND …………..) và các tài sản trên đất bao gồm: ……….. nhà ………… tầng và công trình phụ trên đất.

Ngày ……… tháng ……….. năm 20….. .tôi và chồng tôi có làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mảnh đất trên cho ông …………….. (số CMND ………, thường trú tại Phường ………….. – Thị xã ………… – ……….). Hợp đồng tặng cho tài sản trên đã được chứng thực tại UBND phường …………… – Thị xã ………. – …………., hợp đồng số ………, Quyển số: ……… TP/CC-SCT/HĐGD.

Một thời gian sau, gia đình tôi có xảy ra tranh chấp về tài sản, và theo sự thỏa thuận của đương sự đã được Tòa án công nhận (Quyết định số ………../20…/QĐST-DS ngày ……./…./20……) và theo quyết định của Tòa (tất cả các quyết định này đều sau tháng …./20………..) thì gia đình tôi phải thanh toán một số tiền nợ cho bên nguyên đơn, cũng như chi trả một số tiền án phí Tòa án nhất định.

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề là ở chỗ, mảnh đất trên, gia đình tôi đã làm hợp đồng tặng cho tài sản có chứng thực của phường từ tháng ………. năm 20…………, vậy mà ngày ……../……../20………., Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ……….. đã ra quyết định số …………/QĐ-CCTHA kê biên tài sản là mảnh đất nêu trên để thi hành án. Một sự vô lý rõ ràng khi tại thời điểm cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định kê biên tài sản thì tài sản là mảnh đất đó không phải tài sản thuộc sở hữu của gia đình tôi, điều nay vi phạm nghiêm trong nguyên tắc trong Luật Thi hành án dân sự là tài sản phải thuộc sở hữu của người phải thi hành án (khoản 6 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự).

Do vậy, quyết định kê biên tài sản là mảnh đất gia đình tôi đã làm hợp đồng tặng cho tài sản trước đó là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.

Vậy, tôi làm đơn khiếu nại lên quý cơ quan, kính đề nghị quý cơ quan thẩm tra, xác minh đối với quyết định hành chính nói trên để bảo đảm quyền lợi cho gia đình tôi.

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!

Tài liệu, chứng cứ kèm theo: Hà Nội Ngày ……….. tháng ……. năm 20….

– Bản sao hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Người đồng sở hữu:

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện

Mọi Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng hành vi hành chính, quyết định đó trái pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Có thể nói rằng, Quyền khiếu nại của công dân là một khái niệm pháp lý thể hiện qua việc công dân có thể tự định đoạt việc đưa kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và đến lượt mình, các cơ quan đó có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tuân theo một trình tự và thời hạn luật định. Quyền khiếu nại chỉ xuất hiện trong mối liên hệ với quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Sự tham gia của Luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo cho người khiếu nại thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình khiếu nại, mặt khác giúp cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng hơn.


Trình tự, thủ tục khiếu nại của Công ty luật Hùng Sơn được thực hiện như sau:

– Về hình thức và nội dung Đơn khiếu nại:

Người khiếu nại phải làm đơn gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bằng hình thức nộp đơn qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại cơ quan.

– Nội dung đơn khiếu nại phải thể hiện được các nội dung cơ bản như: Ngày, tháng, năm viết đơn; Tên cơ quan nhận đơn; Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có); nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến nội dung khiếu nại mà người khiếu nại cho là cần thiết đề chứng minh cho việc khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp….

– Trình tự, thủ tục tiếp nhận khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc phải thụ lý đơn khiếu nại đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về thời điểm và các nội dung khiếu nại được thụ lý. Nếu xét thấy, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo cho người khiếu nại biết và hướng dẫn họ nộp đơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng, phong phú được tích lũy từ các hoạt động tư vấn, tranh tụng của mình, chúng tôi cam kết trợ giúp Quý khách hàng trong việc thực hiện thủ tục khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung tư vấn trong quá trình thực hiện thủ tục khiếu nại:

– Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại;

– Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của khách hàng;

– Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, hồ sơ khiếu nại;

– Đại diện Khách hàng nộp Đơn khiếu nại;

– Các yêu cầu khác liên quan đến thủ tục khiếu nại.

Trên đây là những vấn đề liên quan đến đơn khiếu nại mới nhất và hướng dẫn cách viết. Cần hỗ trợ thêm quý khách liên hệ hotline 19006518 để được tư vấn kịp thời.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn